Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσίας συντήρησης υποσταθμού Δ.Ε.Η. του κεντρικού δημαρχείου

08-08-2017 Ενημέρωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Ταχ. Διεύθυνση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους (1ος Όροφος)
Ταχ. Κώδικας: 11146
Πληροφορίες &: Π. Δημουλέας
Τηλέφωνο (: 213 2055315, 70
Fax 7: 210 2918510
Ηλεκτρονικό Ταχ.@: dimouleas@galatsi.gr
 
ΠΡΟΣ
 
Οικονομικούς Φορείς
 
Γαλάτσι, 07.08.2017
Αριθ. Πρωτ.: 27838
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
 
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται βάσει του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 να αναθέσει την υπηρεσία συντήρησης υποσταθμού Δ.Ε.Η. του κεντρικού δημαρχείου, ενδεικτικού προϋπολογισμού δύο χιλιάδων ευρώ (2.000 €) σύμφωνα με τη σχετική μελέτη (6/2017) από το «Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών & Έργων».
Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλούμε να μας καταθέσετε σχετική έγγραφη οικονομική προσφορά & τεχνική προσφορά (υπεύθυνη δήλωση περί αποδοχής όσων αναφέρονται στη σχετική μελέτη) για την ανάθεση στο «Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας», σε προθεσμία έως και την Παρασκευή 01.09.2017.
Προς απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, σας ενημερώνουμε ότι πριν την ανάθεση πρέπει να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
 
1.      Απόσπασμα ποινικού μητρώου(άρθρο 80 παρ. 2 Ν. 4412/2016).
Διευκρίνηση ως προς το απόσπασμα ποινικού μητρώου
Ως προς την προσκόμιση αποσπάσματος ποινικού μητρώου ισχύουν τα ακόλουθα (άρθρο 73 παρ. 1 Ν. 4412/2016):
Η υποχρέωση αποκλεισμού του προσφέροντα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω προσφέροντα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
2.      Φορολογική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 Ν. 4412/2016).
3.      Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).
 
                                                                                                                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr