Πρόσκληση συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης για την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2015

17-12-2015 Ενημέρωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ             ΓΑΛΑΤΣΙ: 21-12-2015
Ν.Π.Δ.Δ.«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ                              ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 3112
        ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ     
            ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ»     
                                                            
Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
       Τηλέφωνο: 213 2055366
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του
Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου
                                                                                        
Προς:
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
                                                                                  κ.κ.
1)Δάσκα – Σώμου Μαρία
   Αντιπρόεδρο του Δ.Σ
8)Γριμπαβιώτη Σπυρίδωνα
2)Ζήκου Αγγελική -Μαρία
9)Σελιμά Θεόδωρο
3)Αμοργιανό Γεώργιο
10)Κουλουμβάκη Δημήτριο
4)Μανδηλαρά Μαργαρίτα
11)Κάζαγλη Αναστασία
5)Κουνάνη Φραγκίσκο-Ελευθέριο
12)Παπαζαφειρόπουλο Παναγιώτη
6)Κιτσίνη Γεωργία
13)Πουλογιαννοπούλου –Πετσίνη Δήμητρα
7)Μαγκανάρη Νικόλαο
14)Καραχάλιου Ουρανία
          
 
Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό κατάστημα την  21η  Δεκεμβρίου  2015 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 14:30  για συνεδρίαση, και λήψη απόφασης στα θέματα  της Ημερήσιας Διάταξης. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, δεν θα μπορέσετε να πάρετε μέρος στην συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά εκλογής τους και την υπηρεσία του Ν.Π. 
 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
`                      
1.     
«Έγκριση λογαριασμού εσόδων – εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» για τον μήνα  ΝΟΕΜΒΡΙΟ  ΕΤΟΥΣ 2015».
2.     
«Αποδοχή επιχορήγησης από την Ε.Ε.Τ.Α.Α.  Α.Ε. προς το Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ KAI ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ», της Δ΄ δόσης (αποπληρωμή), περιόδου 2014-2015, για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής & επαγγελματικής ζωής», χρηματικού ποσού ύψους 28.250,00 €, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 968/21-07-2014 σύμβαση, που υπογράφηκε από 29/1/2015 μεταξύ του νομίμου εκπροσώπου του Ν.Π. και της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.».
3.     
«Λήψη απόφασης για την απαλλαγή τροφείων».
4.     
«Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 119/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου», και εντολή νέας ανάθεσης σε δικηγόρο της Δικαστικής διαχείρισης και εκπροσώπησης των δικαστικών υποθέσεων, που αφορούν αγωγές, κατά του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου», στο οποίο προσχώρησε το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κ.Α.Π.Η Δήμου Γαλατσίου» , και το Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Γαλατσίου», καθώς και σε κάθε άλλη μετ’  αναβολήν συζήτηση των υποθέσεων.».   
5.     
«Επιστροφή παγίας προκαταβολής έτους 2015 και απαλλαγή υπολόγου.»
6.     
«Έγκριση δαπάνης ύψους 5.000,00€, για την προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου»,  και διάθεση πίστωσης ποσού 5.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. εξόδων 10.7131.0001 με τίτλο «Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων», οικ. έτους 2015».
7.     
«Ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση σχετικά με την παράταση μισθώσεων για τα ακίνητα στα οποία στεγάζονται οι Α΄, Δ΄, Ε΄, & ΣΤ΄ Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί καθώς και τα Α΄, Β΄, Γ΄, & Δ΄, παραρτήματα του Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Γαλατσίου , για το οικονομικό έτος 2016».
8.     
«Ανάθεση εντολής σε δικηγόρο για διερεύνηση δικαστικής υπόθεσης,  κατά του Ν.Π.Δ.Δ. ‘’Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου’’.».
9.     
«Διαγραφή μέλους από Κ.Α.Π.Η. Δήμου Γαλατσίου»
10.  
« Έγκριση της αναγκαιότητας προμήθειας τροφίμων, έγκριση δαπάνης ύψους 60.000,00€ και διάθεση πίστωσης ποσού 60.000,00€ σε βάρος του  Κ.Α. εξόδων 10-6481.0001 και Κ.Α. εξόδων 60-6481.0001 του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. « Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου», οικονομικού έτους 2016.».
 
 
 
Κοινοποίηση:
Προς τους κ.κ.
1)Δερεδίνη Βασίλειο
2)Λεπίδα-Ντάγλα Σοφία
3)Ζώμπο Κων/νο
Αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ παρακαλούμενα
Όπως προσέλθουν σε περίπτωση κωλύματος
 τακτικού μέλους.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
 Σπηλιοπούλου –Χρυσάγη Κωνσταντίνα
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr