Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «Ανακατασκευή Αντιολισθηρών Οδοστρωμάτων από Μπετόν»

23-11-2022 Ενημέρωση

Με το παρόν, κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 30524/18-11-2022 εισήγησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών – Τμήμα Μελετών & Έργων, ενημερώνουμε όλους τους υπαλλήλους που πληρούν τις νόμιμες προ­ϋποθέσεις συμμετοχής στα εν λόγω συλλογικά όργανα (επισυνάπτεται κατάσταση ονομάτων) ότι σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 8.α του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 108 του Ν. 4782/2021 τα μέλη των Επιτροπών Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών θα προκύψουν μετά από διαδικασία κλήρωσης, η οποία θα διενεργηθεί την  25 Νοεμβρίου 2022 (25-11-2022) και ώρα 10:00 στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου από τη Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Βαθρακοκοίλη Ιουλία, την Αναπληρώτρια Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Αναγνωσταρά Αικατερίνη και την Προϊσταμένη Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων κ. Καρούση Ειρήνη.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου καθώς και στην ιστοσελίδα αυτού.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ_ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Μηχανικοί Δήμου Γαλατσίου

συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr