Πρόσκληση ενδιαφέροντος απευθείας ανάθεσης για την ανανέωση αδειών λογισμικού προστασίας Η/Υ

24-07-2017 Ενημέρωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Ταχ. Διεύθυνση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους (1ος Όροφος)
Ταχ. Κώδικας: 11146
Πληροφορίες &: Π. Δημουλέας
Τηλέφωνο (: 213 2055315, 70
Fax 7: 210 2918510
Ηλεκτρονικό Ταχ.@: dimouleas@galatsi.gr
 
Γαλάτσι, 24.07.2017
Αριθ. Πρωτ.: 26465
 
 
ΠΡΟΣ
 
Οικονομικούς Φορείς
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
 
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται βάσει του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 να αναθέσει την υπηρεσία ανανέωσης αδειών λογισμικού προστασίας Η/Υ, ενδεικτικού προϋπολογισμού δέκα τεσσάρων χιλίων εκατόν είκοσι τριών ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (1.123,44 €) σύμφωνα με την από 18.07.2017 τεχνική περιγραφή από το «Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής».
Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλούμε να μας καταθέσετε σχετική έγγραφη οικονομική προσφορά & τεχνική προσφορά (σύμφωνα με όσα ζητούνται από την τεχνική περιγραφή) για την ανάθεση στο «Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας», έως και τη Δευτέρα 31 Ιουλίου (31.07.2017).
Προς απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, σας ενημερώνουμε ότι πριν την ανάθεση πρέπει να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
 
1.      Απόσπασμα ποινικού μητρώου(άρθρο 80 παρ. 2 Ν. 4412/2016).
Διευκρίνηση ως προς το απόσπασμα ποινικού μητρώου
Ως προς την προσκόμιση αποσπάσματος ποινικού μητρώου ισχύουν τα ακόλουθα (άρθρο 73 παρ. 1 Ν. 4412/2016):
Η υποχρέωση αποκλεισμού του προσφέροντα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω προσφέροντα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
2.      Φορολογική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 Ν. 4412/2016).
3.      Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).
 
                                                                                                                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr