Πρόσκληση συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου

03-02-2017 Ενημέρωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
            
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                           
    
Ν.Π.Δ.Δ.«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
                                                    
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ     
            ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ»     
                                                            
      Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
       Τηλέφωνο: 213 2055386

ΓΑΛΑΤΣΙ: 03-02-2017

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:250
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του
Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου
                                                                               Προς:
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
                                                                                  κ.κ.
1)Γριμπαβιώτη Σπυρίδων- Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
8) Μαγκανάρη Νικόλαο
2)Ζήκου Αγγελική -Μαρία
9)Σελιμά Θεόδωρο
3)Αμοργιανό Γεώργιο
10)Σφυρή Θεόδωρο
4) Δάσκα – Σώμου Μαρία
11)Κάζαγλη Αναστασία
5)Κουνάνη Φραγκίσκο-Ελευθέριο
12)Παπαζαφειρόπουλο Παναγιώτη
6) Μανδηλαρά Μαργαρίτα
13)Πουλογιαννοπούλου –Πετσίνη Δήμητρα
7) Κιτσίνη Γεωργία
14)Καραχάλιου Ουρανία
 
Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό κατάστημα την  7η Φεβρουαρίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 σε  συνεδρίαση, του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου».
Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, δεν θα μπορέσετε να πάρετε μέρος στην συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά εκλογής τους και την υπηρεσία του Ν.Π.
  ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
1.     
Έγκριση δαπάνης ύψους 350,00 €, για την προμήθεια δέκα (10) καρεκλών για το Δ΄ παράρτημα του Κ.Α.Π.Η. ,διάθεση πίστωσης ποσού 350,00 € σε βάρος του Κ.Α. εξόδων 10-7133.0001 του προϋπολογισμού του Ν.Π., με τίτλο: «Προμήθεια επίπλων και σκευών(ηλεκτρικών, μαγειρίου κ.λ.π.)», οικ. έτους 2017, και τρόπος ανάδειξης του αναδόχου
2.     
Έγκριση δαπάνης ύψους 10.000,00 €, για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού (Παιδίατρος) στους Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς ,διάθεση πίστωσης ποσού 10.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. εξόδων 10-6162.0001 του προϋπολογισμού του Ν.Π., με τίτλο: «Αμοιβή παιδιάτρου», οικ. έτους 2017 και τρόπος ανάδειξης του αναδόχου.
3.     
Έγκριση δαπάνης ύψους 150,00 €, για προμήθεια δεκαπέντε (15) στρωμάτων γυμναστικής για το Ά παράρτημα του Κ.Α.Π.Η. και διάθεση πίστωσης ποσού 150,00 € σε βάρος του Κ.Α. εξόδων 10-7135.0001 με τίτλο «Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού», οικ. έτους 2017 και τρόπος ανάδειξης του αναδόχου.
4.     
Έγκριση δαπάνης ύψους 2.000,00 €, για την επαύξηση ισχύος της είδη εγκατεστημένης τριφασικής παροχής της ΔΕΗ , στο κτίριο επί της οδού Έρσης 11 και Τεώ 93-97 όπου συστεγάζονται ο Α΄ και ο Ε΄ Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Γαλατσίου και διάθεση πίστωσης ποσού 2.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. εξόδων 10-6261.0004 του προϋπολογισμού του Ν.Π., με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή κτιρίων», οικ. έτους 2017 , και τρόπος ανάδειξης του αναδόχου.
5.     
Περί λήψης απόφασης για τον ορισμό των εισφορών των μελών των Κ.Α.Π.Η.( εγγραφές, ετήσιας συνδρομής μελών ΚΑΠΗ, συμμετοxή στα θαλλάσια μπάνια και στις ημερήσιες εκδρομές και αγορά ροφημάτων
6.     
Παράταση μισθώματος του κτιρίου επί της οδού Ηνιόχου 13 όπου στεγάζονταν ο Ε΄ Παιδικός Σταθμός Δήμου Γαλατσίου και καταβολή ενοικίου για το μήνα Ιανουάριο του 2017.
7.     
Αποδοχή επιχορήγησης από την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. προς τον «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ», σχολικού έτους 2016-2017, για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής
8.     
Περί έγκρισης των διαγραφών στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, σχολικού έτους 2016-2017.
9.     
Υποβολή   λογαριασμού εσόδων – εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» για τον μήνα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΕΤΟΥΣ 2017 από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου.
10.  
Έγκριση απόφασης εκπαίδευση φοιτητών του τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Αθήνας στα ΚΑΠΗ του Δήμου Γαλατσίου.
11.  
Έγκριση δαπάνης ύψους 2.500,00 €, για προμήθεια υλικών, για την εκτέλεση υδραυλικών εργασιών στα κτίρια όπου στεγάζονται οι Παιδικού & Βρεφονηπιακοί Σταθμοί και τα παραρτήματα του Κ.Α.Π.Η. Δήμου Γαλατσίου, διάθεση πίστωσης ποσού 2.500,00 σε βάρος του Κ.Α. εξόδων 10-6661.0002 του προϋπολογισμού του Ν.Π., με τίτλο: «Προμήθεια υλικών για επισκευή και συντήρηση », οικ. έτους 2017, και τρόπος ανάδειξης του αναδόχου.
 
 
 
 
 
 
Κοινοποίηση:
Προς τους κ.κ.
1)Δερεδίνη Βασίλειο
2)Λεπίδα-Ντάγλα Σοφία
3)Ζώμπο Κων/νο
Αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ παρακαλούμενα
Όπως προσέλθουν σε περίπτωση κωλύματος
 τακτικού μέλους.
 
 
 
 
 
 
 
                           Η Πρόεδρος του Δ.Σ
 
 
 
 Σπηλιοπούλου –Χρυσάγη Κωνσταντίνα
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr