Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας

07-09-2017 Ενημέρωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Ταχ. Διεύθυνση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους (1ος Όροφος)
Ταχ. Κώδικας: 11146
Πληροφορίες &: Π. Δημουλέας
Τηλέφωνο (: 213 2055315, 70
Fax 7: 210 2918510
Ηλεκτρονικό Ταχ.@: dimouleas@galatsi.gr
 
Γαλάτσι, 06.09.2017
Αριθ. Πρωτ.: 30391
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας)
 
Ο Δήμος μας πρόκειται, για τις ανάγκες προστασίας των εργαζομένων του, να αναθέσει για ένα (1) έτος την Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας σε ιδιώτη Ιατρό (φυσικό ή νομικό πρόσωπο). Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός των παραπάνω υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των επτά χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ (7.998 €) και η ανάθεση θα γίνει με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
Για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών έχει συνταχθεί η από 10.05.2017 Μελέτη της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών (Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού), η οποία συνοδεύει την παρούσα πρόσκληση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. Στη Μελέτη αυτή αναλύονται τα προσόντα και οι ζητούμενες από το Δήμο υπηρεσίες τις οποίες θα κληθεί να παράσχει ο μειοδότης.
Ύστερα από τα παραπάνω, προσκαλούμε όποιον ενδιαφέρεται και διαθέτει τα προσόντα που αναφέρονται στην ανωτέρω Μελέτη, να καταθέσει σφραγισμένο φάκελο με την τεχνική (υπεύθυνη δήλωση περί αποδοχής των όρων της υπ’αριθμ.16302/10.05.2017 Μελέτης) και οικονομική του προσφορά στο Πρωτόκολλο του Δήμου μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου 2017 (22.09.2017), ημέρα Παρασκευή, προκειμένου αυτή να αξιολογηθεί από την αρμόδια Επιτροπή. Κριτήριο ανάθεσης των παρεχόμενων υπηρεσιών θα είναι η χαμηλότερη τελική τιμή προσφοράς.
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο μειοδότης (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), προς απόδειξη της μη συνδρομής στο πρόσωπό του λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, οφείλει να προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:
 
1.      Απόσπασμα ποινικού μητρώου.
Διευκρίνηση ως προς τα νομικά πρόσωπα για το απόσπασμα ποινικού μητρώου
Ως προς την προσκόμιση αποσπάσματος ποινικού μητρώου ισχύουν τα ακόλουθα (άρθρο 73 παρ. 1 Ν. 4412/16):
Η υποχρέωση αποκλεισμού του προσφέροντα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω προσφέροντα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
2.      Φορολογική Ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 Ν. 4412/2016).
3.      Ασφαλιστική Ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν. 4412/2016).
                                                                                                                                                                            
     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
 
                                                                                                                                                               ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr