Πρόσκληση Συνεδρίασης Δ.Σ. του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης για την Παρασκευή 22 Μαϊου 2015

18-05-2015 Ενημέρωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                 ΓΑΛΑΤΣΙ  18-05-2015
Ν.Π.Δ.Δ.«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ                          ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 1000
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ     
           ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ»                                                                 
Ταχ. Δ/νση:Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
       Τηλέφωνο: 210 2143366
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του
Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου
                                                                                        
                                                         Πρoς:
                                      Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
                                                                                  κ.κ.
1)Δάσκα–Σώμου   Μαρία
Αντιπρόεδρο του Δ.Σ
8)Γριμπαβιώτη Σπυρίδωνα
2)Ζήκου Αγγελική -Μαρία
9)Σελιμά Θεόδωρο
3)Αμοργιανό Γεώργιο
10)Κουλουμβάκη Δημήτριο
4)Μανδηλαρά Μαργαρίτα
11)Κάζαγλη Αναστασία
5)Κουνάνη Φραγκίσκο-Ελευθέριο
12)Παπαζαφειρόπουλο
Παναγιώτη
6)Κιτσίνη Γεωργία
13)Πουλογιαννοπούλου –Πετσίνη Δήμητρα
7)Μαγκανάρη Νικόλαο
14)Καραχάλιου Ουρανία
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ/Α’/87), σας καλούμε στο Δημαρχιακό κατάστημα την 22η  Μαΐου 2015 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 13:30 ,για συνεδρίαση, και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, δεν θα μπορέσετε να πάρετε μέρος στην συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά εκλογής τους και την υπηρεσία του Ν.Π.    
                        
 
    ΘΕΜΑΤΑ  ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
1
Έγκριση λογαριασμού εσόδων – εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» για τον μήνα ΑΠΡΙΛΙΟ ΕΤΟΥΣ 2015.
2
Έγκριση δαπάνης ύψους 30,00€, για αμοιβές και προμήθεια Τραπεζών του Ν.Π. και διάθεση πίστωσης ποσού 30,00€ σε βάρος του Κ.Α. εξόδων 00.6525.0001 με τίτλο «Αμοιβές και προμήθεια Τραπεζών», οικ. έτους 2015.
3
Έγκριση δαπάνης ύψους 2.272,24€, για προμήθεια υλικών για επισκευή & συντήρηση , για τις ανάγκες του Ν.Π., και διάθεση πίστωσης ποσού 2.272,24€ σε βάρος του Κ.Α. εξόδων 10.6661.0001 του προϋπολογισμού του Ν.Π. , με τίτλο «Προμήθεια υλικών για επισκευή & συντήρηση (συνεχιζόμενο)», οικ. έτους 2015.
4
Έγκριση δαπάνης ύψους 1.402,20 €, για  την εκτέλεση εργασιών συντήρησης των πυροσβεστικών συγκροτημάτων & συστημάτων πυρανίχνευσης του Β΄ Παιδικού και Ζ΄ Βρεφονηπιακού Σταθμού ,και διάθεση πίστωσης ποσού 1.402,20€ σε βάρος του Κ.Α. εξόδων 10.6261.0001 του προϋπολογισμού του Ν.Π., με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή κτιρίων (συνεχιζόμενο)», οικ. έτους 2015.
5
Έγκριση δαπάνης ύψους 600,00 €, για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης και επισκευής του ανελκυστήρα του Β΄ Παιδικού και Ζ΄ Βρεφονηπιακού Σταθμού ,και διάθεση πίστωσης ποσού 600,00€ σε βάρος του Κ.Α. εξόδων 10.6261.0003 του προϋπολογισμού του Ν.Π., με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρα του κτιρίου που στεγάζονται ο Β΄ Παιδικός και Ζ΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός του Ν.Π. », οικ. έτους 2015.
6
Έγκριση δαπάνης ύψους 200,00 €, για την ηχητική και μουσική κάλυψη της εκδήλωσης του Β΄ΔΠΣ ,και διάθεση πίστωσης ποσού 200,00€ σε βάρος του Κ.Α. εξόδων 10.6473.0001του προϋπολογισμού του Ν.Π., με τίτλο «Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων», οικ. έτους 2015.
7
Έγκριση δαπάνης ύψους  100,00 €, για την κάλυψη της μικροφωνικής και ηχητικής εγκατάστασης της εκδήλωσης του Ζ΄ ΔΠΒΣ ,και διάθεση πίστωσης ποσού 100,00€ σε βάρος του Κ.Α. εξόδων 10.6473.0001του προϋπολογισμού του Ν.Π., με τίτλο «Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων», οικ. έτους 2015.
8
Έγκριση εργασίας συντήρησης και επισκευής των υδραυλικών εγκαταστάσεων των Παιδικών Σταθμών και των παραρτημάτων του Κ.Α.Π.Η. Δήμου Γαλατσίου, έγκριση δαπάνης ύψους 3.500,00 € για την εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας, και διάθεση πίστωσης ποσού 3.500,00€ σε βάρος του Κ.Α. εξόδων 10.6261.0001του προϋπολογισμού του Ν.Π., με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή κτιρίων», οικ. έτους 2015, και τρόπος ανάδειξης του αναδόχου.
9
Έγκριση μίσθωσης τουριστικών λεωφορείων για την μεταφορά των μελών των παραρτημάτων του Κ.Α.Π.Η.  Δήμου Γαλατσίου (θαλάσσια μπάνια-εκδρομές), έγκριση δαπάνης ποσού 22.600,00€ , και διάθεση πίστωσης ύψους 22.600,00€ σε βάρος του Κ.Α 10.6413.0001 του προϋπολογισμού του Ν.Π.,  με τίτλο «Μεταφορά μελών (προσώπων) ΚΑΠΗ» οικ. έτους 2015, και τρόπος ανάδειξης του αναδόχου.
10
Έγκριση δαπάνης ύψους 5.000,00€, για την προμήθεια ηλεκτρικών ειδών ,για τις ανάγκες του Ν.Π., διάθεση πίστωσης ποσού 5.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. εξόδων 10.7133.0001 του προϋπολογισμού του Ν.Π., με τίτλο «Προμήθεια επίπλων και σκευών (ηλεκτρικών, μαγειρείου, κ.λ.π.)» , οικ. έτους 2015, και τρόπος ανάδειξης του αναδόχου.
 
 
 
 
Κοινοποίηση:
Προς τους κ.κ.
1)Δερεδίνη Βασίλειο
2)Λεπίδα-Ντάγλα Σοφία
3)Ζώμπο Κων/νο
Αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ παρακαλούμενα
Όπως προσέλθουν σε περίπτωση κωλύματος τακτικού μέλους.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η Πρόεδρος του Δ.Σ
 
 
 
Σπηλιοπούλου –Χρυσάγη Κωνσταντίνα
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr