Συγκρότηση και λειτουργία του Toμέα Ισότητας των Φύλων στο Δήμο Γαλατσίου

23-02-2012 Ενημέρωση

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Αρ.Πρωτ. 5719   ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ             Γαλάτσι, 22-2-2012     ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

 
ΓΡΑΦΕΙΟ

 
: ΔΗΜΑΡΧΟΥ

 

 

Ταχ. Δ/νση

:Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους

Πληροφορίες

:Ειρήνη Καρούση

Τηλέφωνο

:213/2055335-6

fax

:210/2918120
 
 

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση και λειτουργία του Toμέα Ισότητας των Φύλων στο Δήμο Γαλατσίου».

 
Ο Δήμαρχος Γαλατσίου
 
Έχοντας υπόψη:
 
  1. Τις διατάξεις του άρθρ.58 ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»ΦΕΚ Α΄87/07-06-2010.
  2. Την από 7/11/2011 προσυπογεγραμμένη   «Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες» από το Δήμο Γαλατσίου σύμφωνα με την οποία υποχρεούται ο Δήμος , στη σύσταση Υπηρεσιακής Μονάδας άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας Φύλων(άρθ.97 του ν. 3852/2012)
  3. Την υπ΄αριθ.1618/17-1-2011 Απόφαση Δημάρχου, περί ορισμού της κ. Κιτσίνη Γεωργίας ως υπεύθυνης των Γυναικείων Θεμάτων του Δήμου μας
  4. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας περί αρμοδιοτήτων του Γραφείου      Κοινωνικής Υπηρεσίας
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
 

Τη σύσταση  Toμέα Ισότητας των Φύλων στην Κοινωνική Υπηρεσίατου Δήμου, η οποία θα αποτελείται από το κάτωθι μόνιμο προσωπικό:

1.    Γκόγκου Μαρία κλάδου ΤΕ2 –Κοινωνικών Λειτουργών βαθμού Β΄

2.    Γκέκα Ιωάννα κλάδου ΤΕ17 – Διοικητικού /Λογιστικού βαθμού Δ΄

3.    Πανδρούλα Γεωργία   κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού /ΜΜΕ βαθμού Ε΄

Επίσης θα στελεχωθεί από εθελοντές (Νομικό Σύμβουλο, Ψυχολόγο και Γραμματειακή Υποστήριξη) .

Υπεύθυνη του Toμέα Ισότητας των Φύλων ορίζεται η κα. Κιτσίνη Γεωργία, Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα έχει την εποπτεία τον έλεγχο, την ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας του, καθώς και την αρμοδιότητα υπογραφής όλων των εγγράφων που αφορούν τον Τομέα.

 
 
 

Ως προς τη λειτουργία του o Τομέας Ισότητας των Φύλων:

  1. Θα αναλάβει την ένταξη της διάστασης του φύλου στις πολιτικές του Δήμου και την παρακολούθηση εφαρμογής τους σε συνεργασία με τη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας.
  2. Θα επιτρέπει την ανάπτυξη των εκάστοτε δημοτικών πολιτικών και προγραμμάτων με την οπτική του φύλου.
  3. Θα σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων και μέτρων που στοχεύουν στην ισότητα των γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς.

Ειδικότερα  θα μεριμνά για:

(α) Τη λήψη μέτρων για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και των παιδιών: Δικτύωση και συνεργασία με συναρμόδιους φορείς για τη στήριξη δικτύου τοπικών δομών (Συμβουλευτικών Κέντρων και Ξενώνων Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας και των παιδιώντους) και υπηρεσιών για την αρωγή των θυμάτων βίας, καθώς και την πρόληψη και ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών.

(β) Την ανάπτυξη δράσεων για την καταπολέμηση των κοινωνικών στερεοτύπων με βάση το φύλο: Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινής γνώμης για την άρση των έμφυλων στερεοτύπων.

(γ) Την ανάπτυξη ειδικών προγραμμάτων για κοινωνικά ευπαθείς ομάδες και ιδιαίτερα των γυναικών που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις: Συνεργασία με συναρμόδιους φορείς, μη κυβερνητικές και γυναικείες οργανώσεις για την ανάπτυξη δράσεων σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες πληθυσμού (ΑΜΕΑ, άστεγοι/ες κ.ά.) και ιδιαίτερα των γυναικών που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις(μετανάστριες, πρόσφυγες και αιτούσες άσυλο, γυναίκες με αναπηρία, φυλακισμένες και αποφυλακισμένες και γυναίκες με μονογονεϊκή οικογένεια).

(δ) Την ανάπτυξη δράσεων για την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην απασχόληση: Δικτύωση και συνεργασία με φορείς σχετιζόμενους με την αγορά εργασίας και την παροχή επαγγελματικής κατάρτισης, με επαγγελματικούς και συνδικαλιστικούς φορείς και γυναικείες οργανώσεις με στόχο τη συγκέντρωση πληροφοριών, την ανταλλαγή απόψεων, την από κοινού εκπόνηση και προώθηση δράσεων.

(ε) Τη λήψη μέτρων για την εναρμόνιση επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων: Παρακολούθηση προγραμμάτων για την εξισορρόπηση της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής (π.χ. λειτουργία βρεφικών, βρεφονηπιακών σταθμών ολοκληρωμένης φροντίδας, παιδικών σταθμών, κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και παιδιών με ειδικές ανάγκες).

(στ)Την ανάπτυξη δράσεων για την κοινωνική και πολιτική συμμετοχή των γυναικών και την προώθησή τους στα κέντρα λήψης αποφάσεων: Συνεργασία με τους αρμόδιους αιρετούς και αιρετές με στόχο την παροχή ενημέρωσης, και την ευαισθητοποίηση γύρω από τα ζητήματα των γυναικών και την κινητοποίησή τους για στήριξη πολιτικών και δράσεων υπέρ της ισότητας.

 Επίσης ο Τομέας Ισότητας των Φύλων έχει διπλό ρόλο:

α) συμβουλευτικό, προς όλους/ες τους/τις κατοίκους του Δήμου, με έμφαση στις γυναίκες, και

β) συντονιστικό, προς το εσωτερικό του Δήμου (υπηρεσίες και δομές του φορέα) μέσα από την ένταξη της διάστασης του φύλου (gender mainstreaming) στις τοπικές πολιτικές, με σκοπό την ευαισθητοποίηση, τη συμμετοχή στην εκπόνηση και εφαρμογή πολιτικών, την παροχή ενημέρωσης και τη διάχυση της πληροφόρησης.

 
Ο Δήμαρχος
 
 
Τσίρος Κυριάκος
 
Κοινοποίηση:

·         Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

·         Ενδιαφερόμενους υπαλλήλους

·         Δ/νσεις και Τμήματα του Δήμου μας

 
 
 
 
 
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr