ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

30-04-2015 Ενημέρωση

 

        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

                 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                      ΓΑΛΑΤΣΙ  30-04-2015

    Ν.Π.Δ.Δ.«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ                                             ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 890

         ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ      

            ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ»                                                                 

Ταχ. Δ/νση:Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους

       Τηλέφωνο:  210 2143366

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του

Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου

                                                                                        

                                                         Πρός:

                                                                                  Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

                                                                                  κ.κ.

1)Δάσκα–Σώμου   Μαρία

Αντιπρόεδρο του Δ.Σ

8)Γριμπαβιώτη Σπυρίδωνα

2)Ζήκου Αγγελική -Μαρία

9)Σελιμά Θεόδωρο

3)Αμοργιανό Γεώργιο

10)Κουλουμβάκη Δημήτριο

4)Μανδηλαρά Μαργαρίτα

11)Κάζαγλη Αναστασία

5)Κουνάνη Φραγκίσκο-Ελευθέριο

12)Παπαζαφειρόπουλο

Παναγιώτη

6)Κιτσίνη Γεωργία

13)Πουλογιαννοπούλου –Πετσίνη  Δήμητρα

7)Μαγκανάρη Νικόλαο

14)Καραχάλιου Ουρανία

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης  και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ/Α’/87), σας καλούμε στο Δημαρχιακό κατάστημα την 5η Μαΐου 2015  ημέρα Τρίτη  και ώρα  14:00 για συνεδρίαση, και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, δεν θα μπορέσετε να πάρετε μέρος στην συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά εκλογής τους και την υπηρεσία του Ν.Π.    

                        

 

     ΘΕΜΑΤΑ  ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1

Έγκριση  λογαριασμού  εσόδων – εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» για τον μήνα ΜΑΡΤΙΟ  ΕΤΟΥΣ 2015.

2

Έγκριση έκθεσης εσόδων/εξόδων Α΄ τριμήνου 2015.

3

Αποδοχή επιχορήγησης από την Ε.Ε,Τ.Α.Α. Α.Ε. προς τον «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ», της  Β΄ δόσης, περιόδου 2014-2015, για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής & επαγγελματικής  ζωής», χρηματικού  ποσού  ύψους  84.750,00 €, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 968/21-07-2014 σύμβαση, που υπογράφηκε από 29/1/2015 μεταξύ του νομίμου εκπροσώπου του Ν.Π. και της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

4

Αποδοχή επιχορήγησης από την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. προς τον «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ», για  Γ΄ Δόσης, για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής & επαγγελματικής  ζωής» (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014) «Βοήθεια στο Σπίτι», χρηματικού  ποσού  ύψους  9.288,42 €.

5

Αποδοχή επιχορήγησης από την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. προς τον «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ», για  Β΄ Δόσης 35%, για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής & επαγγελματικής  ζωής» (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015) «Βοήθεια στο Σπίτι», χρηματικού  ποσού  ύψους  28.216,07 €.

6

Έγκριση της διενέργειας προμήθειας γραφικής ύλης /μικροαντικειμένων γραφείου & εποπτικών μέσων διδασκαλίας   για τις ανάγκες του Ν.Π. έτους 2015 ,έγκριση δαπάνης ύψους 7.000,00€ και διάθεση πίστωσης ποσού  7.000,00€  σε βάρος του Κ.Α. εξόδων 10.6612.0001 με τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου» του προϋπολογισμού του Ν.Π. οικονομικού έτους 2015 και τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας.

7

Έγκριση  δαπάνης ύψους 2.500,00€ για έξοδα δημοσίευσης προκηρύξεων του Ν.Π. και διάθεση πίστωσης  ποσού 2.500,00€ σε βάρος του Κ.Α. εξόδων 10.6462.0001 του προϋπολογισμού του Ν.Π. οικονομικού έτους 2015 με τίτλο «Έξοδα δημοσίευσης προκηρύξεων».

8

Έγκριση των όρων  διακήρυξης  μίσθωσης  ακινήτων για την στέγαση των Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ παραρτημάτων  του  Κ.Α.Π.Η.  Δήμου Γαλατσίου.

9

Έγκριση των απαραίτητων προϋποθέσεων για την εγγραφή και επανεγγραφή νηπίων και βρεφών στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Ν.Π. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου», καθώς και του νέου καθορισμού μηνιαίας εισφοράς (τροφεία) για το σχολικό έτος 2015-2016.

10

Έγκριση για την σύσταση τριμελούς επιτροπής για την αξιολόγηση των αιτήσεων εγγραφής και επανεγγραφής και για τυχόν μειώσεις ή απαλλαγές στην καταβολή τροφείων, σχολικού έτους 2015-2016.

11

Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας, των παραρτημάτων του Κ.Α.Π.Η. του Νομικού Προσώπου «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου».

 

 

 

Κοινοποίηση:

Προς τους κ.κ.

1)Δερεδίνη Βασίλειο

2)Λεπίδα-Ντάγλα Σοφία

3)Ζώμπο Κων/νο

Αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ παρακαλούμενα

Όπως προσέλθουν σε περίπτωση κωλύματος τακτικού μέλους.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ

 

 

 

Σπηλιοπούλου –Χρυσάγη Κωνσταντίνα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr