Δομή ΕΣΠΑ – Κέντρο Κοινότητας

Αρμόδια Υπηρεσία

Προϊστάμενος/η: Ρόζα Μαρία Σκλάβου Τηλέφωνο: 213-2055371, 213-2055375 Fax: 210 2222 583 Email: kentrokoinotitas@galatsi.gr Διεύθυνση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους (2ος όροφος) ,11146, Γαλάτσι

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γαλατσίου

Στηρίζουμε τον Πολίτη, Δυναμώνουμε την Κοινωνία

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γαλατσίου είναι μια νεοσύστατη κοινωνική δομή. Αποτελεί το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη για να ενημερωθεί για όλα τα επιδόματα που δικαιούται, όλους τους φορείς, υπηρεσίες και προγράμματα που παρέχουν κοινωνική φροντίδα οποιασδήποτε μορφής σε επίπεδο Δήμου, Περιφέρειας ή επικράτειας.

Το Κέντρο Κοινότητας στελεχώνεται από 2 Κοινωνικούς Λειτουργούς και 1 Ψυχολόγο.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι ΔΩΡΕΑΝ και απευθύνονται σε όσους κατοικούν στα διοικητικά όρια του Δήμου Γαλατσίου.

 

 

 

 

 

Προσωπικό Υπηρεσίας

Ονομ/μο Ιδιότητα Τηλ. Fax Email
Ρόζα Μαρία Σκλάβου Προϊστάμενος/η 210 2933 956 - 210 2222 011 210 2222 583 sklavou@galatsi.gr
Κοινωνικοί Λειτουργοί (2) - Κέντρου Κοινότητας Εξειδικευμένο Επιστημονικό Προσωπικό 213 2055 371 - 213 2055 375 kentrokoinotitas@galatsi.gr
Ψυχολόγος - Κέντρου Κοινότητας Εξειδικευμένο Επιστημονικό Προσωπικό 213 2055 371 - 213 2055 375 kentrokoinotitas@galatsi.gr

Διαδικασίες

Για έξοδα κηδείας υπερηλίκων ανασφάλιστων

Σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου ανασφάλιστου υπερήλικα του ν.1296/1982 και του ν.4093/2012 , καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΑ στον επιμεληθέντα της κηδείας, ύστερα από αίτηση του, έξοδα κηδείας μέχρι του ποσού των 800 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι για τους επιδοματούχους ανασφάλιστους υπερήλικες του ν.4387/2016, δεν χορηγούνται έξοδα κηδείας.

 1. Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτου.
 2. Πρωτότυπη και εξοφλημένη απόδειξη παροχής υπηρεσιών του γραφείου τελετών με συνημμένα τα παραστατικά αποδείξεων των επί μέρους εξόδων που έγιναν με εντολή και για λογ/σμό του αιτούντα.
 3. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα ότι επιμελήθηκε την κηδεία του θανόντα και ότι δεν θα εισπράξει  τα έξοδα κηδείας από άλλο φορέα.
 4. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας καταθετικού λογ/σμού Τράπεζας ή ΕΛΤΑ του αιτούντα από την οποία να προκύπτει με ευκρίνεια ο IBAN του λογαριασμού.
 5. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας / Διαβατηρίου  /  Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς του αιτούντα.
 6. Το βιβλιάριο υγείας του θανόντος, προκειμένου να ακυρωθεί από την αρμόδια Υπηρεσία ή σε περίπτωση απώλειάς του, σχετική υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα.

* Η αίτηση μπορεί να είναι συμπληρωμένη με τα απαιτούμενα στοιχεία αλλά υπογράφεται πάντα ΕΝΩΠΙΟΝ του αρμόδιου υπαλλήλου της υπηρεσίας που κατατίθεται. Σε διαφορετική περίπτωση ΔΕΝ γίνεται αποδεκτή.

ΕΝΤΥΠΟ-ΑΙΤΗΣΗΣ-ΕΞΟΔΩΝ-ΚΗΔΕΙΑΣ

Αίτηση μπορούν να κάνουν πολίτες ανεξαρτήτως εθνικότητας. Απαραίτητες προϋποθέσεις για ένταξη στο συγκεκριμένο επίδομα είναι:

 • Να έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους.
 • Δεν λαμβάνουν ή δεν δικαιούνται να λάβουν σύνταξη από το εξωτερικό ή οποιαδήποτε ασφαλιστική ή προνοιακή παροχή από την Ελλάδα, μεγαλύτερη από το πλήρες ποσό του μηνιαίου επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφαλίστων Υπερηλίκων.
 • Να διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα: Δεκαπέντε (15) συνεχόμενα έτη πριν από την υποβολή της σχετικής αίτησης ή δεκαπέντε (15)  μεταξύ του 17ου και του 67ου έτους της ηλικίας τους, εκ των οποίων τα δ’εκα (10) συνεχόμενα πριν από την υποβολή της αίτησης και εξακολουθούν να διαμένουν στην Ελλάδα και μετά τη λήψη της παροχής.
 • Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα τους, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 4.320 ευρώ ή στην περίπτωση εγγάμων ή αντισυμβαλλομένων στο σύμφωνο συμβίωσης δεν υπερβαίνει το πόσο των 8.640 ευρώ.

* Η αίτηση μπορεί να είναι συμπληρωμένη με τα απαιτούμενα στοιχεία αλλά υπογράφεται πάντα ΕΝΩΠΙΟΝ του αρμόδιου υπαλλήλου της υπηρεσίας που κατατίθεται. Σε διαφορετική περίπτωση ΔΕΝ γίνεται αποδεκτή.

Αίτηση-για-το-Επίδομα-Ανασφαλίστων-Υπερηλίκων

1. Εισοδηματικά Κριτήρια

Το εισόδημα του νοικοκυριού δεν πρέπει να υπερβαίνει τα ποσά όπως περιγράφονται στον πίνακα τους τελευταίους 6 μήνες.

Σύνθεση νοικοκυριού – 6μηνιαίο

 • Μονοπρόσωπο νοικοκυριό – 1200 ευρώ
 • Με 2 ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με 1 ανήλικο μέλος – 1.800 ευρώ
 • Με 2 ενήλικα μέλη και 1 ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με 2 ανήλικα μέλη – 2.100 ευρώ
 • Με 3 ενήλικα μέλη ή 2 ενήλικα και 2 ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με 3 ανήλικα μέλη – 2.400 ευρώ
 • Με 3 ενήλικα και 1 ενήλικο μέλος ή 2 ενήλικα και 3 ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκό με 4 ανήλικα μέλη – 2.700 ευρώ
 • Με 4 ενήλικα μέλη ή 2 ενήλικα και 4 ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκό με 5 ανήλικα μέλη – 3.000 ευρώ

2. Περιουσιακά Κριτήρια

 • Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 90.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετό μέλος και έως 150.000 ευρώ.
 • Η αντικειμενική δαπάνης της κινητής πειρουσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολό της το πόσο των 6.000 ευρώ. Το συνολικό ύψος των καταθέσεων ή / και η τρέχουσα αξία των μετοχών, ομολόγων κτλ όπως προκύπτουν από την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ποσά του κατωτέρω πίνακα. Το συνολικό ύψος από τόκους καταθέσεων του νοικοκυριού ‘η / και η αξία των κερδών από μετοχών, ομόλογα κτλ δεν υπερβαίνει τα ποσά που παρατίθενται στη 3η στήλη του κατωτέρω πίνακα.

Σύνθεση νοικοκυριού – Ύψος καταθέσεων / αξία μετοχών, ομολόγων κτλ / Όρια τόκων από καταθέσεις

 • Μονοπρόσωπο- 4.800 ευρώ – 53 ευρώ
 • Με 2 ενήλικες ή μονογονεϊκό με 1 ανήλικο μέλος – 7.200 ευρώ – 80 ευρώ
 • Με 2 ενήλικες και 1 ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκό  με 2 ανήλικα μέλη – 8.400 ευρώ – 93 ευρώ
 • Με 3 ενήλικες ή 2 ενήλικες και 2 ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκό  με 3 ανήλικα μέλη – 9.600 ευρώ – 107 ευρώ
 • Με 3 ενήλικες και 1 ανήλικο μέλος ή 2 ενήλικες και 3 ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκό με 4 ανήλικα μέλη – 10.800 ευρώ – 120 ευρώ
 • Με 4 ενήλικες ή 2 ενήλικες και  ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκό με 5 ανήλικα μέλη – 12.000 ευρώ – 133 ευρώ
 • Με 4 ενήλικες ή 1 ανήλικο μέλος ή 2 ενήλικες και 5 ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκό με 6 ανήλικα – 13.200 ευρώ – 147 ευρώ
 • Με 5 ενήλικες ή 2 ενήλικες και 6 ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκό με 7 ανήλικα μέλη – 14.400 ευρώ – 160 ευρώ

3. Κριτήρια Διαμονής

Τα νοικοκυριά πρέπει να διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελληνική επικράτεια. Οι αλλοδαποί πρέπει να διαθέτουν νομιμοποιητικά έγγραφα σε ισχύ.

Από 1.8.2018: Υποχρεωτική η εγγραφή στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ

Από 1.11.2018

 • Η διάρκεια ενίσχυσης του Κ.Ε.Α θα είναι 6 μήνες. Το ποσό δεν μπορεί να τροποποιηθεί γι’ αυτό το διάστημα. Μετά την πάροδο των 6 μηνών ο δικαιούχος μπορεί να υποβάλει νέα αίτηση.
 • Τροποποίηση αίτησης γίνεται αποκλειστικά για τη διόρθωση στοιχείων επικοινωνίας, της διεύθυνσης κατοικίας, του αριθμού παροχής ρεύματος , του αριθμού τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) ή των πεδίων διασύνδεσης με τις λοιπές κοινωνικές παροχές και υπηρεσίες.
 • Οι δικαιούχοι ενήλικες έως 45 ετών που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική φοίτηση υποχρεούνται κατόπιν σχετικής ειδοποίησης είτε να συμμετάσχουν στις εξετάσεις απόκτησης απολυτηρίου δημοτικού σχολείου είτε να εγγραφούν σε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας ή στα παραρτήματα αυτών είτε σε εσπερινά λύκεια.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας . (και των συνοικούντων μελών )
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 3. Αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ε1 (και των συνοικούντων μελών )
 4. Eκκαθαριστικού σημειώματος τελευταίου οικονομικού έτους (και των συνοικούντων μελών.)
 5.  Αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων Ε9 τελευταίου οικονομικού έτους. (και των συνοικούντων μελών )
 6. Αντίγραφο μισθωτηρίου συμφωνητικού αν δεν διαμένει σε ιδιόκτητη οικία ή υπεύθυνη δήλωση για τον τόπο κατοικίας αν φιλοξενείται ή βεβαίωση φιλοξενίας.
 7. Αντίγραφο βιβλιαρίου ασθενείας (σελίδα φωτογραφίας και τελευταία θεώρηση). (και των συνοικούντων μελών )
 8. Κάρτα ανεργίας αν υπάρχει. (και των συνοικούντων μελών )
 9. Για τους διαζευγμένους απαιτείται διαζευκτήριο αν δε είναι σε διάσταση υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86.
 10. Για τα άτομα με αναπηρία και προβλήματα υγείας, πιστοποιητικό αναπηρίας από το αρμόδιο κέντρο πιστοποίησης αναπηρίας ΚΕΠΑ ή ιατρικές γνωματεύσεις από Δημόσιο Νοσοκομείο που να αναφέρουν το είδος της πάθησης ή παθήσεων.
 11. Οποιοδήποτε δικαιολογητικό αποδεικνύει την δυσχερή κατάστασή.
 12. Λογαριασμό Τραπέζης (IBAN φωτοτυπία) με πρώτο όνομα του/της δικαιούχου.

* Η αίτηση μπορεί να είναι συμπληρωμένη με τα απαιτούμενα στοιχεία αλλά υπογράφεται πάντα ΕΝΩΠΙΟΝ του αρμόδιου υπαλλήλου της υπηρεσίας που κατατίθεται. Σε διαφορετική περίπτωση ΔΕΝ γίνεται αποδεκτή.

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΚΕΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

δικαιολογητικα ΚΕΑ 2018

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr