Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για το συγχρηματοδοτούμενο έργο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 13/τ.97 ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

23-05-2014 Ενημέρωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 
                                                                                                      Γαλάτσι, 23.05.2014
                                                                                                         Αρ. Πρωτ. 24550  
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΘΕΜΑ:            Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για το συγχρηματοδοτούμενο έργο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 13/τ.97 ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ.
 
Με το παρόν ενημερώνουμε όλους τους υπαλλήλους που πληρούν τις νόμιμες προ­ϋποθέσεις συμμετοχής στα εν λόγω συλλογικά όργανα (επισυνάπτεται κατάσταση ονομάτων) ότι σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 τα μέλη των Επιτροπών Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος θα προκύψουν μετά από διαδικασία κλήρωσης, η οποία θα διενεργηθεί στις 26 Μαΐου 2014 (26-05-2014) και ώρα 10:00 στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου από τον Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Σπηλιόπουλο Παναγιώτη, την Δ/ντρια Δ/κών Υπηρεσιών Βαθρακοκοίλη Ιουλία και την Προϊσταμένη Τμήματος Πολιτικών Οργάνων κ. Πετρίδου Ουρανία.
Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου καθώς και στην ιστοσελίδα αυτού.
 
                            Ο Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών
        
              
                            ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 
 
Συνημμένα: Πίνακας Υπαλλήλων
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr