Πρόσκληση Δ.Σ. του Οργανισμού Προστασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

18-01-2016 Ενημέρωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   Ν.Π.Δ.Δ.«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ     ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ   ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ»                          
ΓΑΛΑΤΣΙ: 18-01-2016
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 80
 
                                                          
Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
       Τηλέφωνο: 213 2055366
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του
Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου
                                                                                        
Προς:
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
                                                                                  κ.κ.
1)Δάσκα – Σώμου Μαρία
   Αντιπρόεδρο του Δ.Σ
8)Γριμπαβιώτη Σπυρίδωνα
2)Ζήκου Αγγελική -Μαρία
9)Σελιμά Θεόδωρο
3)Αμοργιανό Γεώργιο
10)Κουλουμβάκη Δημήτριο
4)Μανδηλαρά Μαργαρίτα
11)Κάζαγλη Αναστασία
5)Κουνάνη Φραγκίσκο-Ελευθέριο
12)Παπαζαφειρόπουλο Παναγιώτη
6)Κιτσίνη Γεωργία
13)Πουλογιαννοπούλου –Πετσίνη Δήμητρα
7)Μαγκανάρη Νικόλαο
14)Καραχάλιου Ουρανία
          
Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό κατάστημα την  22η  Ιανουαρίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 σε  συνεδρίαση, του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου».
Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, δεν θα μπορέσετε να πάρετε μέρος στην συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά εκλογής τους και την υπηρεσία του Ν.Π.
 
 ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
 
1.     
Έγκριση προμήθειας τροφίμων δαπάνης ύψους 15.000,00€ και διάθεση πίστωσης ποσού 15.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. εξόδων 60-6481.0001 με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων» του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου», οικ. έτους 2016, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
2.     
Αποδοχή επιχορήγησης από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. προς τον «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ», για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής & επαγγελματικής ζωής» (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 – Δ΄ Δόση του 10%) του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», χρηματικού ποσού ύψους 8.061,74€.
3.     
Λήψη απόφασης για τον καθορισμό ποσού νέας εγγραφής και ετήσιας συνδρομής των μελών του Κ.Α.Π.Η., για το οικονομικό έτος 2016.
4.     
Πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού με μίσθωση έργου για τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου», οικ. έτους 2016.
5.     
Συγκρότηση επιτροπών Προμηθειών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α) & Υπηρεσιών (Π.Δ. .28/80),σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.26 του Ν.4024/2011, έτους 2016.
6.     
Συγκρότηση επιτροπών για την μίσθωση ακινήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 για το έτος  2016.
7.     
Συγκρότηση επιτροπής καταστροφής πεπαλαιωμένου υλικού του Ν.Π., οικ. έτους 2016.
8.     
Λήψη απόφασης για την ανανέωση των συμβολαίων των μισθωμένων ακινήτων, των Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών και των παραρτημάτων του Κ.Α.Π.Η. Δήμου Γαλατσίου.
 
 
Κοινοποίηση:
Προς τους κ.κ.
1)Δερεδίνη Βασίλειο
2)Λεπίδα-Ντάγλα Σοφία
3)Ζώμπο Κων/νο
Αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ παρακαλούμενα
Όπως προσέλθουν σε περίπτωση κωλύματος
 τακτικού μέλους.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Σπηλιοπούλου –Χρυσάγη Κωνσταντίνα
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr