Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «Ανακατασκευή Οδοστρωμάτων Τοπικών Οδών Δήμου Γαλατσίου»

23-11-2021 Ενημέρωση

Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «Ανακατασκευή Οδοστρωμάτων Τοπικών Οδών Δήμου Γαλατσίου», προϋπολογισμού 2.500.000,00€»

Με το παρόν ενημερώνουμε όλους τους υπαλλήλους που πληρούν τις νόμιμες προ­ϋποθέσεις συμμετοχής στα εν λόγω συλλογικά όργανα (επισυνάπτεται κατάσταση ονομάτων) ότι σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 8.α του Ν. 4412/2016 τα μέλη των Επιτροπών Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών θα προκύψουν μετά από διαδικασία κλήρωσης, η οποία θα διενεργηθεί την 25 Νοεμβρίου 2021 (25-11-2021) και ώρα 10:00 στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου από τη Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Βαθρακοκοίλη Ιουλία, την Αναπληρώτρια Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Αναγνωσταρά Αικατερίνη και την Προϊσταμένη Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων κ. Καρούση Ειρήνη.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου καθώς και στην ιστοσελίδα αυτού.

 

                    Η Δ/ντρια Δ/κών Υπηρεσιών

 

                    ΙΟΥΛΙΑ ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ_ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΉ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ

Μηχανικοί Δήμου Γαλατσίου

συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr