Πρόσκληση συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης στις 6 Νοεμβρίου 2014

03-11-2014 Ενημέρωση
       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
                 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                              ΓΑΛΑΤΣΙ   31.10.2014
Ν.Π.Δ.Δ.«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ                          ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:2244
     ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ     
           ΔΗΜΟΥ ΑΛΑΤΣΙΟΥ”                   
                                             
Ταχ. Δ/νση:Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
       Τηλέφωνο: 210 2143366
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του
Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου
                                                                                                 
                                                                                   Πρός:
                                                                                  Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
                                                                                  κ.κ.
1)Δάσκα–Σώμου   Μαρία
Αντιπρόεδρο του Δ.Σ
8)Γριμπαβιώτη Σπυρίδωνα
2)Ζήκου Αγγελική -Μαρία
9)Σελιμά Θεόδωρο
3)Αμοργιανό Γεώργιο
10)Κουλουμβάκη Δημήτριο
4)Μανδηλαρά Μαργαρίτα
11)Κάζαγλη Αναστασία
5)Κουνάνη Φραγκίσκο-Ελευθέριο
12)Παπαζαφειρόπουλο
Παναγιώτη
6)Κιτσίνη Γεωργία
13)Πουλογιαννοπούλου –Πετσίνη  Δήμητρα
7)Μαγκανάρη Νικόλαο
14)Καραχάλιου Ουρανία
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 του Ν. 3463/2006 (Νέου Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων) σας καλούμε στο Δημαρχιακό κατάστημα την  6η Νοεμβρίου 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 για συνεδρίαση, και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, δεν θα μπορέσετε να πάρετε μέρος στην συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά εκλογής τους και την υπηρεσία του Ν.Π.  
           ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ο
 
Ψήφιση του προϋπολογισμού εσόδων/εξόδων του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης   Δήμου Γαλατσίου, οικ.έτους 2015.
2ο
Έγκριση του πίνακα στοχοθεσίας   του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης   Δήμου Γαλατσίου, οικ.έτους 2015.
Κοινοποίηση:
Προς τους κ.κ.
1)Δερεδίνη Βασίλειο
2)Λεπίδα-Ντάγλα Σοφία
3)Ζώμπο Κων/νο
Αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ παρακαλούμενα
Όπως προσέλθουν σε περίπτωση κωλύματος τακτικού μέλους.
 
 
 
 
 
 
Η Πρόεδρος του Δ.Σ
 
Σπηλιοπούλου –Χρυσάγη Κωνσταντίνα
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                           
ΓΑΛΑΤΣΙ  31/10/2014
 Ν.Π.Δ.Δ.«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ                            ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:2245
  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ     
           ΔΗΜΟΥΓΑΛΑΤΣΙΟΥ”                                                                
Ταχ. Δ/νση:Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
       Τηλέφωνο: 210 2143366
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του
Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου
                                                                                                      
                                                                                   Πρός:
                   Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
 
                                                                                  κ.κ.
1)Δάσκα–Σώμου   Μαρία
Αντιπρόεδρο του Δ.Σ
8)Γριμπαβιώτη Σπυρίδωνα
2)Ζήκου Αγγελική -Μαρία
9)Σελιμά Θεόδωρο
3)Αμοργιανό Γεώργιο
10)Κουλουμβάκη Δημήτριο
4)Μανδηλαρά Μαργαρίτα
11)Κάζαγλη Αναστασία
5)Κουνάνη Φραγκίσκο-Ελευθέριο
12)Παπαζαφειρόπουλο
Παναγιώτη
6)Κιτσίνη Γεωργία
13)Πουλογιαννοπούλου –Πετσίνη  Δήμητρα
7)Μαγκανάρη Νικόλαο
14)Καραχάλιου Ουρανία
 
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 του Ν. 3463/2006 (Νέου Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων) σας καλούμε στο Δημαρχιακό κατάστημα την  6η Νοεμβρίου 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.30 για συνεδρίαση, και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, δεν θα μπορέσετε να πάρετε μέρος στην συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά εκλογής τους και την υπηρεσία του Ν.Π.  
 
                                                    
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
1ο
 
Εκλογή επιτροπής μελών Κ.Α.Π.Η.
2ο
Αποδοχή δωρεάς τηλεόρασης για το Β΄Κ.Α.Π.Η.
3ο
Έγκριση για την μείωση ή απαλλαγή τροφείων.
4ο
Έγκριση για μείωση τροφείων.
5ο
Έγκριση δαπάνης ποσού 229,83€ για αμοιβή της   Δικηγόρου Αθηνών
 κας. Παπαγεωργίου Πετρούλας και διάθεση πίστωσης ποσού 229,83€ σε βάρος του Κ.Α 00.6111.0001 με τίτλο (Αμοιβές νομικών)του προϋπολογισμού του Ν.Π. οικ.έτους 2014.
 
6ο
Καθορισμός ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ.
7ο
Έγκριση λογαριασμού εσόδων – εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ»για τον μήνα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΕΤΟΥΣ 2014.
8ο
Έγκριση έκθεσης εσόδων/εξόδων Γ’ τριμήνου 2014.
 
9ο
Έγκριση της διενέργειας προμήθειας-αντικατάστασης του τεχνητού χορτοτάπητα του Α΄ ΔΠΣ, έγκριση δαπάνης ύψους 1.792,73 €. και διάθεση πίστωσης ποσού1.792,73 €.  € σε βάρος του ΚΑ εξόδων 10.7135.0001 του προϋπολογισμού του Ν.Π. οικ. έτους 2014 με τίτλο «Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού», έγκριση του τρόπου διενέργειας της προμήθειας και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών.
 
10ο
Μίσθωση ακινήτων για την στέγαση των Α’ ,Γ’ ,Δ,Ε, & ΣΤ’ Δημοτικών Παιδικών Σταθμών.
11ο
Μίσθωση ακινήτων για την στέγαση των παραρτημάτων του Κ.Α.Π.Η Δήμου Γαλατσίου.
12ο
Έγκριση προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες του Ν.Π. για το έτος 2015.
 
 
 
 
Κοινοποίηση:
Προς τους κ.κ.
1)Δερεδίνη Βασίλειο
2)Λεπίδα-Ντάγλα Σοφία
3)Ζώμπο Κων/νο
Αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ παρακαλούμενα
Όπως προσέλθουν σε περίπτωση κωλύματος τακτικού
Μέλους.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η Πρόεδρος του Δ.Σ
 
 
 
Σπηλιοπούλου –Χρυσάγη Κωνσταντίνα
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr