Πρόσκληση 4ης Συνεδρίασης Δ.Σ. του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου

03-04-2015 Ενημέρωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
                 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                    ΓΑΛΑΤΣΙ 03-04-2015
    Ν.Π.Δ.Δ.«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ                      ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 755
        ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ     
           ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ»                                                                 
Ταχ. Δ/νση:Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
       Τηλέφωνο: 210 2143366
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του
Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου
                                                                                        
 
                                                                                  Πρός:
                                                                                  Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
                                                                                  κ.κ.
1)Δάσκα–Σώμου   Μαρία
Αντιπρόεδρο του Δ.Σ
8)Γριμπαβιώτη Σπυρίδωνα
2)Ζήκου Αγγελική -Μαρία
9)Σελιμά Θεόδωρο
3)Αμοργιανό Γεώργιο
10)Κουλουμβάκη Δημήτριο
4)Μανδηλαρά Μαργαρίτα
11)Κάζαγλη Αναστασία
5)Κουνάνη Φραγκίσκο-Ελευθέριο
12)Παπαζαφειρόπουλο
Παναγιώτη
6)Κιτσίνη Γεωργία
13)Πουλογιαννοπούλου –Πετσίνη  Δήμητρα
7)Μαγκανάρη Νικόλαο
14)Καραχάλιου Ουρανία
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ/Α’/87), σας καλούμε στο Δημαρχιακό κατάστημα την  7η  Απριλίου  2015  ημέρα Μεγάλη Τρίτη  και ώρα 13:30 για συνεδρίαση, και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, δεν θα μπορέσετε να πάρετε μέρος στην συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά εκλογής τους και την υπηρεσία του Ν.Π.     
 
    ΘΕΜΑΤΑ  ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1
Έγκριση λογαριασμού εσόδων – εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ»για τον μήνα ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΕΤΟΥΣ 2015.
2
Έγκριση της διενέργειας προμήθειας βιβλίων-εντύπων υπηρεσίας, για τις ανάγκες του Ν.Π. ‘’Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου’’ έτους 2015 ,έγκριση δαπάνης ύψους 2.400,00€ και διάθεση πίστωσης ποσού 2.400,00€  σε βάρος του Κ.Α. εξόδων 10.6613.0001, με τίτλο «Προμήθεια βιβλίων και έντυπων υπηρεσιών» του προϋπολογισμού του Ν.Π. οικ. έτους 2015 και τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας.
3
Έγκριση της διενέργειας προμήθειας ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Ν.Π. ‘’Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου’’ έτους 2015, έγκριση δαπάνης ύψους 10.000,00€ και διάθεση πίστωσης ποσού 10.000,00€ ,σε βάρος του Κ.Α. εξόδων 10.6634.0001 με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού»  οικ.έτους 2015.
4
Έγκριση των όρων διακήρυξης μίσθωσης ακινήτων για την στέγαση των Α’, Γ’,Δ’,Ε’,& ΣΤ’ Δημοτικών Παιδικών Σταθμών του Δήμου Γαλατσίου.
5
Αποδοχή της υπ.αριθμ:59/2015 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου ‘’Β.ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ’’ και ανάκληση της υπ.αριθμ:108/2012 απόφασης του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου ,σχετικά με την δωρεάν παραχώρηση για αόριστο χρόνο της χρήσης του ακινήτου στο Ο.Τ 51/Τ98 και περικλείεται από τις οδούς Καραϊσκάκη /Βαλτετσίου/Καλ.Σαμουήλ/Καψάλη & Ρεθύμνης «ΚΑΜΙΝΙ» στον Δήμο Γαλατσίου & στο Ν.Π.Δ.Δ.«Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου ‘’Β.ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ’’».
6
Λήψη απόφασης σχετικά με την παραχώρηση ή μη της χρήσης του ακινήτου «ΚΑΜΙΝΙ», στον Δήμο Γαλατσίου.
 
 
Κοινοποίηση:
Προς τους κ.κ.
1)Δερεδίνη Βασίλειο
2)Λεπίδα-Ντάγλα Σοφία
3)Ζώμπο Κων/νο
Αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ παρακαλούμενα
Όπως προσέλθουν σε περίπτωση κωλύματος τακτικού μέλους.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η Πρόεδρος του Δ.Σ
 
 
Σπηλιοπούλου –Χρυσάγη Κωνσταντίνα
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr