ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

24-12-2014 Ενημέρωση

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του
Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου
                                                                                  Πρός:
                                                                                  Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
                                                                                  κ.κ.
1)Δάσκα–Σώμου   Μαρία
Αντιπρόεδρο του Δ.Σ
8)Γριμπαβιώτη Σπυρίδωνα
2)Ζήκου Αγγελική -Μαρία
9)Σελιμά Θεόδωρο
3)Αμοργιανό Γεώργιο
10)Κουλουμβάκη Δημήτριο
4)Μανδηλαρά Μαργαρίτα
11)Κάζαγλη Αναστασία
5)Κουνάνη Φραγκίσκο-Ελευθέριο
12)Παπαζαφειρόπουλο
Παναγιώτη
6)Κιτσίνη Γεωργία
13)Πουλογιαννοπούλου –Πετσίνη  Δήμητρα
7)Μαγκανάρη Νικόλαο
14)Καραχάλιου Ουρανία
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 του Ν. 3463/2006 (Νέου Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων) σας καλούμε στο Δημαρχιακό κατάστημα την 30η Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 για συνεδρίαση, και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, δεν θα μπορέσετε να πάρετε μέρος στην συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά εκλογής τους και την υπηρεσία του Ν.Π.       
    ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
1
Έγκριση λογαριασμού εσόδων’ εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου» ,για τον μήνα Νοέμβριο 2014,
2
Έγκριση για την μείωση τροφείων
3
Έγκριση έκδοσης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης για την υπογραφή της σύμβασης με την Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε ,μετά την  1551/2.7.2014 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ,για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» περιόδου 2014-2015.
4
Λήψη απόφασης για την παράταση των συμβάσεων που αφορούν προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Δημοτικών παιδικών & βρεφονηπιακών σταθμών.
5
Λήψη απόφασης για την παράταση της παράδοσης του έργου «Υπηρεσία υποστήριξης για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2013 βάσει του κλαδικού λογιστικού σχεδίου (Π.Δ. 315/99) και παρακολούθησης της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου για το έτος 2014».σύμφωνα με την υπ.αριθμ:πρωτ:504/08.04.2014 υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ του Ν.Π. και της εταιρείας «Σ.ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ μ.Ε.Π.Ε. Ειδικοί –Οικονομικοί -Λογιστικοί Σύμβουλοι Ο.Τ.Α -Ν.Π.Δ.Δ –Επιχειρήσεων»
6
Επιστροφή παγίας προκαταβολής έτους 2014 και απαλλαγή υπολόγου.
7
Έγκριση δαπάνης ποσού 295,20€ για αμοιβή της Δικηγόρου Αθηνών κας.Καλομοίρη Αναστασίας και διάθεση πίστωσης ποσού 295,20€σε βάρος του Κ.Α:00.6111.0001 με τίτλο «Αμοιβές νομικών» του προϋπολογισμού του Ν.Π. οικ.έτους 2014 για την σύνταξη και έκδοση γνωμοδότησης για την καταβολή αναδρομικών αποδοχών στην πρώην υπάλληλο του Ν.Π. κα. Γεωργίου Αθανασία
(Σχετ.η υπ.αριθμ:143/2014 απόφαση του Δ.Σ)
8
Έγκριση δαπάνης ποσού 295,20€ για αμοιβή της Δικηγόρου Αθηνών κας.Καλομοίρη Αναστασίας και διάθεση πίστωσης ποσού 295,20€σε βάρος του Κ.Α:00.6111.0001 με τίτλο «Αμοιβές νομικών» του προϋπολογισμού του Ν.Π. οικ.έτους 2014 για την σύνταξη και έκδοση γνωμοδότησης για την παράταση των μισθώσεων ακινήτων όπου  στεγάζονται  υπηρεσίες του Ν.Π.
(Σχετ. η υπ.αριθμ:144/2014 απόφαση του Δ.Σ.).
9
Έγκριση δαπάνης ύψους 1000,00€ για έξοδα δημοσίευσης ανακοινώσεων του Ν.Π. και διάθεση πίστωσης ποσού 1000,00€ σε βάρος του ΚΑ εξόδων 00.6463.0001 του προϋπολογισμού του Ν.Π. οικ.έτους 2014 με τίτλο «Έξοδα δημοσιεύσεων».
 
 
 
Κοινοποίηση:
Προς τους κ.κ.
1)Δερεδίνη Βασίλειο
2)Λεπίδα-Ντάγλα Σοφία
3)Ζώμπο Κων/νο
Αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ παρακαλούμενα
Όπως προσέλθουν σε περίπτωση κωλύματος τακτικού μέλους.
Η Πρόεδρος του Δ.Σ
Σπηλιοπούλου –Χρυσάγη Κωνσταντίνα
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr