ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη συλλογή και αξιοποίηση των χρησιμοποιημένων φυτικών ελαίων (τηγανελαίων) και ζωικών λιπών

20-03-2014 Ενημέρωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                            ΔΗΜΟΣ: ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Δ/νση: Ιπποκράτους & Αρχιμήδους
Τηλ.: 210 2143 335
 Γαλάτσι: 20/3/2014                         Αριθμ. Πρωτ.:13061
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ο Δήμος Γαλατσίου σας πλαίσια του προγράμματος ενεργειακής αξιοποίησης της απόβλητης και υπολειμματικής ελαιούχου βιομάζας & κατόπιν της 95/2014 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου  ανακοινώνει ότι δέχεται σφραγισμένες προσφορές, μεκριτήριο τα συμφερότερα υπέρ του Δήμου αντισταθμιστικά οφέλη, για τη συλλογή και αξιοποίηση των χρησιμοποιημένων φυτικών ελαίων (τηγανελαίων) και ζωικών λιπών. Τα τηγανέλαια και ζωικά λίπη που απορρίπτονται στο Δήμο (από νοικοκυριά και εστιατόρια) θα συλλέγονται σε χώρους μαζικής συλλογής που θα υποδειχθούν από το Δήμο Γαλατσίου με έξοδα αποκλειστικά του αναδόχου, σύμφωνα με την πρόταση που αυτός θα καταθέσει.
 Ο ανάδοχος θα πρέπεινα τηρεί την ισχύουσα νομοθεσία για τη συλλογή και διαχείριση αποβλήτων καιεπιπλέον θα πρέπει να πληρεί τις εξής προϋποθέσεις :
>   Να διαθέτει άδεια συλλογής, μεταφοράς και προσωρινής αποθήκευσης
χρησιμοποιημένων και αποβλήτων φυτικών ελαίων και ζωικών λιπών.
>       Να αναλάβει το κόστος αγοράς και εγκατάστασης του απαιτούμενου εξοπλισμού που θα προτείνει για τη συλλογή του απόβλητου τηγανελαίου και ζωικού λίπους. Ο εξοπλισμός αυτός θα τοποθετείται από τον ανάδοχο σε σχολεία, αθλητικά κέντρα, νηπιαγωγεία και άλλα κτίρια του Δήμου ή σε επιλεγμένα σημεία που θα υποδείξει ο Δήμος.
>       Να αναλάβει τη συλλογή και μεταφορά του απόβλητου φυτικού ελαίου και ζωικού λίπους με δικά του έξοδα και μέσα.
>       Να αναλάβει τα έξοδα επικοινωνίας, διαφήμισης και προώθησης της ιδέας της συλλογής και ενεργειακής αξιοποίησης του απόβλητου φυτικού ελαίου και ζωικού λίπους στους κατοίκους του Δήμου.
>       Κάθε ποσότητα συλλεγόμενου τηγανέλαιου θα μετατρέπεται ως ανταποδοτικό όφελος σε τρόφιμα για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Γαλατσίου.
Οι σφραγισμένες προσφορές θα γίνονται δεκτές στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας – Γραφείο Πρωτοκόλλου και καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους, θα είναι η ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 στις 11:00π.μ. Η αποσφράγιση των κατατεθειμένων προσφορών θα διεξαχθεί σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, σε ημερομηνία που θα γνωστοποιηθεί εγκαίρως στους ενδιαφερόμενους.
       Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου www.katharipoli@galatsi.gr.  
 
 
                                                                                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                                                                                            ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΙΡΟΣ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr