ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

25-11-2014 Ανακοινώσεις
 Παραθέτουμε τα συμπεράσματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε στο Δήμο Γαλατσίου με θέμα τις αντιλήψεις που επικρατούν για την ισότητα των φύλων. Επισυνάπτεται το PDF με τα πλήρη συμπεράσματα και αποτελέσματα της έρευνας.

1.      Περίληψη
Η παρούσα μελέτη με θέμα «Αντιλήψεις για την ισότητα των φύλων»[1] εκπονήθηκε για λογαριασμό του Γραφείου Ισότητας των Φύλων του Δήμου Γαλατσίου και έθεσε ως στόχους πρώτον, την αποτύπωση των αντιλήψεων περί ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών ενήλικων κατοίκων του Δήμου Γαλατσίου, και δεύτερον, την αποτύπωση τυχόν βιωμένων περιστατικών έμφυλης διάκρισης στην κοινωνική και επαγγελματική ζωή των προσώπων του δείγματος.
Για τους σκοπούς αυτούς διεξήχθη πρωτογενής στατιστική έρευνα στο χρονικό διάστημα Ιανουάριος 2014 – Μάιος 2014 στην περιοχή μελέτης. Το δείγμα προήλθε από 600 ενήλικες κατοίκους διαμένοντες στο Δήμο έρευνας, προερχόμενοι από όλες τις γεωγραφικές περιοχές του Δήμου[2].
Τα πορίσματα της έρευνας όπως προέκυψαν, έχουν επιβεβαιωτικό χαρακτήρα σε συμπεράσματα σύγχρονων μελετών που άπτονται το θέμα της έμφυλης διάκρισης. Προκύπτουσα θέση είναι η επιβεβαίωση της λειτουργικής σύνδεσης των θεμάτων της ισότητας των φύλων με τις κυρίαρχες πολιτικές -κεντρικές, τοπικές και περιφερειακές- ανάπτυξης, απασχόλησης και την κοινωνικής συνοχής (όπως σημειώνεται και στην τελευταία μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ισότητα των φύλων στην Ελλάδα[3]). Στην παρούσα μελέτη υπήρξε σκόπιμη η προσπάθεια ανίχνευσης στερεοτυπικών αντιλήψεων και προκαταλήψεων αναφορικά με την ισότητα ανδρών και γυναικών καθώς και η αποτύπωση του βιώματος διακριτικής συμπεριφοράς, με το ενδιαφέρον να περιστρέφεται στον τομέα της απασχόλησης.
Η εργασία αυτή λοιπόν ανταποκρινόμενη στους παραπάνω δύο άξονες μελέτης αποκαλύπτει, συμπίπτοντας με πορίσματα σύγχρονων μελετών[4],[5], πως εξακολουθούν να ευδοκιμούν ακόμα και σήμερα στο αστικό περιβάλλον, όπως προκύπτει να είναι ο μεγάλος Δήμος Γαλατσίου, στερεοτυπικές αντιλήψεις και κοινωνικές αναπαραστάσεις για τους ρόλους των δύο φύλων.
Τα πορίσματα της μελέτης προσδοκούμε να τύχουν περαιτέρω αξιοποίησης από τους ιθύνοντες άσκησης πολιτικών σε επίπεδο της τοπικής Αυτοδιοίκησης, συμβάλλοντας στην κατεύθυνση του πολιτικού σχεδιασμού ενεργειών του Δήμου σχετικά με την προώθηση της ισότητας ανδρών και γυναικών μέσω προσαρμοσμένων δράσεων αύξησης της συμμετοχής των γυναικών στην απασχόληση, λήψης μέτρων για την εναρμόνιση της προσωπικής και επαγγελματικής ζωής των εργαζόμενων, προγραμματισμός ενημερωτικών δράσεων για την καταπολέμησης των έμφυλων κοινωνικών στερεοτύπων, αναμόρφωση παρεχόμενων υπηρεσιών και δομών.


[1] Καταχωρημένη στα Αρχεία του Δήμου Γαλατσίου (Τμήμα Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Διαφάνειας Δήμου Γαλατσίου).
[2] Σύμφωνα με την χαρτογράφηση της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Γαλατσίου.
[3] European Parliament, 2014, The policy on Gender Equality in Greece.
[4] ο.π.
[5]∆εληγιάννη Β.,Σακκά ∆., Ψάλτη Α., Φρόση Λ., Αρκουμάνη Σ., Στογιαννίδου Α., Συγκολλίτου Ε., 2000, Ταυτότητες φύλου και επιλογές ζωής: Τελική Έκθεση, Α.Π.Θ. και Κέντρο ΕκπαιδευτικήςΈρευνας, Υπουργείο Παιδείας.

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr