Συγκρότηση και Ορισμός Μελών Ομάδας Διοίκησης έργου (Ο.Δ.Ε.) για το Νομικό Πρόσωπο «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου»

18-05-2011 Ενημέρωση
                                                                   Αναρτητέα στο διαδίκτυο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                             Γαλάτσι, 18-5-2011
                                                                                   Αρ. Πρωτ. 28
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 
Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας
και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου
Πληροφορίες: Κωνσταντίνα Κορύζη
Τηλ. 213-2055366
 
 
 
ΘΕΜΑ : «Συγκρότηση και Ορισμός Μελών Ομάδας Διοίκησης έργου (Ο.Δ.Ε.) για το Νομικό Πρόσωπο «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου» στο πλαίσιο της εφαρμογής του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
 
ΑΠΟΦΑΣΗ
 
Ο Πρόεδρος του Οργανισμού
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :
1.Τις παρ. δ΄ και θ΄ του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄/87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».
2. Την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/13-7-2010) με τίτλο «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια».
3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2016/26-1-2011 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α.& Η.Δ.
4. Την απόφαση 59/2011 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γαλατσίου (ΦΕΚ 581/13-4-2011 τ. Β’) με την οποία συστήθηκε κατόπιν συγχωνεύσεως νομικών προσώπων το ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου» στο πλαίσιο εφαρμογής του νόμου 3852/2010 Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010).
5.  Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου δεδομένου ότι η Ομάδα Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.) θα εκτελέσει το έργο της χωρίς αποζημίωση.
 
 
 
Α π ο φ α σ ί ζ ει
 
1.Συγκροτούμε στο Νομικό Πρόσωπο «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου» Ομάδα Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.), αποτελούμενη από τέσσερα (4) μέλη
 
2. Έργο της Ο.Δ.Ε. είναι η ρύθμιση των τεχνικών λεπτομερειών της ανάρτησης στο δικτυακό τόπο της οικείας υπηρεσίας που κατά το Ν. 3861/13-7-2010 είναι υπόχρεη σε ανάρτηση, η ίδρυση και λειτουργία του δικτυακού τόπου στον οποίο λαμβάνει χώρα η κεντρική ανάρτηση, η δημιουργία και τήρηση κεντρικού αρχείου καθώς επίσης και η διαβίβαση στο Εθνικό Τυπογραφείο όλων των αναγκαίων στοιχείων για την ανάρτηση των σχετικών πράξεων στο κεντρικό δικτυακό του τόπο. Επίσης, έργο της Ο.Δ.Ε. είναι η τήρηση αρχείου των σχετικών νομοθετημάτων, πράξεων και αποφάσεων με τρόπο προσιτό σε κάθε ενδιαφερόμενο καθώς και στα άτομα με αναπηρία και με όλα τα αναγκαία τεχνικά, διαδικαστικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των κειμένων που αναρτώνται.
 
3. Ορίζουμε για τη διαχείριση και εφαρμογή του Προγράμματος Διαύγεια για το Νομικό Πρόσωπο «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου» τους εξής υπαλλήλους:  
 
4. Κωνσταντίνα Κορύζη, μόνιμη υπάλληλος, κλάδου TE Νηπιαγωγών (προσωρινός) Συντονίστρια με στοιχεία επικοινωνίας : (τηλ. 213-2055.366, e-mail: dps@galatsi.gr), Ουρανία Πάζιου, μόνιμη υπάλληλος, κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού, μέλος, με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 213-2055387) με αναπληρωματικά μέλη την Χριστίνα Γαλάνη, μόνιμη υπάλληλος, κλάδου ΔΕ1 Διοικητικό, με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 213-2055341 και e-mail: dps@galatsi.gr) και τον Κώστα Κόρδα, μόνιμο υπάλληλο, κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού, με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 213-2055387).
 
5. Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.
 
                                                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 
 
                                                                          ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr