ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

20-02-2015 Ενημέρωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ               ΓΑΛΑΤΣΙ 20/02/2015
Ν.Π.Δ.Δ.«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ                          ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 499
        ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ     
           ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ»                                                                 
Ταχ. Δ/νση:Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
       Τηλέφωνο: 210 2143366
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του
Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου
                                                                                        
                                                                                  Πρός:
                                                                                  Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
                                                                                  κ.κ.
1)Δάσκα–Σώμου   Μαρία
Αντιπρόεδρο του Δ.Σ
8)Γριμπαβιώτη Σπυρίδωνα
2)Ζήκου Αγγελική -Μαρία
9)Σελιμά Θεόδωρο
3)Αμοργιανό Γεώργιο
10)Κουλουμβάκη Δημήτριο
4)Μανδηλαρά Μαργαρίτα
11)Κάζαγλη Αναστασία
5)Κουνάνη Φραγκίσκο-Ελευθέριο
12)Παπαζαφειρόπουλο
Παναγιώτη
6)Κιτσίνη Γεωργία
13)Πουλογιαννοπούλου –Πετσίνη  Δήμητρα
7)Μαγκανάρη Νικόλαο
14)Καραχάλιου Ουρανία
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 του Ν. 3463/2006 (Νέου Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων) σας καλούμε στο Δημαρχιακό κατάστημα την 25η Φεβρουαρίου 2015  ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 σε  συνεδρίαση για συνεδρίαση, και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, δεν θα μπορέσετε να πάρετε μέρος στην συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά εκλογής τους και την υπηρεσία του Ν.Π.       
 
    ΘΕΜΑΤΑ  ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
1
Ανατροπή των απλήρωτων δεσμεύσεων πιστώσεων του Ν.Π. οικονομικού έτους 2014.
2
Έγκριση των δαπανών πολυετών υποχρεώσεων και διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων κατά το μέρος που αφορούν στην δαπάνη που θα πραγματοποιηθεί εντός του 2015.
3
Έγκριση των δαπανών παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) και διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό δαπανών οικονομικού έτους 2015.
4
Εισήγηση για την λήψη απόφασης αναφορικά με την έγκριση των δαπανών πάγιου και σταθερού χαρακτήρα και την διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό δαπανών οικονομικού έτους 2015.
5
Έγκριση δαπάνης ύψους 79.100,00€ ,για έξοδα προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες του Ν.Π. και διάθεση πίστωσης ποσού 79.100,00€ σε βάρος του ΚΑ εξόδων 10.6481.0001 του προϋπολογισμού του Ν.Π. οικ. έτους 2015 με τίτλο « Προμήθεια τροφίμων».
6
Λήψη απόφασης για τον καθορισμό ποσού νέας εγγραφής και ετήσιας συνδρομής μελών ΚΑΠΗ για το οικονομικό έτος 2015.
7
Περί έγκρισης τροποποίησης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης για την υπογραφή της σύμβασης με την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. μετά την 155/2-7-2014 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» περιόδου 2014-2015.
8
Έγκριση γενόμενης ανάθεσης στην Δικηγόρο Αθηνών κα. Καλομοίρη Αναστασία για την εκπροσώπηση του ΝΠΔΔ ‘’Ο.Κ.Π.Α. Δήμου Γαλατσίου’’ κατά της αγωγής  συμβασιούχων ορισμένου χρόνου (Κουρκούτη Μαρίας και Κουφολιούλιου Ειρήνης) στο πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών).
9
Έκθεση εσόδων-εξόδων Δ΄ Τριμήνου 2014.
 
10
Υποβολή λογαριασμών Μηνιαίων Εσόδων-Εξόδων του Νομικού Προσώπου ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΕΤΟΥΣ 2014.
11
Έγκριση λογαριασμού εσόδων – εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» για τον μήνα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΕΤΟΥΣ 2015.
12
Αποδοχή επιχορήγησης από την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. προς τον «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ», , για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής & επαγγελματικής ζωής», Οκτώβριος 2014 – Δεκέμβριος 2015, Α΄ Δόσης , για το πρόγραμμα στο «Βοήθεια στο Σπίτι», χρηματικού ποσού ύψους 16.123,47 €.
13
Αποδοχή επιχορήγησης από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. προς τον «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ», της Α΄ δόσης, περιόδου 2014-2015, για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής & επαγγελματικής ζωής», χρηματικού ποσού ύψους 84.750,00€ σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 968/21-07-2014 σύμβαση.
14
Έγκριση δαπάνης ύψους 2.000,00€ για έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων του Ν.Π. και διάθεση πίστωσης ποσού 2.000,00€ σε βάρος του ΚΑ εξόδων 10.6461.0001 του προϋπολογισμού του Ν.Π. οικ. έτους 2015 με τίτλο «Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων».
15
Έγκριση δαπάνης ύψους 660,00€, για αμοιβές και προμήθεια Τραπεζών του Ν.Π. και διάθεση πίστωσης ποσού 660,00€ σε βάρος του Κ.Α. εξόδων 00.6525.0001 με τίτλο «Αμοιβές και προμήθεια Τραπεζών», οικ. έτους 2015.
16
Έγκριση δαπάνης ύψους 5.000,00€ ,για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες του Ν.Π. και διάθεση πίστωσης ποσού 5.000,00€ σε βάρος του ΚΑ εξόδων 10.6643.0001 του προϋπολογισμού του Ν.Π. οικ. έτους 2015 με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση».
17
Έγκριση δαπάνης ύψους 500,00€ ,για την προμήθεια υλικών επισκευής του Πυροσβεστικού Συγκροτήματος και Συστήματος Πυρανίχνευσης του Β΄ Παιδικού & Ζ΄ Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Γαλατσίου και διάθεση πίστωσης ποσού 500,00€ σε βάρος του ΚΑ εξόδων 10.6661.0001 του προϋπολογισμού του Ν.Π. οικ. έτους 2015 με τίτλο «Προμήθεια υλικών για επισκευή και συντήρηση ».
18
Έγκριση δαπάνης ύψους 4.000,00€ για δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια και διάθεση πίστωσης ποσού 4.000,00€ σε βάρος του ΚΑ εξόδων 00.6073.0001 του προϋπολογισμού του Ν.Π. οικ. έτους 2015 με τίτλο «Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια».
19
Σύσταση παγίας προκαταβολής για την πραγματοποίηση των δαπανών που δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν με την συνήθη διαδικασία των Ο.Τ.Α για το οικ. έτος 2015.
20
Παράταση μισθώσεων ακινήτων που στεγάζουν τις υπηρεσίες του Ν.Π., έως τη  διενέργεια δημοπρασιών & αντίστοιχη καταβολή μισθίων.
21
Έγκριση για την πρακτική άσκηση σπουδαστών του Δημόσιου ΙΕΚ Μεταμόρφωσης, σε Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δήμου Γαλατσίου.
22
Έγκριση για την πρακτική άσκηση σπουδαστών του Δημόσιου ΙΕΚ Γαλατσίου σε Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δήμου Γαλατσίου.
23
Συγκρότηση επιτροπών Προμηθειών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α) & Υπηρεσιών (Π.Δ. .28/80),σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.26 του Ν.4024/2011.
24
Συγκρότηση επιτροπών για την μίσθωση ακινήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 για το έτος 2015.
25
Ανάθεση εντολής σε δικηγόρο Δικαστικής διαχείρισης και εκπροσώπησης του ΝΠΔΔ  ‘’Ο.Κ.Π.Α. Δήμου Γαλατσίου’’ της δικαστικής υπόθεσης, που αφορά αγωγή μονίμων υπαλλήλων , με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, του καταργηθέντος «ΝΠΔΔ Κ.Α.Π.Η Δήμου Γαλατσίου» , ενώπιον του Τριμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία εργατικών διαφορών).
 
 
 
Κοινοποίηση:
Προς τους κ.κ.
1)Δερεδίνη Βασίλειο
2)Λεπίδα-Ντάγλα Σοφία
3)Ζώμπο Κων/νο
Αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ παρακαλούμενα
Όπως προσέλθουν σε περίπτωση κωλύματος τακτικού μέλους.
 
 
 
 
 
 
 
Η Πρόεδρος του Δ.Σ
 
 
Σπηλιοπούλου –Χρυσάγη Κωνσταντίνα
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr