Συγκρότηση συλλογικών οργάνων Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού

11-02-2015 Ενημέρωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ                                                           
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
– ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ                                                                                          
 
ΓΡΑΦΕΙΟ      : κ.  Προέδρου                                                                                
Ταχ. Δ/νση    : Aρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους                                          
ΤΑΧ. ΚΩΔ.    : 111. 46
Τηλέφωνο     : 2102143356, 2143317
FAX              : 2143317
 
ΓΑΛΑΤΣΙ   10/2/2015
Αριθ.Πρωτ.   101
 
Συγκρότηση συλλογικών οργάνων, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 26 του Ν. 4024/2011.
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Ο   Π ρ ό ε δ ρ ο ς του Δ.Σ.
 
Έχοντας υπόψη:
  1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011.
  2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/4-11-2011 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07-11-2011 τεύχος Β΄)
  3. Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΟΠ/Φ. 18 οικ. 21526/4-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
  4. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση των παρακάτω αναφερόμενων Επιτροπών.
Ενημερώνουμε τους υπαλλήλους και τα μέλη του Διοικ. Συμβουλίου που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις συμμετοχής στα ανωτέρω συλλογικά όργανα (επισυνάπτεται κατάσταση ονομάτων), ότι την 13-2-2015 και ώρα 13:30, στο γραφείο της Διοικητικής Υπηρεσίας του Ν.Π., θα διεξαχθεί κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν τις παρακάτω επιτροπές:
  1. Επιτροπή Διενέργειας – Αξιολόγησης Προσφορών-Παρακολούθησης Προμηθειών Διαγωνισμών & Απ’ Ευθείας Αναθέσεων (αρ. 46 της υπ’ αριθ. 11389/08-3-1993 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
  2. Επιτροπή παραλαβής προμηθειών (αρ. 28 της υπ’ αριθμ. 11389/8-3-1993 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών (Ε.Κ.Ο.Τ.Α.).
  3. Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών – Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και απ’ ευθείας Ανάθεσης Παροχής Υπηρεσιών και Εργασιών του Π.Δ. 28/80.
  4. Επιτροπή παραλαβής εργασιών του Π.Δ. 28/80
Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος του Δήμου Γαλατσίου.
 
 
 
           
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
                                                                                                        ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΡΟΥΛΗΣ                                                                                                                                       
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr