Πρόσκληση Συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΟΚΠΑ Δήμου Γαλατσίου της Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2014

07-11-2014 Ενημέρωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΓΑΛΑΤΣΙ 06.11.2014       ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ:2303                                                         Ν.Π.Δ.Δ.«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ      ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ”                                                                
Ταχ. Δ/νση:Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
       Τηλέφωνο: 210 2143366
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του
Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου
                                                                                        
                                                                                  Πρός:
                                           Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
                                                                                  κ.κ.
1)Δάσκα–Σώμου   Μαρία
Αντιπρόεδρο του Δ.Σ
8)Γριμπαβιώτη Σπυρίδωνα
2)Ζήκου Αγγελική -Μαρία
9)Σελιμά Θεόδωρο
3)Αμοργιανό Γεώργιο
10)Κουλουμβάκη Δημήτριο
4)Μανδηλαρά Μαργαρίτα
11)Κάζαγλη Αναστασία
5)Κουνάνη Φραγκίσκο-Ελευθέριο
12)Παπαζαφειρόπουλο
Παναγιώτη
6)Κιτσίνη Γεωργία
13)Πουλογιαννοπούλου –Πετσίνη  Δήμητρα
7)Μαγκανάρη Νικόλαο
14)Καραχάλιου Ουρανία
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 του Ν. 3463/2006 (Νέου Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων) σας καλούμε στο Δημαρχιακό κατάστημα την  10η Νοεμβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 για συνεδρίαση, και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, δεν θα μπορέσετε να πάρετε μέρος στην συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά εκλογής τους και την υπηρεσία του Ν.Π.       
    ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
1ο
 
Γ΄ αναμόρφωση  προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων & σχεδίου δράσης του Ν.Π. του οικ. έτους 2014.
2ο
Αίτηση για μείωση ή απαλλαγή τροφείων
3ο
Αίτηση για μείωση τροφείων
4ο
Αίτηση για μείωση ή απαλλαγή τροφείων
5ο
 Ορισμός της Προέδρου του Δ.Σ ως νομίμου εκπρόσωπου Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου» καθώς και την εξουσιοδότηση αυτής για την υπογραφή σύμβασης σχολικού έτους 2014-2015 με την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.
 
6ο
Εξουσιοδότηση της Προέδρου του Δ.Σ ως νομίμου εκπροσώπου του Ν.Π.Δ.Δ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» για την έκδοση και παραλαβή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης αορίστου χρόνου 5%,για την υπογραφή σύμβασης έναντι της Ε.Ε.T.Α.Α. Α.Ε., για τη συμμετοχή στη Δράση «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» περιόδου 2014-2015, καθώς και για την παραλαβή επιταγών και κάθε άλλου απαιτούμενου δικαιολογητικού που αφορούν στο ανωτέρω πρόγραμμα.
 
Κοινοποίηση:
Προς τους κ.κ.
1)Δερεδίνη Βασίλειο
2)Λεπίδα-Ντάγλα Σοφία
3)Ζώμπο Κων/νο
Αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ παρακαλούμενα
Όπως προσέλθουν σε περίπτωση κωλύματος τακτικού μέλους.
 
 
Η Πρόεδρος του Δ.Σ
 
Σπηλιοπούλου –Χρυσάγη Κωνσταντίνα
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr