Πρόσληψης δέκα (10) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο(2) μηνών του Δήμου Γαλατσίου.

01-07-2013 Ενημέρωση

                                             ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ          

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   

       ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

     ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

        ΓΑΛΑΤΣΙ       01 /  07 /  2013

        ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ:  22744

Δ/ΝΣΗ  ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ρηγάκου  Ν.

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

 

Πρόσληψης δέκα (10) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο(2) μηνών του Δήμου Γαλατσίου.

Ο Δήμαρχος Γαλατσίου

 Έχοντας υπόψη:

1)Τις διατάξεις του άρθ.58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»(ΦΕΚ 87 Α).

    2)Τις διατάξεις του αρθ.14  Ν.2190/94 όπως  τροποποιήθηκε και     συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του αρ.20 Ν.2738/1999.

3)Τις διατάξεις του άρθρου  12 παρ.22 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α΄) και του άρθρ.206 του  Ν.3584/2007<<Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων>> (ΦΕΚ Α’/143/28.06.2007).

4)Τις διατάξεις του αρθ.1 παρ.2 εδ. ιε του Ν.3812/2009.

(ΦΕΚ 234/Α’/28.12.2009).

5)Την υπ΄αριθμ:228/2013 απόφαση Δημοτικού Σ/λίου του Δήμου Γαλατσίου, η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ: 32520/26959/20-06-2013 όμοια του Γ.Γ. Της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής Περιφέρειας Αττικής, σχετικά με την πρόσληψη δέκα (10) ΥΕ-Εργατών γενικών καθηκόντων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών   πυρασφάλειας  του Δήμου μας.

6)Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Γαλατσίου (ΦΕΚ 150/30-01-2004 τ.Β΄).

 

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δέκα (10) ατόμων  για την κάλυψη κατεπειγουσών  αναγκών πυρασφάλειας του Δήμου μας, για την εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητα , με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

            ΜΕΧΡΙ

ΥΕ-ΕΡΓ. γεν. καθηκοντων

10

Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα & τίτλος σπουδών

(άρθρο 5 παρ.2 Ν.2527/97)

Δύο  (2) μήνες

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1.- Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

            2.- Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

            3.- Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.

            Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν. 2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6).

 

Β. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

            Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας, οδός Αρχιμήδους και Ιπποκράτους αριθ. –2- και ειδικότερα στο τμήμα Προσωπικού, εντός προθεσμίας δύο (2) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα  της ανάρτησής της παρούσας  στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος.

Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

            Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή  τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

1 . Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

2.   Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα: α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία , καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.

3.    Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν τον αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο από την υποβολή της αιτήσεώς του έχει απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ.1 του 2190/1994 για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών ,προκειμένου να κριθεί εάν έχει κώλυμα πρόσληψης ή όχι. Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί να δηλώνει την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκε και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησής του (έναρξη και λήξη).

Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στον χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος.                                                                                                                                                                                       

                                                                                    Ο Δήμαρχος

                                                                                 Τσίρος Κυριάκος

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr