Συγκρότηση και ορισμός Μελών Κομβικού Σημείου Επαφής (ΚΟΣΕ) Δήμου Γαλατσίου

22-02-2012 Ενημέρωση

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Γαλάτσι, 17/2/2012
Αρ. Πρωτ.:   5274
 
 

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση και ορισμός Μελών Κομβικού Σημείου Επαφής (ΚΟΣΕ) Δήμου Γαλατσίου»

 
ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 
Έχοντας υπόψη:

1.      τις διατάξεις του Ν. 3882/2010

2.      την ΚΥΑ 53136/2010

3.      την Εγκύκλιο αριθμ. 19 του ΥΠΕΣΑΗΔ

4.      την εγκύκλιο Ο.Κ.Χ.Ε. 864/252 οικ./28.02.2011

5.      τις περιπτ. δ’ και θ’ του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 σύμφωνα με τις οποίες ο Δήμαρχος είναι προϊστάμενος των υπηρεσιών του Δήμου και συνιστά ομάδες εργασίας και ομάδες διοίκησης έργου.

6.      Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του δημοτικού προϋπολογισμού,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

Α. Το Κομβικό Σημείο Επαφής του Δήμου Γαλατσίου είναι επταμελές (7) συλλογικό όργανο και αποτελείται από υπαλλήλους του Δήμου Γαλατσίου.

 

1. Συγκροτείται το ΚΟΣΕ Δήμου Γαλατσίου και ορίζονται μέλη αυτού οι κατωτέρω :

α) Ράνιου Βασιλική ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός με Γ’ Βαθμό, με αναπληρωτή τον Γεωργούλα Γεώργιο, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό με Δ’ βαθμό.

β) Αναγνωσταρά Αικατερίνη, ΠΕ Αγρονόμο – Τοπογράφο Μηχανικό με Γ’ βαθμό, με αναπληρώτρια την Τζανετάκη Παναγιώτα, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό με Γ’ βαθμό.

γ) Γιώτη Άννα, ΠΕ Πολεοδόμο – Χωροτάκτη Μηχανικό με Δ’ βαθμό, με αναπληρώτρια την Ζωΐδου Ασπασία, ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικό με Γ’ βαθμό.

δ) Γκιουζέλης Ιωάννης, ΠΕ Πληροφορικής με Δ’ βαθμό, με αναπληρωτή τον Αρβανίτη Ξενοφώντα, ΤΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό με Ε’ βαθμό.

ε) Σταυρίδης Ανδρέας, ΠΕ Προγραμματιστής Γεωγραφικών Συστημάτων με Ε’ βαθμό, με αναπληρωτή τον Τριάντο Δημήτριο, ΠΕ Διοικητικό με Ε’ βαθμό.

στ) Ρωμανιάς Αριστοτέλης, ΠΕ Διοικητικό με Δ’ βαθμό, με αναπληρωτή τον Λιάρο Σταύρο, ΠΕ Διοικητικό με Δ’ βαθμό.

ζ) Αθανασίου Παναγιώτη, ΠΕ Δικηγόρο και Νομικό Σύμβουλο του Δήμου.

2. Πρόεδρος του  ΚΟΣΕ Δήμου Γαλατσίου ορίζεται η Ράνιου Βασιλική, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός με Γ’ βαθμότου, με αναπληρωτή τον Γεωργούλα Γεώργιο, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό με Δ’ βαθμό.

3. Αντιπρόεδρος του  ΚΟΣΕ Δήμου Γαλατσίου ορίζεται η Αναγνωσταρά Αικατερίνη, ΠΕ Αγρονόμο – Τοπογράφο Μηχανικό με Γ’ βαθμό, με αναπληρώτρια την Τζανετάκη Παναγιώτα, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό με Γ’ βαθμό.

4. Γραμματέας του ΚΟΣΕ Δήμου Γαλατσίου ορίζεται ο Ρωμανιάς Αριστοτέλης, ΠΕ Διοικητικό με Δ’ βαθμό, με αναπληρωτή τον Λιάρο Σταύρο, ΠΕ Διοικητικό με Δ’ βαθμό.

5. Η θητεία των μελών του ΚΟΣΕ ορίζεται 2ετής.

 

Β. Λειτουργία του ΚΟΣΕ

1. Το «ΚΟΣΕ» συνεδριάζει νομίμως με την παρουσία του Προέδρου ή του νόμιμου αναπληρωτή του, ο οποίος καθορίζει την ημέρα και ώρα των συνεδριάσεων και καλεί, μέσω του γραμματέα, τα μέλη να συμμετάσχουν. Η πρόσκληση με τα θέματα της ημερησίας διάταξης γνωστοποιείται από το γραμματέα στα μέλη του «ΚΟΣΕ» τουλάχιστον 2 ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Σε κατεπείγουσα περίπτωση τα θέματα της ημερήσιας διάταξης μπορούν να γνωστοποιούνται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μία μέρα πριν από τη συνεδρίαση και η πρόσκληση μπορεί να γίνεται ακόμη και με τηλεφώνημα, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή τηλεομοιοτυπία, τούτο όμως πρέπει να αποδεικνύεται με σχετική υπογεγραμμένη σημείωση σε ειδικό βιβλίο ή με καταχώρηση στο ηλεκτρονικό μητρώο συνεδριάσεων του «ΚΟΣΕ» στο οποίο περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα πρακτικά, οι ημερομηνίες και οι συμμετέχοντες στις συνεδριάσεις του «ΚΟΣΕ».

2. Τόπος διενέργειας των συνεδριάσεων ορίζεται το Δημαρχείο του Δήμου Γαλατσίου. Σε περίπτωση που η φυσική παρουσία των μελών του «ΚΟΣΕ» δεν είναι εφικτή είναι δυνατή η πραγματοποίηση της συνεδρίας με τη μορφή τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 7 του ν. 3242/2004 σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ (ΦΕΚ102/Α/24.05.2004) και της κατ’ εξουσιοδότηση του αριθμ. ΔΙΑΔΠ/7841/Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης και Οικονομίας & Οικονομικών σχετικά με τη συνεδρίαση των συλλογικών οργάνων με τηλεδιάσκεψη (ΦΕΚ539/Β/21.04.2005)

3. Στην περίπτωση αυτή η ψηφοφορία είναι δυνατή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ενώ τα πρακτικά τηρούνται κατά τους όρους της παρ. 7 του παρόντος άρθρου Β.

4. Προκειμένου να επιτελέσουν το έργο τους, ιδίως για την παροχή πληροφοριών για την εφαρμογή του Ν. 3882/2010 ή τη συλλογή των απαραίτητων γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών, τα μέλη του «ΚΟΣΕ» μπορούν να επικοινωνούν ηλεκτρονικά.

5. Οι αποφάσεις του «ΚΟΣΕ», λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, η δε ψηφοφορία είναι φανερή. Παρόντα μέλη θεωρούνται και αυτά που συμμετέχουν στην τηλεδιάσκεψη.

6. Για τις συνεδριάσεις του «ΚΟΣΕ» τηρούνται πρακτικά, τα οποία συντάσσει ο γραμματέας του και τα οποία διατηρούνται και σε ψηφιακή μορφή. Σε αυτά μνημονεύονται, ιδίως, ποια μέλη παραστάθηκαν, ο χρόνος συνεδρίασης, τα θέματα που συζητήθηκαν με συνοπτική απλά περιεκτική αναφορά στο περιεχόμενο τους, η μορφή και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας και οι αποφάσεις που λήφθηκαν. Καταχωρούνται, επίσης, οι γνώμες των μελών που μειοψήφησαν.

7. Το πρακτικό υπογράφεται από τον Πρόεδρο και αναρτάται στο διαδίκτυο.

8. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις περί συλλογικών οργάνων της διοίκησης του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999, Α’ 45), όπως κάθε φορά ισχύει.

 
Ο Δήμαρχος
 
 
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΙΡΟΣ
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

– ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΚΧΕ)

Τιμ. Βάσσου 11-13, 11521 ΑΘΗΝΑ, support@okxe.gr

 

Εσωτερική Κοινοποίηση:

      Τα μέλη του ΚΟΣΕ Δήμου Γαλατσίου

Ράνιου Βασιλική

Γεωργούλα Γεώργιο

Αναγνωσταρά Αικατερίνη

Τζανετάκη Παναγιώτα

Γιώτη Άννα

Ζωΐδου Ασπασία

Γκιουζέλης Ιωάννης
Αρβανίτη Ξενοφώντα
Σταυρίδης Ανδρέας
Τριάντο Δημήτριο
Ρωμανιάς Αριστοτέλης
Λιάρο Σταύρο
Αθανασίου Παναγιώτη
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr