Συγκρότηση Επιτροπής Χαρακτηρισμού Φυσικού Εδάφους για το έργο: «Κατασκευή αγωγού αποχέτευσης οδού Ζήνωνος.

08-07-2013 Ενημέρωση

 
 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

 

Γαλάτσι, 08.07.2013

                                                                                                             Αρ. Πρωτ.  25367

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ:Συγκρότηση Επιτροπής Χαρακτηρισμού Φυσικού Εδάφους για το έργο: «Κατασκευή αγωγού αποχέτευσης οδού Ζήνωνος.

 

Με το παρόν ενημερώνουμε όλους τους υπαλλήλους που πληρούν τις νόμιμες προ­ϋποθέσεις συμμετοχής στα εν λόγω συλλογικά όργανα (επισυνάπτεται κατάσταση ονομάτων) ότι σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 τα μέλη των Επιτροπών Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος θα προκύψουν μετά από διαδικασία κλήρωσης, η οποία θα διενεργηθεί στις 10 Ιουλίου 2013 (10-07-2013) και ώρα 10:00 στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου από τη Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Βαθρακοκοίλη Ιουλία, Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Σπηλιόπουλο Παναγιώτη και Προϊσταμένη Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου κ. Πετρίδου Ουρανία.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου καθώς και στην ιστοσελίδα αυτού.

 

 Η Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών

 

 

 ΙΟΥΛΙΑ ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗ

 

 

Συνημμένα: Πίνακας Υπαλλήλων


Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr