Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για τη συντήρηση του ανελκυστήρα του Δημαρχιακού Καταστήματος

19-06-2018 Ενημέρωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Ταχ. Διεύθυνση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους (1ος Όροφος)
Ταχ. Κώδικας: 11146
Πληροφορίες &: Π. Δημουλέας
Τηλέφωνο (: 213 2055315, 70
Fax 7: 210 2918510
Ηλεκτρονικό Ταχ. dimouleas@galatsi.gr .
Γαλάτσι, 18.06.2018
Αριθ. Πρωτ.:  14719
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(άρθρου 120 παρ. 3 του Ν. 4412/2016)
 
Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Γαλατσίου προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της παρακάτω υπηρεσίας:
«Συντήρηση Ανελκυστήρα του Δημαρχιακού Καταστήματος»
Για τον σκοπό αυτό και έχοντας υπόψη την υπ’ αριθ. 27/2018 Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών – Τμήμα Η/Μ Μελετών & Έργων, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, αναρτήθηκε το με αριθ. Πρωτ. 12053/14.05.2018 (ΑΔΑΜ 18003097105) πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών – Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της ανωτέρω υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων δώδεκα ευρώ και τριάντα εννέα λεπτών (4.012,39€) και θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.6262.0002 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, έχει δε εγκριθεί και διατεθεί με την υπ’ αριθ. 303/2018 (ΑΔΑ: ΩΛΤΗΩ9Λ-Ο5Λ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑΜ ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟΥ: 18003262218).
Ύστερα από τα παραπάνω προσκαλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους όπως καταθέσουν στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου, έως Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018 (29.06.2018) και ώρα 15:00, σε σφραγισμένο φάκελο την προσφορά τους (Οικονομική, Τεχνική Προσφορά και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην υπ’ αριθ. 27/2018 Μελέτη).
Ενημερώνουμε ότι πριν την ανάθεση ο προσωρινός μειοδότης οικονομικός φορέας υποχρεούται να προσκομίσει:
      Φορολογική ενημερότητα,
      Ασφαλιστική ενημερότητα,
      Απόσπασμα ποινικού μητρώου (υποχρέωση προσκόμισης ποινικού μητρώου έχουν όλα τα μέλη του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος εάν ο οικονομικός φορέας είναι Α.Ε., και οι διαχειριστές  των Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε.) &
      Έναρξη επιτηδεύματος αν είναι φυσικό πρόσωπο ή καταστατικό αν είναι εταιρεία.
Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει διάρκεια ένα (1) έτος και πριν ή κατά την υπογραφή της ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ισόχρονης ισχύος, το ύψος της οποίας ανέρχεται στο πέντε τοις εκατό (5%) της αξίας της σύμβασης, χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α..
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr