ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. Ο.Κ.Π.Α ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

01-10-2015 Ενημέρωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                       
ΓΑΛΑΤΣΙ: 01-10-2015   ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 2400
Ν.Π.Δ.Δ.«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ»     
                                                            
Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
       Τηλέφωνο: 213 2055366
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του
Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου
                                                                                        
Προς:
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
                                                                                  κ.κ.
1)Δάσκα – Σώμου Μαρία
   Αντιπρόεδρο του Δ.Σ
8)Γριμπαβιώτη Σπυρίδωνα
2)Ζήκου Αγγελική -Μαρία
9)Σελιμά Θεόδωρο
3)Αμοργιανό Γεώργιο
10)Κουλουμβάκη Δημήτριο
4)Μανδηλαρά Μαργαρίτα
11)Κάζαγλη Αναστασία
5)Κουνάνη Φραγκίσκο-Ελευθέριο
12)Παπαζαφειρόπουλο Παναγιώτη
6)Κιτσίνη Γεωργία
13)Πουλογιαννοπούλου –Πετσίνη Δήμητρα
7)Μαγκανάρη Νικόλαο
14)Καραχάλιου Ουρανία
          
Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό κατάστημα την  5η  Οκτωβρίου  2015 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 14:00 για συνεδρίαση, και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, δεν θα μπορέσετε να πάρετε μέρος στην συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά εκλογής τους και την υπηρεσία του Ν.Π. 
 
  ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
1.     
Έγκριση λογαριασμού εσόδων – εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» για τον μήνα ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΕΤΟΥΣ 2015.
2.     
Αποδοχή επιχορήγησης από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. προς τον «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ», για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής & επαγγελματικής ζωής» (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 – Γ΄ Δόση του 27%) του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», χρηματικού ποσού ύψους 21.326,11 €.
3.     
Λήψη απόφασης σχετικά με την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, της εταιρίας «ΑΔΕΛΦΟΙ ΒΑΛΗΛΗ ΑΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ», υπέρ του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου.».
4.     
Έγκριση δαπάνης ύψους 7.000,00€, για την προμήθεια ηλεκτρικών ειδών ,για τις ανάγκες του Ν.Π., και διάθεση πίστωσης ποσού 7.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. εξόδων 10.7133.0001 του προϋπολογισμού του Ν.Π., με τίτλο «Προμήθεια επίπλων και σκευών (ηλεκτρικών, μαγειρείου, κ.λ.π)» , οικ. έτους 2015, και τρόπος ανάδειξης του αναδόχου.
5.     
Έγκριση δαπάνης ύψους 2.000,00€, για την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού ,για τις ανάγκες του Ν.Π. ,και διάθεση πίστωσης ποσού 2.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. εξόδων 10.6631.0001 του προϋπολογισμού του Ν.Π., με τίτλο «Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού» , οικ. έτους 2015.
6.     
Ανατροπή Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης οικ. έτους 2015, που δεν έχει εκτελεσθεί  εν μέρει.
7.     
Έγκριση δαπάνης ποσού 300,00€ για ληξιπρόθεσμη οφειλή  του Ν.Π. και διάθεση πίστωσης ποσού 300,00€ σε βάρος του Κ.Α 00.6822.0001 με τίτλο «Πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης απόδοσης εισφορών» του προϋπολογισμού του Ν.Π. οικ. έτους 2015.
8.     
Ανάθεση εντολής σε δικηγόρο Δικαστικής διαχείρισης και εκπροσώπησης της δικαστικής υπόθεσης, που αφορά αγωγή, κατά του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου», στο οποίο προσχώρησε το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κ.Α.Π.Η Δήμου Γαλατσίου» , ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αχαρνών (Διαδικασία Μισθωτικών διαφορών).
9.     
Έγκριση Γ΄ Αναμόρφωσης εσόδων-εξόδων Προϋπολογισμού του Ν.Π., οικ. έτους 2015.
10.  
Έγκριση για την μείωση τροφείων.
11.  
Έγκριση για την μείωση τροφείων.
12.  
Έγκριση για πρακτική άσκηση σπουδάστριας του ΙΕΚ Γαλατσίου στον Ζ΄ Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Δήμου Γαλατσίου.
 
 
 
 
 
Κοινοποίηση:
Προς τους κ.κ.
1)Δερεδίνη Βασίλειο
2)Λεπίδα-Ντάγλα Σοφία
3)Ζώμπο Κων/νο
Αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ παρακαλούμενα
Όπως προσέλθουν σε περίπτωση κωλύματος
 τακτικού μέλους.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Η Πρόεδρος του Δ.Σ
 
 
 
 Σπηλιοπούλου –Χρυσάγη Κωνσταντίνα
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr