Δομή ΕΣΠΑ – Κέντρο Κοινότητας

Αρμόδια Υπηρεσία

Προϊστάμενος/η: Ρόζα Μαρία Σκλάβου Τηλέφωνο: 213 2055 371, 213 2055 375 Email: kentrokoinotitas@galatsi.gr Διεύθυνση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους (2ος όροφος) ,11146, Γαλάτσι

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γαλατσίου

 

Στηρίζουμε τον Πολίτη, Δυναμώνουμε την Κοινωνία

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γαλατσίου είναι μια νεοσύστατη κοινωνική δομή. Αποτελεί το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη για να ενημερωθεί για όλα τα επιδόματα που δικαιούται, όλους τους φορείς, υπηρεσίες και προγράμματα που παρέχουν κοινωνική φροντίδα οποιασδήποτε μορφής σε επίπεδο Δήμου, Περιφέρειας ή επικράτειας.

Το Κέντρο Κοινότητας στελεχώνεται από 3 Κοινωνικούς Λειτουργούς και 2 Ψυχολόγους.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Το ωράριο λειτουργίας είναι από τις 08:00 έως τις 16:00.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι ΔΩΡΕΑΝ και απευθύνονται σε όσους κατοικούν στα διοικητικά όρια του Δήμου Γαλατσίου.

 

 

 

 

 

Προσωπικό Υπηρεσίας

Ονομ/μο Ιδιότητα Τηλ. Email
Ρόζα Μαρία Σκλάβου Προϊστάμενος/η 210 2222 011 - 210 2223 826
Κοινωνικοί Λειτουργοί (3) - Κέντρου Κοινότητας Εξειδικευμένο Επιστημονικό Προσωπικό 213 2055 371 - 213 2055 375 kentrokoinotitas@galatsi.gr
Ψυχολόγοι (2) - Κέντρου Κοινότητας Εξειδικευμένο Επιστημονικό Προσωπικό 213 2055 371 - 213 2055 375 kentrokoinotitas@galatsi.gr

Διαδικασίες

Για έξοδα κηδείας υπερηλίκων ανασφάλιστων

Σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου ανασφάλιστου υπερήλικα του ν.1296/1982 και του ν.4093/2012 , καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΑ στον επιμεληθέντα της κηδείας, ύστερα από αίτηση του, έξοδα κηδείας μέχρι του ποσού των 800 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι για τους επιδοματούχους ανασφάλιστους υπερήλικες του ν.4387/2016, δεν χορηγούνται έξοδα κηδείας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΏΝ 

ΤΙΤΛΟΣ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ                       ΚΡΙΤΗΡΙΑ
1. Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτου.
2. Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτου νομίμως μεταφρασμένη. Εάν η ταφή  ή η καύση πραγματοποιηθεί σε άλλο κράτος.
3. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας καταθετικού λογ/σμού Τράπεζας ή ΕΛΤΑ του αιτούντα από την οποία να προκύπτει με ευκρίνεια ο IBAN του λογαριασμού.
4. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας /  Διαβατηρίου  /  Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς του αιτούντα. Εφόσον η αίτηση δεν υποβάλλεται στα Κέντρα Κοινότητας ή ηλεκτρονικά.
5. Πρωτότυπη και εξοφλημένη απόδειξη παροχής υπηρεσιών του γραφείου τελετών. Η τέλεση της κηδείας γίνεται από εργολάβο    κηδειών.
6. Απόδειξη δαπάνης νομίμως μεταφρασμένη Εάν η ταφή  ή η καύση πραγματοποιηθεί σε άλλο κράτος.
7. Πρωτότυπες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών ή πώλησης αγαθών, σχετικές με την κηδεία, όπως ενδεικτικά, για φέρετρο, ανόρυξη τάφου, έξοδα περιποίησης νεκρού, δικαιώματα ναού, ιερέων, νεκροταφείου, στολισμός φέρετρου και εκκλησίας, μεταφορά με νεκροφόρα. Η τέλεση της κηδείας δεν γίνεται από      γραφείο τελετών(ακριτικά νησιά).
8.α) Βεβαίωση της αρμόδιας Μουφτείας ή της Ισραηλιτικής Κοινότητας από την οποία  να προκύπτει  η τέλεση της κηδείας και το ποσό της δαπάνης.

 β) Διπλότυπο είσπραξης της οικείας ΔΟΥ τελών χαρτοσήμου, επί του συνόλου της βεβαιωθείσας δαπάνης(για μουσουλμάνους).

Λόγω θρησκευτικών πεποιθήσεων  δεν γίνεται χρήση γραφείου τελετών.

Τα δικαιολογητικά  1,3, και 5 αφορούν σε όλες τις περιπτώσεις.

* Η αίτηση μπορεί να είναι συμπληρωμένη με τα απαιτούμενα στοιχεία αλλά υπογράφεται πάντα ΕΝΩΠΙΟΝ του αρμόδιου υπαλλήλου της υπηρεσίας που κατατίθεται. Σε διαφορετική περίπτωση ΔΕΝ γίνεται αποδεκτή.

ΑΙΤΗΣΗ-ΕΞΟΔΩΝ-ΚΗΔΕΙΑΣ

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ:

 • Ηλεκτρονικά απευθείας από τον αιτούντα (με κωδικούς taxisnet) χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική διεύθυνση www.epidomagennisis.gr H’
 • ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 2& ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ, 2ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ (2132055375, 371).

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ:

 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού για το οποίο θα χορηγηθεί το επίδομα γέννησης
 • Αντίγραφο των απαιτούμενων πράξεων διοικητικού ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό σημείωμα), καθώς και των απαιτούμενων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος(Ε1)
 • Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατηρίο ή ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς ή άδεια διαμονής σε ισχύ
 • Πρόσφατη βεβαίωση ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Οι πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαικής Ένωσης που δεν έχουν οικογενειακή μερίδα στην Ελλάδα, υποβάλλουν δημόσιο έγγραφο που να αποδεικνύει την οικογενειακή τους κατάσταση ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της πράξης συμφώνου συμβίωσης στην αντίστοιχη περίπτωση. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι πολίτης κράτους της Ευρωπαικής Ένωσης προσκομίζει επιπρόσθετα βεβαιώση εγγραφής πολίτη της Ευρωπαικής Ένωσης ή έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής για πολίτη κράτους- μέλους της Ευρωπαικής Ένωσης.
 • Iban τραπεζικού λογαριασμού (δεν απαιτείται έγγραφο)
 • Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (email) (δεν απαιτείται έγγραφο)
 • Κινητό τηλέφωνο (δεν απαιτείται έγγραφο)
 • Διεύθυνση κατοικίας αιτούντα (δεν απαιτείται έγγραφο)
 • Οποιοδήποτε έγγραφο προκύψει κατά τον έλεγχο από υπάλληλο(πχ άδεια παραμονής συζύγου)
 • Τα δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπή αρχή θα πρέπει να είναι νομίμως μεταφρασμένα και επικυρωμένα και να φέρουν επισημείωση της σύμβασης της Χάγης (apostile)
 • Οι αλλοδαπές μητέρες(ή το άτομο που ασκεί την επιμέλεια) θα πρέπει να διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα από το 2012
 • Σε περίπτωση που έχει αποβιώσει η μητέρα ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει επιπρόσθετα ληξιαρχική πράξη θανάτου της μητέρας
 • Δικαστική απόφαση ή η σχετική διαταγή ανάθεσης σε επιτροπεία ή επιμέλειας ή συμβολαιογραφική πράξη αναγνώρισης τέκνου όπου απαιτείται.

Τονίζεται ότι λόγω λοχείας οι μητέρες θα εξυπηρετούνται σε προτεραιότητα καθ όλη τη διάρκεια του ωραρίου του Κέντρου Κοινότητας

 

ΔικαιολογητικάΓέννησης

Αίτηση μπορούν να κάνουν πολίτες ανεξαρτήτως εθνικότητας. Απαραίτητες προϋποθέσεις για ένταξη στο συγκεκριμένο επίδομα είναι:

 • Να έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους.
 • Δεν λαμβάνουν ή δεν δικαιούνται να λάβουν σύνταξη από το εξωτερικό ή οποιαδήποτε ασφαλιστική ή προνοιακή παροχή από την Ελλάδα, μεγαλύτερη από το πλήρες ποσό του μηνιαίου επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφαλίστων Υπερηλίκων.
 • Να διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα: Δεκαπέντε (15) συνεχόμενα έτη πριν από την υποβολή της σχετικής αίτησης ή δεκαπέντε (15)  μεταξύ του 17ου και του 67ου έτους της ηλικίας τους, εκ των οποίων τα δ’εκα (10) συνεχόμενα πριν από την υποβολή της αίτησης και εξακολουθούν να διαμένουν στην Ελλάδα και μετά τη λήψη της παροχής.
 • Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα τους, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 4.320 ευρώ ή στην περίπτωση εγγάμων ή αντισυμβαλλομένων στο σύμφωνο συμβίωσης δεν υπερβαίνει το πόσο των 8.640 ευρώ.

* Η αίτηση μπορεί να είναι συμπληρωμένη με τα απαιτούμενα στοιχεία αλλά υπογράφεται πάντα ΕΝΩΠΙΟΝ του αρμόδιου υπαλλήλου της υπηρεσίας που κατατίθεται. Σε διαφορετική περίπτωση ΔΕΝ γίνεται αποδεκτή.

Αίτηση-για-το-Επίδομα-Ανασφαλίστων-Υπερηλίκων

 • Ηλεκτρονικά απευθείας από τον αιτούντα (με κωδικούς taxisnet) χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική διεύθυνση www.epidomastegasis.gr H’
 • Στο Τμήμα Μέριμνας & Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Γαλατσίου και
 • ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 2& ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ, 2ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ (2132055375, 371).

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ:

Η αίτηση υποβάλλεται από τον ενήλικο υπόχρεο υποβολής φορολογικής δήλωσης ή τον/την σύζυγο του υπόχρεου, στο όνομα του οποίου έχει συναφθεί το ηλεκτρονικό μισθωτήριο.

 1. ΈΝΤΥΠΟ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ υπογεγραμμένο (με γνήσιο της υπογραφής) από όλα τα ενήλικα μέλη της οικογένειας καθώς και των ατόμων που τυχόν φιλοξενούνται. Εντάσσονται φοιτητές και μέλη που εκπληρώνουν την στρατιωτική τους θητεία.
 2. Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο και άδεια διαμονής σε ισχύ ή βεβαίωση κατάθεσης αιτήματος ανανέωσης της.
 3. Iban τραπεζικού λογαριασμού του ατόμου που αιτείται
 4. Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (email) να το γνωρίζετε
 5. Λογαριασμός παροχής ρεύματος.Από 1/1/2020 υποχρεωτικά στο όνομα του αιτούντα
 6. Κινητό τηλέφωνο να το γνωρίζετε
 7. Ηλεκτρονικό μισθωτήριο σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και για το σύνολο της περιόδου χορήγησης του επιδόματος (το ελάχιστο 6 μήνες).
 8. Για να χαρακτηριστεί η οικογένεια μονογονεική: ένας μόνος γονέας (άγαμος γονέας, σε χηρεία ή διαζευγμένος ή λόγω κράτησης έτερου γονέα σε σωφρονιστικό κατάστημα) ασκεί κατ΄αποκλειστικότητα την προσωρινή ή μόνιμη επιμέλεια σε τουλάχιστον ένα ανήλικο τέκνο μετά από σχετική ανάθεση με δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη
 • Σε περίπτωση προσθήκης μέλους: πιστοποιητικό γέννησης ή γάμου και ΑΜΚΑ
 • Σε περίπτωση διαγραφής μέλους:
 • Λόγω θανάτου: πιστοποιητικό θανάτου
 • Λόγω μετακόμισης: κάθε πρόσφορο δικαιολογητικό
 • Μέλη που δεν αναγνωρίζονται από τον αιτούντα: διαγραφή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 • Σε περίπτωση που η φιλοξενία δεν είχε δηλωθεί στην τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση, δεν υπάρχει η δυνατότητα ένταξης στο πρόγραμμα για το φιλοξενούμενο άτομο ή την φιλοξενούμενη οικογένεια.
 • Σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη απόδειξης της μόνιμης και νόμιμης διαμονής των 5 τελευταίων ετών:
 • Για τους ημεδαπούς: μισθωτήρια για τα τελευταία 5 έτη, αποδεικτικά εργασίας στη χώρα, αποδεικτικά φοίτησης κλπ.
 • Για τους αλλοδαπούς: η ύπαρξη άδειας διαμονής σε ισχύ συνολικά για τα 5 έτη ή και η βεβαίωση κατάθεσης αιτήματος για ανανέωσή της.
 • Η υποβολή αιτήματος ασύλου σε περίοδο προ της 5ετίας και η χορήγηση άδειας διαμονής δικαιούχου διεθνούς προστασίας εντός της 5ετίας.
 • Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις :
 • Για μη ηλεκτροδοτούμενες κατοικίες
 • Για μίσθωση τμήματος κατοικίας
 • Για νοικοκυριά που μισθώνουν κατοικία ακίνητο συγγενών α’ βαθμού. ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ συμβόλαια με υποβολή έως 31/1/2019.
 • Για κατοικία η οποία είχε παραχωρηθεί σε προηγούμενες φορολογικές δηλώσεις.
 • Για όσους έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα επιδότησης /κάλυψης ενοικίου (Στέγαση Επανένταξη, Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους,Επίδομα στεγαστικής συνδρομής ανασφαλίστων υπερηλίκων, Φοιτητικό-Στεγαστικό Επίδομα).
 • Όταν ο αιτών είναι κάτοχος Δελτίου Αιτούντος Διεθνούς Προστασίας ή βεβαίωσης κατάθεσης αιτήματος για αρχική έκδοση άδειας διαμονής ή ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής.
Κατά τον 6ο μήνα: Γίνεται αυτόματα διασταύρωση, από όπου προκύπτει εάν θα συνεχιστεί η επιδότηση ή όχι για άλλους 6 μήνες. Μόνο κατά τον 6ο μήνα μπορούν να γίνουν τροποποιήσεις στη σύνθεση του νοικοκυριού με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, εάν προκύψει αλλαγή στη σύνθεση.

Τροποποιήσεις σε στοιχεία επικοινωνίας και ΙΒΑΝ γίνονται όλο το διάστημα.

Όσες αιτήσεις γίνονται ή τροποποιούνται σε Δήμους ή Κέντρα Κοινότητας δεν μπορούν στη συνέχεια να ολοκληρωθούν από τον πολίτη.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Καλό θα ήταν να επικαιροποιηθούν τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού που δηλώνεται και κυρίως την αντιστοίχηση ΙΒΑΝ με ΑΦΜ και ΑΜΚΑ.

δικαιολογητικα-στεγασης

Επικοινωνία

ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

Οι αιτήσεις των δικαιούχων μπορούν να καταχωρηθούν Στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γαλατσίου, Αρχιμήδους 2& Ιπποκράτους, 2Ος όροφος, κατόπιν ραντεβού  στα τηλέφωνα : 2132055375, 371.

Ο αιτών οφείλει υποχρεωτικά να προσκομίσει- καταθέσει:      
 • Επίδειξη ΑΜΚΑ
 • Επίδειξη Αστυνομικής Ταυτότητας (για τους Έλληνες)
 • Για τους πολίτες άλλων χωρών, επίδειξη διαβατηρίου και φωτοαντίγραφο των απαραίτητων εγγράφων που να αποδεικνύει την νόμιμη διαμονή στη χώρα. (ακολουθεί αναλυτική λίστα)
 • Κινητό τηλέφωνο
 • Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (Email)
 • Φωτοαντίγραφο Iban τραπεζικού λογαριασμού του ατόμου που αιτείται με δικαιούχο ή συνδικαιούχο τον δικαιούχο της προνοιακής παροχής
 • Σε περίπτωση υποβολής από τρίτο πρόσωπο τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα ( π.χ. εξουσιοδότηση, πληρεξούσιο, δικαστική συμπαράσταση) και προσωπικά στοιχεία τρίτου προσώπου (ΑΜΚΑ, στοιχεία επικοινωνίας,ταυτότητα)
 • Σε περίπτωση υποβολής αίτησης από γονέα για το ανήλικο τέκνο :
Θα πρέπει να εκδοθεί ΑΦΜ στο τέκνο και να ενημερωθεί και ο ΑΜΚΑ για τον ΑΦΜ στο ΚΕΠ.
 • Σε περίπτωση έγγαμων γονέων:πιστοποιητικό κατάστασης & πιστοποιητικό ταυτοπροσωπείας (για τέκνα έως 12ετών) ή φωτοαντίγραφο ταυτότητας (για τέκνα 12-18 )
 • Σε περίπτωση εν διαστάση ή διαζευγμένων γονέων: τα ανωτέρω και την απόφαση επιμέλειας τέκνων.
 • Για παράταση επιδόματος:
 • Σε περίπτωση που θέλει να αξιολογηθεί: τη γνωμάτευση ΚΕΠΑ που λήγει ή έχει λήξει.
 • Σε περίπτωση που έχει αξιολογηθεί ήδη: την παλιά και την καινούργια γνωμάτευση των ΚΕΠΑ.
 • Για επιδείνωση ή νέα πάθηση: πιστοποιητικό νοσηλείας είτε σε Δημόσιο είτε σε Ιδιωτικό νοσοκομείο και γνωμάτευση ιατρού.
 • Σε περίπτωση που η διεύθυνση κατοικίας είναι διαφορετική από αυτή που φαίνεται στο σύστημα: φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος, ή λογαριασμό ΔΕΚΟ ή συμβόλαιο ενοικίου.
 • Σε περίπτωση νοσηλείας ή κράτησης : βεβαίωση από την Νοσηλευτική μονάδα ή μονάδα περίθαλψης (να αναφέρονται όνομα μονάδας, διεύθυνση,Τ.Κ., και δήμο που ανήκει).
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ :
σε μεταμοσχευμένους:
 • Γνωμάτευση ιατρού Μεταμοσχευτικού Κέντρου όπου θα βεβαιώνεται ότι ο δικαιούχος έχει υποβληθεί σε μεταμόσχευση και το είδος αυτής. Η βεβαίωση θα υπογράφεται από τον υπεύθυνο του Μεταμοσχευτικού Κέντρου και θα θεωρείται από το Διοικητικό Διευθυντή του Ιδρύματος
σε νεφροπαθείς:
 • Γνωμάτευση ιατρού νεφρολόγου Κρατικού Νοσοκομείου ή Ιατρικού Κέντρου, όπουθα βεβαιώνεται ότι πάσχει από νεφρική ανεπάρκεια. Η βεβαίωση θα υπογράφεται από το νεφρολόγο και θα θεωρείται από το Διοικητικό Δ/ντη του Ιδρύματος. Η βεβαίωση του Κέντρου να αναφέρει την ακριβή ημερομηνία έναρξης θεραπείας του ασθενή.
ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ σε παραπληγικούς, τετραπληγικούς και ακρωτηριασμένους:

Δικαιούχοι του επιδόματος είναι οι ανασφάλιστοι και ασφαλισμένοι εφόσον κριθούν από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή ΚΕΠΑ ότι έχουν πλήρη παράλυση των κάτω άκρων ή ακρωτηριασμένα άνω-κάτω άκρα, με ποσοστό από 80% και άνω ανεξάρτητα από το εάν είναι κύριοι, νομείς, κάτοχοι ή χρήστες ιδιωτικής χρήσης επιβατικού οχήματος.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΑΡΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ:
 • Άμεσα ασφαλισμένοι πρώην ΙΚΑ: βεβαίωση ανεργίας ΟΑΕΔ
 • Άμεσα ασφαλισμένοι (πρώην ελ. επαγγελματίες): βεβαίωση διακοπής εργασίας ή επαγγέλματος ή απόφαση διαγραφής/ διαγραφής από μητρώα ασφαλιστικού φορέα.
 • Τα άμεσα ασφαλισμένα άτομα που η αναπηρία τους οφείλεται σε ψυχική πάθηση ή νοητική υστέρηση ή συμπαθολογία ψυχικής πάθησης & νοητικής στέρησης με ποσοστό 50% και άνω, εφόσον η ανάληψη μισθωτής απασχόλησης ενδείκνυται για λόγους ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης: βεβαίωση μονάδας ψυχικής υγείας, η οποία θα ισχύει για τρία (3) έτη του αντίστοιχου Τομέα Ψυχικής Υγείας.
 • Όσοι εργάζονται σε προγράμματα κατάρτισης, ενίσχυσης της απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης ή και εργάζονται σε Κοιν.Σ.Επ.) : βεβαίωση ΟΑΕΔ από την οποία να προκύπτει συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης ή βεβαίωση της Κοιν.Σ.Επ.
 • Συνταξιούχοι (τέκνα) που λαμβάνουν σύνταξη από μεταβίβαση γονέα (λόγω θανάτου) πρόσφατη βεβαίωση από τον ασφαλιστικό φορέα για το είδος και το ποσό της σύνταξης
ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΑΡΙΑΣ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ:
 • Συνταξιούχοι: πρόσφατη βεβαίωση από τον ασφαλιστικό φορέα για το είδος και το ποσό της σύνταξης. Σύνταξη για την ίδια αιτία δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 360€.
ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ-ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΕΝΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ:
 • Σε περίπτωση που ο αιτών νοσηλεύεται σε ίδρυμα: βεβαίωση από την οποία θα προκύπτει το είδος της προνοιακής Δομής (κλειστής ή ανοικτής φροντίδας) .
 • Σε περίπτωση που ο αιτών λαμβάνει επίδομα λόγω της τετραπληγία ή της παραπληγίας, απαιτείται βεβαίωση από τον ασφαλιστικό του φορέα για το ύψος του επιδόματος.
 ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΑΤΟΜΩΝ:
 • 19-25 ετών που φοιτούν στη μέση εκπαίδευση, ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυμα καθώς και σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης: βεβαίωση από τη σχολή στην οποία φοιτούν
 • Σε περίπτωση που λαμβάνουν ποσό οικ. ενίσχυσης για την ίδια αιτία: βεβαίωση από την οποία να προκύπτει το ποσό που λαμβάνει για την ίδια πάθηση.
 • 19-65 ετών πρέπει να έχουν κι άλλη πάθηση πέραν της κώφωσης-βαρηκοΐας για να το δικαιούνται.
 • Σε περίπτωση που ο αιτών λαμβάνει επίδομα για την ίδια αιτία, απαιτείται βεβαίωση από τον ασφαλιστικό του φορέα για το ύψος του επιδόματος.
ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΟΡΑΣΗΣ:
 • Άνεργοι ανασφάλιστοι: βεβαίωση ΟΑΕΔ ή φωτοαντίγραφο κάρτας ανεργίας.
 • Οι Δικηγόροι που ασκούν δικηγορία και οι ασκούμενοι δικηγόροι: πιστοποιητικό εγγραφής στο Δικηγορικό Σύλλογο ή φωτοαντίγραφο Δικηγορικής ταυτότητας.
 • Επιστήμονες πανεπιστημιακού επιπέδου που ασκούν την επιστήμη τους:
 • αντίγραφο πτυχίου και βεβαίωση της υπηρεσίας ή του εργοδότη όπου εργάζονται ως επιστήμονες σύμφωνα με το πτυχίο τους
 • Βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος για αυτοαπασχολούμενους.
ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ:
 • άτομα που φοιτούν σε μονάδες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας: Βεβαίωση φοίτησης (αφορά σε άτομα ηλικίας μέχρι 18 ετών)
 • Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει ότι δεν λαμβάνουν εξωιδρυματικό επίδομα σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.42 του ν.1140/81, όπως ισχύει.
Σε περίπτωση που στην αίτησή σας η πλατφόρμα εντοπίζει λανθασμένα στοιχεία:
 • Ασφαλιστικής Ικανότητας: απευθύνεστε στον ασφαλιστικό σας φορέα.
 • Προσωπικά στοιχεία: στο Κ.Ε.Π.
  Όσοι είναι δικαιούχοι προνοιακού επιδόματος και έχουν απόφαση εφ’ όρου ζωής, αλλά δεν είναι από ΚΕ.Π.Α. στην παρούσα φάση δεν γίνεται να αξιολογηθούν μέσω της ηλεκτρονικής διαδικασίας από τον Ο.Π.Ε.Κ.Α.

Σε περίπτωση που στην πορεία αλλάξει κάτι, θα επικοινωνήσει ο Ο.Π.Ε.Κ.Α. με τον εκάστοτε δικαιούχο.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ:
 1. Έλληνες πολίτες: Αστυνομική Ταυτότητα
 2. Υπήκοοι Κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Βεβαίωση καταγραφής πολίτη Ε.Ε.
 3.  Πολίτες του ενιαίου Ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου και των κρατών που περιλαμβάνονται στην κυρωμένη με το ν.δ. 4017/1959 (ΦΕΚ Α 246) Ευρωπαϊκή Σύμβαση: Απαιτείται η προσκόμιση «άδειας διαμονής σε σε ισχύ.»
 4.  Αναγνωρισμένους πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της σύμβασης του 1951 για το καθεστώς των προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ Α 201), όπως τροποποιήθηκε από το πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το καθεστώς των προσφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ Α 125): Απαιτείται η προσκόμιση «Δελτίου αναγνωρισμένου πρόσφυγα.»
 5.  Πολίτες τρίτης χώρας μέλους οικογένειας Έλληνα Πολίτη ή πολίτη Ε.Ε.: Απαιτείται η προσκόμιση «άδειας διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε. σε ισχύ.
 6.  Πολίτες τρίτης χώρας δικαιούχοι καθεστώτος Διεθνούς Προστασίας: Απαιτείται η προσκόμιση «Δελτίου αναγνωρισμένου διεθνούς προστασίας.»
 7.  Πολίτες τρίτης χώρας που τους έχει αναγνωριστεί καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους: Απαιτείται η προσκόμιση άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους.»
 8.  Πολίτες τρίτης χώρας με δελτίο αιτήσαντος ασύλου, εφόσον δεν είναι εφικτή η διαμονή τους σε κέντρα φιλοξενίας: Απαιτείται η προσκόμιση «Δελτίου αιτήσαντος Ασύλου.
 9.  Πολίτες των κρατών που έχουν υπογράψει σχετική με το θέμα διακρατική συμφωνία με τη χώρα μας, κυρωμένη με νόμο: Απαιτείται η προσκόμιση «άδειας διαμονής σε ισχύ».
 •  Το επίδομα κίνησης χορηγείται στους Ομογενείς που είναι κάτοχοι Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς και διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα. Απαιτείται η προσκόμιση «Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς».
 • Το διατροφικό επίδομα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους χορηγείται και στους πολίτες κρατών που έχουν προσχωρήσει και κυρώσει τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη και διαμένον μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα. Απαιτείται η προσκόμιση «άδειας διαμονής σε ισχύ».
 • Η οικονομική ενίσχυση ασθενών και αποθεραπευμένων χανσενικών και μελών των οικογενειών τους, χορηγείται στους Έλληνες πολίτες.
 • Οι επαναπατριζόμενοι ομογενείς, έστω και αν έχουν στερηθεί την ελληνική ιθαγένεια, είναι δικαιούχοι των προνοιακών παροχών σε χρήμα εφόσον διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΕΠΑ 2019 τελικό

Επικοινωνία

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ:

 • Ηλεκτρονικά απευθείας από τον αιτούντα (με κωδικούς taxisnet) χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική διεύθυνση www.keaprogramm.gr ή
 • Στο Τμήμα Μέριμνας & Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Γαλατσίου και
 • Στο ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 2& ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ, 2ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ (2132055375, 371).

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ:

Ο ΑΙΤΩΝ  ΟΦΕΙΛΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ- ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ:  

 • ΈΝΤΥΠΟ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ υπογεγραμμένο (με γνήσιο της υπογραφής) από όλα τα ενήλικα μέλη της οικογένειας καθώς και των ατόμων που τυχόν φιλοξενούνται.

Το έντυπο υπάρχει στο διαδίκτυο και στα σημεία υποβολής αίτησης.

 • Iban τραπεζικού λογαριασμού του ατόμου που αιτείται (δεν απαιτείται φωτοτυπία).
 • Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (email)
 • Αριθμός Παροχής Ηλεκτρικής Ενέργειας
 • Κινητό τηλέφωνο να το γνωρίζετε
 • Ε1 φορολογική δήλωση 2018
 • Σε περίπτωση αλλοδαπών: απαιτείται άδεια παραμονής και διαβατήριο σε ισχύ, ή βεβαίωση κατάθεσης αιτήματος για ανανέωση ή βεβαίωση Ευρωπαίου πολίτη για όλα τα μέλη
 • Οι αιτούντες άσυλο δεν μπορούν να αιτηθούν το Κ.Ε.Α.
 • Τα τέκνα που εκπληρώνουν τη στρατιωτική τους θητεία δεν διαγράφονται πλέον.
 • Τα τέκνα έως 25 ετών που φοιτούν σε πανεπιστήμιο, σχολεία, ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης/κατάρτισης, ανεξαρτήτου τόπο διαμονής εντός Ελλάδος, εντάσσονται στις αιτήσεις των γονεών, προσκομίζοντας βεβαίωση φοίτησης.
 • Οι Φοιτητές εκτός Ελλάδος διαγράφονται.
 • Όσοι διαμένουν σε δωρεάν παραχωρημένη κατοικία από 1-1-2018 και έπειτα δεν μπορούν να αιτηθούν για το ΚΕΑ μέχρι να δηλωθεί πρώτα στην επόμενη φορολογική δήλωση Ε1.

Σε περίπτωση που στην αίτησή σας η πλατφόρμα εντοπίζει λανθασμένα στοιχεία από παλαιότερες φορολογικές δηλώσεις και απαιτείται τροποποίηση, θα πρέπει ο αιτών να προσκομίσει το αντίστοιχο δικαιολογητικό.(βλέπε παραδείγματα πίσω)

 • Σε περίπτωση προσθήκης μέλους: πιστοποιητικό γέννησης ή γάμου και ΑΜΚΑ

Μέλη άνω των 25 τα οποία δεν είναι σύζυγοι, συνιδιοκτήτες και συνενοικιαστές δεν μπορούν να προστεθούν

 • Σε περίπτωση διαγραφής μέλους:
 • Λόγω θανάτου: πιστοποιητικό θανάτου
 • Λόγω μετακόμισης:το νέο και το παλιό μισθωτήριο με λογαριασμό ΔΕΚΟ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

 • Σε περίπτωση ιδιοκτησίας: Ε9 ή ΕΝΦΙΑ και ΔΕΚΟ.
 • Σε περίπτωση ενοικίου: ηλεκτρονικό μισθωτήριο σε ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών,σε περίπτωση ανανέωσης ή αλλαγής διεύθυνσης απαιτείται και το παλιό&λογαρισμός ΔΕΚΟ στο όνομα αιτούντος
 • Σε περίπτωση παραχώρησης:E2 παραχωρητή (100%) & λογαριασμός ΔΕΚΟ στο όνομα του αιτούντος.
 • Σε περίπτωση αστεγίας: βεβαίωση από την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου ή βεβαίωση εξυπηρέτησης από Δομή Αστέγων(Υπνωντήριο, Κέντρο Ημέρας)
 • Σε περίπτωση φιλοξενίας: δεν δύναται ο πολίτης να υποβάλει αίτηση

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 • Σε περίπτωση διαζυγίου: Διαζευκτήριο ή οικογενειακή κατάσταση όπου αναφέρεται το διαζευκτήριο
 • Σε περίπτωση διάστασης: Αίτηση διαζυγίου και αποδεικτικά ξεχωριστής κατοικίας και λογαριασμοί ΔΕΚΟ και για τους 2 συζύγους.
 • Σε περίπτωση αναπηρίας :πιστοποιητικό ΚΕΠΑ
 • Σε περίπτωση ανεργίας: βεβαίωση ανεργίας ΟΑΕΔ (όχι κάρτα ανεργίας ή αποδεικτικό ανανέωσης) ή βεβαίωση με τον λόγο απόρριψης ένταξης στα μητρώα και καρτέλα ενσήμων από τον ασφαλιστικό φορέα
 • Για να χαρακτηριστεί η οικογένεια μονογονεική: μόνο με διαζευκτήριο και επιμέλεια ,προσωρινή ή μόνιμη, με δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη) ή άγαμος/η με τέκνα κάτω των 18 ετών. Το νοικοκυριό απαρτίζεται αποκλειστικά από τα μέλη της μονογονεϊκής οικογένειας.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 • Σε περίπτωση εσόδων από εργασία (μισθοί): Καρτέλα ενσήμων του ασφαλιστικού φορέα για το  2019, μισθολογικές καταστάσεις από εργοδότη με καθαρές αποδοχές για το εξεταζόμενο εξάμηνο.
 • Σε περίπτωση εσόδων από αγροτική δραστηριότητα: έγγραφο που αποδεικνύει το ποσό και τον μήνα καταβολής
 • Σε περίπτωση εσόδων από ενοίκια: Ε2 ή έγγραφο που αποδεικνύει το ποσό και τον μήνα καταβολής
 • Σε περίπτωση εσόδων από επίδομα ανεργίας: Κατάσταση πληρωμών επιδομάτων από τον ΟΑΕΔ
 • Σε περίπτωση εσόδων από συντάξεις: έγγραφο που αποδεικνύει το ποσό και τον μήνα καταβολής
 • Σε περίπτωση εσόδων από Ελ. Επαγγέλματα: έσοδα μείον τις ασφαλιστικές εισφορές(ειδοποίηση πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών, περιοδική δήλωση ΦΠΑ ή τιμολόγια για όσους έχουν εισόδημα χαμηλότερα των 10.000€)
 • Σε περίπτωση εσόδων από επιδόματα: κατάσταση πληρωμών πχ Α21, επιδόματος θέρμανσης, κ.α.
 • Σε περίπτωση εσόδων από εργόσημα: έγγραφο από τα κεντρικά του ΟΓΑ που πιστοποιεί το ποσό και τον χρόνο είσπραξης των εργοσήμων
 • Σε περίπτωση υποτροφιών και φοιτητικού επιδόματος στέγασης: βεβαίωση για το ποσό .
 • Όσοι έχουν ανήλικα τέκνα που φοιτούν σε σχολεία, απαιτείται βεβαίωση φοίτησης όπου θα αναγράφεται ο αριθμός μαθητή.
 • Σε περίπτωση που το τέκνο φοιτά σε σχολείο που δεν ανήκει στον δήμο κατοικίας της οικογένειας, διαγράφεται από την αίτηση

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΕΑ 2019

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΚΕΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr