Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ. του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2016

19-09-2016 Ενημέρωση

       

ΓΑΛΑΤΣΙ: .16-09-2016
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.2387   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

       ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                           
 Ν.Π.Δ.Δ.«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  
    ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ     
            ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ»     
                                                            
Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
       Τηλέφωνο: 213 2055386
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του
Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου
                                                                               Προς:
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
                                                                                  κ.κ.
1)Δάσκα – Σώμου Μαρία
8)Γριμπαβιώτη Σπυρίδωνα
2)Ζήκου Αγγελική -Μαρία
9)Σελιμά Θεόδωρο
3)Αμοργιανό Γεώργιο
10)Σφυρή Θεόδωρο
4)Μανδηλαρά Μαργαρίτα
11)Κάζαγλη Αναστασία
5)Κουνάνη Φραγκίσκο-Ελευθέριο
12)Παπαζαφειρόπουλο Παναγιώτη
6)Κιτσίνη Γεωργία
13)Πουλογιαννοπούλου –Πετσίνη Δήμητρα
7)Μαγκανάρη Νικόλαο
14)Καραχάλιου Ουρανία
Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό κατάστημα την  20η Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 σε  συνεδρίαση, του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου».
Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, δεν θα μπορέσετε να πάρετε μέρος στην συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά εκλογής τους και την υπηρεσία του Ν.Π.
 
  ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
1.     
Αποδοχή επιχορήγησης από την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. προς τον «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ», Γ΄ δόσης (ΕΠ.ΑΝΑΔ.ΕΔΒΜ-ΠΕΠ), σχολικού έτους 2015-2016, για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής & επαγγελματικής ζωής.
2.     
Ψήφιση πίστωσης ποσού 500,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00-6111.0001 με τίτλο «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων»,για αμοιβή δικηγόρου στην αγωγή των μόνιμων υπαλλήλου του Ν.Π. Περιστέρη Ελένης,Σωτηροπούλου Μαρίας και Σαλβαράκη Μαγδαληνής  και ορίσμος δικηγόρου για τον χειρισμό της
3.     
Υποβολή   λογαριασμού εσόδων – εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» για τον μήνα ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου.
4.     
Υποβολή   λογαριασμού εσόδων – εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» για τον μήνα ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΕΤΟΥΣ 2016 από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου.
5.     
Ψήφιση πίστωσης ποσού 500,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00-6111.0001 με τίτλο «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων»,για αμοιβή δικηγόρου στην αγωγή των μόνιμων υπαλλήλου του Ν.Π. Περιστέρη Ελένης, Σαλβαράκη Μαγδαληνής και Σωτηροπούλου Μαρίας και ορίσμος δικηγόρου για τον χειρισμό της.
6.     
Έγκριση για την πρακτική άσκηση σπουδάστριας του ΙΕΚ Γαλατσίου στον Η΄ Βρεφονηπιακό Σταθμό Δήμου Γαλατσίου.
7.     
Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης στις 26-09-2016 στα παραρτήματα των Κ.Α.Π.Η Δήμου Γαλατσίου και διάθεση πίστωσης ποσού 500,00€ σε βάρος του Κ.Α. εξόδων 10.6473.0001 του προϋπολογισμού του Ν.Π., με τίτλο «Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων», οικ. έτους 2016» ,για την ηχητική και μουσική κάλυψη της εκδήλωσης.
8.     
Λήψη απόφασης για α) την αποδοχή ή μη της έκθεσης αξιολόγησης της επιτροπής του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81 και β)την κατακύρωση ή μη του πρακτικού της επιτροπής του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81 , σχετικά με την διακήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού για την μίσθωση ακινήτων για την στέγαση των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών του Δήμου Γαλατσίου και γ) εξουσιοδότηση προς την Προέδρο του Ν.Π. ώστε να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες και να υπογράψει το συμβόλαιο   μίσθωσης του ακινήτου
 
 
 
Κοινοποίηση:
Προς τους κ.κ.
1)Δερεδίνη Βασίλειο
2)Λεπίδα-Ντάγλα Σοφία
3)Ζώμπο Κων/νο
Αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ παρακαλούμενα
Όπως προσέλθουν σε περίπτωση κωλύματος  τακτικού μέλους.
                       
                        Η Πρόεδρος του Δ.Σ
 Σπηλιοπούλου –Χρυσάγη Κωνσταντίνα
 
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr