Πρόσκληση ενδιαφέροντος παροχή υπηρεσιών ελέγχου από ορκωτό ελεγκτή λογιστή (οικονομικού έτους 2017)

20-12-2017 Ενημέρωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Ταχ. Διεύθυνση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους (1ος Όροφος)
Ταχ. Κώδικας: 11146
Πληροφορίες &: Π. Δημουλέας
Τηλέφωνο (: 213 2055315, 70
Fax 7: 210 2918510
Ηλεκτρονικό Ταχ.@: dimouleas@galatsi.gr
Γαλάτσι, 20.12.2017
Αριθ. Πρωτ.: 44682
 
ΠΡΟΣ
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται, βάσει του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών ελέγχου από ορκωτό ελεγκτή λογιστή (οικονομικού έτους 2017) ενδεικτικού προϋπολογισμού επτά χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα ευρώ (7.440 €).
Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλούμε όπως καταθέσετε έως και τη Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2017 (29.12.2017) στο «Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας» (Πρωτόκολλο) του Δήμου μας, σε κλειστό φάκελο, σχετική έγγραφη προσφορά (Οικονομική και υπεύθυνη δήλωση περί αποδοχής της από 12.12.2017 Τεχνικής Περιγραφής) για την ανωτέρω ανάθεση.
Προς απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά (Τεχνική & Οικονομική) σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1.      Απόσπασμα ποινικού μητρώου(άρθρο 80 παρ. 2 Ν. 4412/2016)
Διευκρίνηση ως προς το απόσπασμα ποινικού μητρώου
Ως προς την προσκόμιση αποσπάσματος ποινικού μητρώου ισχύουν τα ακόλουθα (άρθρο 73 παρ. 1 Ν. 4412/2016):
Η υποχρέωση αποκλεισμού του προσφέροντα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω προσφέροντα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
2.      Φορολογική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 Ν. 4412/2016)
3.      Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν. 4412/2016)
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
 
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr