Σήμερα 13 Ιουλίου ξεκινούν οι αιτήσεις για το Κέντρο Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας

13-07-2012 Ενημέρωση

Το ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΚΕ.Α.ΕΠ.) ανακοινώνει αριθμ. 61.903/01/2012 πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τετρακοσίων δέκα (410) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στην Περιφερειακή Ενότητα  Κεντρικού Τομέα Αθηνών – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ και ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ,  στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για δράσεις Κοινωνικού Χαρακτήρα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟΚΟΧ.1, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση: ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΚΕ.Α.ΕΠ. (για την Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα), Κυψέλης 16 Τ.Κ 113 62 Αθήνα, (τηλ. Επικοινωνίας για πληροφορίες : 210 8259850, emailkeaep@otenet.gr).

Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβληθούν από την Παρασκευή 13/07/2012 έως και την Κυριακή 23/07/2012 και ώρες και 6:00 μ.μ. – 9:00 μ.μ. Διευκρινίζεται ότι το διάστημα υποβολής αιτήσεων είναι 10 ημερολογιακές ημέρες.

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)»: α) στα γραφεία του ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ β) στην ιστοσελίδα www.keaep.gr γ) στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (www.epanad.gov.gr), δ) στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων à Διαγωνισμών Φορέων à Κοινωφελής Εργασία (ΚΟΧ), δ) στους κατά τόπους ΟΑΕΔ και ΚΕΠ της Περιφέρειας Αττικής Κεντρικού Τομέα και των Δήμων Ζωγράφου και Καισαριανής καθώς και στα γραφεία των φορέων.

Επισυνάπτεται η εγκεκριμένη ανακοίνωση από τον ΑΣΕΠ όπου αναγράφονται οι ειδικότητες και τα απαιτούμενα προσόντα.

Για το ΚΕ.Α.ΕΠ.
Ο Πρόεδρος και Διαχειριστής
Αλεξανδρίδης Βασίλειος
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr