ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

19-10-2015 Ενημέρωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
      ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
                                            
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                       
ΤΜΗΜΑ: Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων                      
 Αριθ. Πρωτ.: 33658
Γαλάτσι,19-10-2015
Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055417 – 430 – 383
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 23η Οκτωβρίου 2015,ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30 μ.μ.,για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:
 
 
 
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
 
 
 
1ο
4η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2015.
κ. Γερμάνος Μελισσουργός
Αντιδήμαρχος
 
 
 
 
2ο
Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 559/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την «6η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού & Τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2015».
 
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
3ο
Έκφραση γνώμης επί της 3ης Αναμόρφωσης του προϋπολογι-σμού εσόδων – εξόδων, του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου, οικ. έτους 2015.
κ. Κων/να
Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη
Πρόεδρος Δ.Σ.
Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης
Δήμου Γαλατσίου
 
 
 
 
4ο
Έκφραση γνώμης επί της 3ης Αναμόρφωσης του προϋπολογι-σμού εσόδων – εξόδων, του «Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου», οικ. έτους 2015.
κ. Ιωάννης Βερούλης
Πρόεδρος
Πολιτιστικός & Αθλητικός
Οργανισμός
Δήμου Γαλατσίου
Βασίλης Παπαδιονυσίου
 
 
 
5ο
Λήψη απόφασης για τη δυνατότητα σύναψης εξωδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ του Δήμου Γαλατσίου και της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αθηνά».
 
 
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
 
6ο
Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 583/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Γ΄ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίηση του προϋπολογισμού έτους 2015».
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
7ο
Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 537/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για τον «Καθορισμό του συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2016».
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
8ο
Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 538/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για τον «Καθορισμό του συντελεστή τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) για το έτος 2016.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
9ο
Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 539/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για τον «Καθορισμό συντελεστών τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2016.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
10ο
Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 555/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για τον «Καθορισμό δαπάνης καθαρισμού ιδιωτικών οικοπέδων από το Δήμο στη βάση του Ν. 3852/2010».
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
11ο
Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 560/2015 εισήγησης – απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Έγκριση πίνακα έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε κατοίκους του Δήμου μας και ψήφιση πί-στωσης.
 
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
 
12o
Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 586/2015 εισήγησης – απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Έγκριση πίνακα έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε κατοίκους του Δήμου μας και ψήφιση πί-στωσης.
 
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
 
13ο
Καθορισμός ειδικότητας για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου (Σ.Μ.Ε.) για το έτος 2015.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
 
14ο
Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου (Υπηρεσίες Δήμου & Δημοτικού Ιατρείου) και των εποπτευόμενων από αυτόν Ν.Π.Δ.Δ. (Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου – Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου «ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ»).
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
15ο
Λήψη απόφασης περί λύσεως μίσθωσης κτιρίου που στέγαζε τα παραρτήματα του 1ου & 6ου Νηπιαγωγείων Γαλατσίου.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
16ο
Χορήγηση παράτασης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 13/τ.97 ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ».
κ. Γερμάνος Μελισσουργός
Αντιδήμαρχος
 
 
 
17ο
Παραλαβή πρόσθετων αρμοδιοτήτων σύμφωνα με το Ν. 3852/2010.
κ. Μάνος Ελευθερίου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
18ο
Έγκριση διοργάνωσης προγράμματος πρόληψης για τον Καρκίνο του Μαστού.
κ. Μάνος Ελευθερίου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
19ο
Έγκριση διενέργειας τιμητικής εκδήλωσης για τους Εθελοντές, ψήφιση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6442.0001 ποσού 300,00 € και καθορισμός τρόπου ανάδειξης προμηθειών και υπηρεσιών.
κ. Μάνος Ελευθερίου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
20ο
Έγκριση ψήφιση πίστωσης για την αγορά μεταλλίων, προς τιμήν των Εθελοντών, σε τιμητική εκδήλωση σε βάρος του Κ.Α. 00.6433.0001 ποσού 246,00 € και καθορισμός τρόπου ανάδειξης προμηθειών και υπηρεσιών.
κ. Μάνος Ελευθερίου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
21ο
Έγκριση διενέργειας εκδήλωσης για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της «28ης Οκτωβρίου 1940», ψήφιση πίστωσης ποσού 1.000,00 € και τρόπος εκτέλεσης των προμηθειών ή των υπηρεσιών που θα απαιτηθούν.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
 
22ο
Αποδέσμευση χρηματικού ποσού 4.700,00 € που είχε καταθέσει η ομοσπονδία επαγγελματιών στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ως εγγύηση για το πανηγύρι της Αγίας Γλυκερίας το 2010.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
23ο
Αποδοχή κατανομής τέλους φυσικού αερίου στο Δήμο μας από την ΚΕΔΕ για το οικονομικό έτος 2014 χρηματικού ποσού 4.390,37 €.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
24ο
Καθορισμός δόσεων για την καταβολή οφειλής της κ. Αγγελή Αγγελικής.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
 
25ο
Καθορισμός δόσεων για την καταβολή οφειλής της ΚΑΦΕ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ Α.Ε. Λ. ΒΕΪΚΟΥ 109.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
 
26ο
Διαγραφή οφειλής για τη σύνδεση αγωγού του ακινήτου επί της οδού Καραολή Δημητρίου 37.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
 
 
Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
                                                                                                
                                                                                                
 
                                                                                       
 
                                                                                                 Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
         ΙΣΙΔΩΡΑ ΜΠΑΚΑΛΟΥ
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr