ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 7ης Συνεδριασης Δ.Σ. ΟΚΠΑ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

12-06-2015 Ενημέρωση

 

        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

                 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                      ΓΑΛΑΤΣΙ  12-06-2015

    Ν.Π.Δ.Δ.«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ                                             ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 1590

         ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ      

            ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ»                                                                 

Ταχ. Δ/νση:Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους

       Τηλέφωνο:  210 2143366

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του

Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου

                                                                                        

                                                         Πρός:

                                                                                  Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

                                                                                  κ.κ.

1)Δάσκα–Σώμου   Μαρία

Αντιπρόεδρο του Δ.Σ

8)Γριμπαβιώτη Σπυρίδωνα

2)Ζήκου Αγγελική -Μαρία

9)Σελιμά Θεόδωρο

3)Αμοργιανό Γεώργιο

10)Κουλουμβάκη Δημήτριο

4)Μανδηλαρά Μαργαρίτα

11)Κάζαγλη Αναστασία

5)Κουνάνη Φραγκίσκο-Ελευθέριο

12)Παπαζαφειρόπουλο

Παναγιώτη

6)Κιτσίνη Γεωργία

13)Πουλογιαννοπούλου –Πετσίνη  Δήμητρα

7)Μαγκανάρη Νικόλαο

14)Καραχάλιου Ουρανία

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης  και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ/Α’/87), σας καλούμε στο Δημαρχιακό κατάστημα την  17η  Ιουνίου 2015  ημέρα Τετάρτη  και ώρα 14:30, για συνεδρίαση, και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, δεν θα μπορέσετε να πάρετε μέρος στην συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά εκλογής τους και την υπηρεσία του Ν.Π.    

                           

     ΘΕΜΑΤΑ  ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

1

Έγκριση  λογαριασμού  εσόδων – εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» για τον μήνα ΜΑΙΟ ΕΤΟΥΣ 2015.

2

Έγκριση δαπάνης ύψους 500,00€, για προμήθεια φωτιστικών ειδών και εξοπλισμού , για τις ανάγκες του 3ου παραρτήματος του ΚΑΠΗ Δήμου Γαλατσίου, και διάθεση πίστωσης ποσού 500,00€ σε βάρος του Κ.Α. εξόδων 10.7135.0001, με τίτλο «Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού», οικ. έτους 2015.

3

Έγκριση δαπάνης ύψους 90,00€, για αμοιβές και προμήθεια Τραπεζών του Ν.Π. και διάθεση πίστωσης ποσού 90,00€ σε βάρος του Κ.Α. εξόδων 00.6525.0001 με τίτλο «Αμοιβές και προμήθεια Τραπεζών», οικ. έτους 2015.

4

Έγκριση  της διενέργειας ετήσιας απολύμανσης των κτιρίων του «Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου», έγκριση  δαπάνης ύψους 2.000,00 €  και διάθεση  πίστωσης ποσού 2.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. εξόδων  10.6279.0001 του προϋπολογισμού του Ν.Π, με  τίτλο «Λοιπές δαπάνες»  οικ.  έτους  2015, έγκριση της  μελέτης και  τρόπος   ανάδειξης αναδόχου.

5

‘Έγκριση με την διαδικασία απευθείας ανάθεσης δαπάνης εργασίας για την Αποτύπωση των Οικονομικών Συναλλαγών του ΝΠΔΔ, με τη Διπλογραφική Μέθοδο, για το έτος 2015 και Κατάρτιση των Οικονομικών Καταστάσεων Τέλους Χρήσης έτους 2014, βάσει των διατάξεων του Π.Δ. 315/99 και διάθεση πίστωσης ποσού 19.680,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6142.0001 με τίτλο «Διαμόρφωση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2014 και παρακολούθηση διπλογραφικού συστήματος χρήσης 2015» και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών».

Κοινοποίηση:

Προς τους κ.κ.

1)Δερεδίνη Βασίλειο

2)Λεπίδα-Ντάγλα Σοφία

3)Ζώμπο Κων/νο

Αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ παρακαλούμενα

Όπως προσέλθουν σε περίπτωση κωλύματος τακτικού μέλους.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ

 

 

 

Σπηλιοπούλου –Χρυσάγη Κωνσταντίνα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr