ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

11-03-2014 Ενημέρωση

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι, 11/03/2014
 Αρ.  Πρωτ. 11239                                                           
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
ΘΕΜΑ:            Συγκρότηση Επιτροπής Ανάθεσης, Συντήρησης και Επισκευής αυτοκινήτων του Δήμου Γαλατσίου.
 
Με το παρόν ενημερώνουμε όλους τους υπαλλήλους που πληρούν τις νόμιμες προ­ϋποθέσεις συμμετοχής στην εν λόγω Επιτροπή (επισυνάπτεται κατάσταση ονομάτων) ότι σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 τα μέλη των Επιτροπών θα προκύψουν μετά από διαδικασία κλήρωσης, η οποία θα διενεργηθεί στις 12 Μαρτίου 2014 και ώρα 10:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου από την κα Βαθρακοκοίλη Ιουλία Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών, τον κ. Σπηλιόπουλο Παναγιώτη Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών και την Υπάλληλο Γραμματείας Δημάρχου κα Καρούση Ειρήνη.
Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου καθώς και στην ιστοσελίδα αυτού.
Η Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών
 
ΙΟΥΛΙΑ ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr