Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση μελέτης: «Μελέτη Αποχέτευσης Ομβρίων Περιοχής Κρητικά», προϋπολογισμού 74.169,31€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ»

12-03-2020 Ενημέρωση

Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση μελέτης: «Μελέτη Αποχέτευσης Ομβρίων Περιοχής Κρητικά», προϋπολογισμού 74.169,31€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ».

Με το παρόν ενημερώνουμε όλους τους υπαλλήλους που πληρούν τις νόμιμες προ­ϋποθέσεις συμμετοχής στα εν λόγω συλλογικά όργανα (επισυνάπτεται κατάσταση ονομάτων) ότι σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 8.α του Ν. 4412/2016 τα μέλη των Επιτροπών Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών θα προκύψουν μετά από διαδικασία κλήρωσης, η οποία θα διενεργηθεί την  16 Μαρτίου 2020 (16-03-2020) και ώρα 10:00 στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου από τη Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Βαθρακοκοίλη Ιουλία, την Αναπληρώτρια Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Αναγνωσταρά Αικατερίνη και την Προϊσταμένη Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων κ. Καρούση Ειρήνη.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου καθώς και στην ιστοσελίδα αυτού.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ_ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Μηχανικοί Δήμου Γαλατσίου

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr