Συγκρότηση και Ορισμός Μελών Ομάδας Διοίκησης έργου (Ο.Δ.Ε.) στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

21-02-2011 Ενημέρωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι 11/2/2011
Αρ. Πρωτ. 4838
        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
:
Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ
:
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ
:
 
Ταχ. Δ/νση
:
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
ΤΑΧ. ΚΩΔ.
:
111.46
Πληροφορίες
:
Ν. Ρηγάκου
Τηλέφωνο
:
213-2055.325
 
ΘΕΜΑ : «Συγκρότηση και Ορισμός Μελών Ομάδας Διοίκησης έργου (Ο.Δ.Ε.) στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
 
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Δήμαρχος Γαλατσίου
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :
1.Τις παρ. δ΄ και θ΄ του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄/87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».
2. Την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/13-7-2010) με τίτλο «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια».
3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2016/26-1-2011 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α.& Η.Δ.
4. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου (ΦΕΚ 150/30-1-2004).
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου δεδομένου ότι η Ομάδα Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.) θα εκτελέσει το έργο της χωρίς αποζημίωση.
 
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
 
1.Συγκροτούμε στο Δήμο Γαλατσίου Ομάδα Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.), αποτελούμενη από έξι (6) μέλη – μόνιμους υπαλλήλους με τους αναπληρωτές τους καθώς και υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και σύμβαση αορίστου χρόνου.
2. Έργο της Ο.Δ.Ε. είναι η ρύθμιση των τεχνικών λεπτομερειών της ανάρτησης στο δικτυακό τόπο της οικείας υπηρεσίας που κατά το Ν. 3861/13-7-2010 είναι υπόχρεη σε ανάρτηση, η ίδρυση και λειτουργία του δικτυακού τόπου στον οποίο λαμβάνει χώρα η κεντρική ανάρτηση, η δημιουργία και τήρηση κεντρικού αρχείου καθώς επίσης και η διαβίβαση στο Εθνικό Τυπογραφείο όλων των αναγκαίων στοιχείων για την ανάρτηση των σχετικών πράξεων στο κεντρικό δικτυακό του τόπο. Επίσης, έργο της Ο.Δ.Ε. είναι η τήρηση αρχείου των σχετικών νομοθετημάτων, πράξεων και αποφάσεων με τρόπο προσιτό σε κάθε ενδιαφερόμενο καθώς και στα άτομα με αναπηρία και με όλα τα αναγκαία τεχνικά, διαδικαστικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των κειμένων που αναρτώνται.
3. Η ΟΔΕ θα λειτουργεί εντός και εκτός ωραρίου εργασίας και σύμφωνα με τις διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.
4. Ορίζουμε την συντονίστρια και τα μέλη της Ο.Δ.Ε. ως εξής:
4.1. Πανδρούλα Γεωργία, μόνιμη υπάλληλος κλάδου ΠΕ1- Διοικητικού (Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας), Συντονίστρια με στοιχεία επικοινωνίας : (τηλ. 213-2055.438,6976306039,     e-mail: gpandroula@yahoo.gr), με αναπληρώτρια την Θεοχαροπούλου Σοφία, μόνιμη υπάλληλος κλάδου ΠΕ1- Διοικητικού με στοιχεία επικοινωνίας : (τηλ. 213-2055.325, 6949473099 e-mail:  sofiatheoharopoulou@yahoo.com).
4.2. Λιάρος Σταύρος, μόνιμος υπάλληλος κλάδου ΠΕ1- Διοικητικού, Μέλος με στοιχεία επικοινωνίας : (τηλ. 213-2055.428, e-mail: st180368@gmail.com), με αναπληρώτρια την Καλτσά Φωτεινή μόνιμη υπάλληλος κλάδου ΠΕ1- Διοικητικού με στοιχεία επικοινωνίας : (τηλ.213-2055.317, e-mail: kaltsa_fwteinh@yahoo.gr).
4.3. Νισυραίος Ανάργυρος μόνιμος υπάλληλος κλάδου ΠΕ1- Διοικητικού, Μέλος με στοιχεία επικοινωνίας : (τηλ. 213-2055.430, 6945335322, e-mail: nisiraiosa@hotmail.com), με αναπληρώτρια την Κακκαβά Ζαχαρούλα, μόνιμη υπάλληλος κλάδου ΠΕ1- Διοικητικού με στοιχεία επικοινωνίας : (τηλ. 213-2055.359, e-mail: kakkava_zaxarw@yahoo.gr).
4.4. Σταυρίδης Ανδρέας, υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και σύμβαση αορίστου χρόνου κλάδου ΠΕ Προγραμματιστών Γεωγραφικών Συστημάτων, Μέλος με στοιχεία επικοινωνίας : (τηλ. 213-2055.406, e-mail: texnikh@galatsi.gr), με αναπληρωτή τον Τριάντο Δημήτριο, μόνιμος υπάλληλος κλάδου ΠΕ1- Διοικητικού με στοιχεία επικοινωνίας : (τηλ. 213-2055.406, e-mail: texnikh@galatsi.gr).
4.5. Χριστοδούλου Αικατερίνη μόνιμη υπάλληλος κλάδου ΔΕ1- Διοικητικού, Μέλος με στοιχεία επικοινωνίας : (τηλ. 213-2055.323, e-mail: katerinachri@yahoo.gr), με αναπληρώτρια την Κοκκώνη Ευσταθία, μόνιμη υπάλληλος κλάδου ΔΕ1- Διοικητικού με στοιχεία επικοινωνίας : (τηλ. 213-2055.317, e-mail: efakikok@yahoo.gr ).
4.6. Πάνος Γρηγόριος μόνιμος υπάλληλος κλάδου ΔΕ1- Διοικητικού, Μέλος με στοιχεία επικοινωνίας : (τηλ. 213-2055.315, e-mail: gpanos71@gmail.com), με αναπληρώτρια την Καραδοσίδου Μαγδαληνή, μόνιμη υπάλληλος κλάδου ΔΕ1- Διοικητικού με στοιχεία επικοινωνίας : (τηλ. 213-2055.369).
5. Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.
 
                                                                                        Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
 
 
                                                                                 ΤΣΙΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
 
 
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr