Προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη προσωπικού

03-02-2015 Ενημέρωση
ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Γαλάτσι   02/02/2015
Αριθ. Πρωτ. 156
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ   ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                    Ν.Π.Δ.Δ.«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
            ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ»
 
                         
Ταχ. Δ/νση     : Ιπποκράτους & Αρχιμήδους
ΤΑΧ. ΚΩΔ    : 111 46
Τηλέφωνο      : 213 2055387
FAX               : 213 2055387
                                                             
 
ΘΕΜΑ : «Προθεσμία  υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη προσωπικού ,σύμφωνα με την υπ.αριθμ: ΣΟΧ 1/2014  ανακοίνωση του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου.
                                                      Η Πρόεδρος του  Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. 
            «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου»
 
Ανακοινώνει ότι η δεκαήμερη προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ενός ΤΕ 10 Φυσικοθεραπευτή, ενός ΤΕ 6 Επισκεπτριών Αδελφών, ενός ΤΕ 18 Εργοθεραπευτών, ενός ΤΕ 2 Κοινωνικών Λειτουργών & δύο ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας) ,σύμφωνα με την υπ.αριθμ:ΣΟΧ1/2014 ανακοίνωση του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου» ορίζεται από 03.02.2015 έως και 12.02.2015. 
Οι ενδιαφερόμενοι ,προκειμένου να ενημερωθούν πληρέστερα ,μπορούν να λαμβάνουν γνώση της υπ.αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Γαλατσίου, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχιακού καταστήματος  του Δήμου Γαλατσίου καθώς και στο πρόγραμμα
 « ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (ΑΔΑ:7ΝΣΔΟΛΙ5-ΨΩΑ).
 
                                       Η   Πρόεδρος του Δ.Σ
                   Σπηλιοπούλου-Χρυσάγη Κωνσταντίνα
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr