Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια – εγκατάσταση κλιματιστικών μηχανημάτων και την απεγκατάσταση των παλαιών

08-08-2017 Ενημέρωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Ταχ. Διεύθυνση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους (1ος Όροφος)
Ταχ. Κώδικας: 11146
Πληροφορίες &: Π. Δημουλέας
Τηλέφωνο (: 213 2055315, 70
Fax 7: 210 2918510
Ηλεκτρονικό Ταχ.@: dimouleas@galatsi.gr
Γαλάτσι,07.08.2017
Αριθ. Πρωτ.: 27844
 
ΠΡΟΣ
 
Οικονομικούς Φορείς
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται για τις ανάγκες των υπηρεσιών του να αναθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, την προμήθεια – εγκατάσταση κλιματιστικών μηχανημάτων και την απεγκατάσταση των παλαιών, ενδεικτικού προϋπολογισμού έξι χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι ευρώ (6.820 €).
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α
ΓΚΑΡΑΖ ΔΗΜΟΥ
3
1.488 €
Β
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
1
744 €
Γ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ
1
1.364 €
Δ
Κ.Ε.Π. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
1
3.224 €
ΣΥΝΟΛΟ
6.820 €
Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλούμε να μας καταθέσετε φάκελο προσφοράς με:
1.      Οικονομική προσφορά (Συμπλήρωση του εντύπου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»)
2.      Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δηλώνει ότι «έλαβε γνώση και συμφωνεί πλήρως και χωρίς επιφυλάξεις με όσα προβλέπονται στις 36/2016 & 11, 25, 26, 27/2017 μελέτες».
Η κατάθεση των προσφορών να γίνει έως και την Παρασκευή 25 Αυγούστου 2017 (25.08.2017) στο πρωτόκολλο του Δήμου (Ισόγειο).
Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς ανά ομάδα σύμφωνα με τις αντίστοιχες μελέτες.
Εφόσον αναδειχθείτε μειοδότης της ανωτέρω προμήθειας, προς απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, θα μας αποστείλετε πριν την έκδοση της απόφασης ανάθεσης, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1.      Απόσπασμα ποινικού μητρώου(άρθρο 80 παρ. 2 Ν. 4412/2016).
Διευκρίνηση ως προς το απόσπασμα ποινικού μητρώου
Ως προς την προσκόμιση αποσπάσματος ποινικού μητρώου ισχύουν τα ακόλουθα (άρθρο 73 παρ. 1 Ν. 4412/2016):
Η υποχρέωση αποκλεισμού του προσφέροντα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω προσφέροντα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
2.      Φορολογική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 Ν. 4412/2016).
3.      Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).
                                                                                                      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr