Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο “Κατασκευή αγωγών σύνδεσης ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων-Εργολαβία Σ6”

09-06-2020 Ενημέρωση

Γαλάτσι, 09-06-2020

Αρ. Πρωτ.: 11460

«Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ – Εργολαβία Σ6», προϋπολογισμού 50.000,00€».

Με το παρόν ενημερώνουμε όλους τους υπαλλήλους που πληρούν τις νόμιμες προ­ϋποθέσεις συμμετοχής στα εν λόγω συλλογικά όργανα (επισυνάπτεται κατάσταση ονομάτων) ότι σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4029/20017 και το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 τα μέλη των Επιτροπών Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών θα προκύψουν μετά από διαδικασία κλήρωσης, η οποία θα διενεργηθεί την 11 Ιουνίου 2020 (11-06-2020) και ώρα 10:00 στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου από τη Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Βαθρακοκοίλη Ιουλία, την Αναπληρώτρια Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Αναγνωσταρά Αικατερίνη και την Προϊσταμένη Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων κ. Καρούση Ειρήνη.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου καθώς και στην ιστοσελίδα αυτού.

Μηχανικοί Δήμου Γαλατσίου

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr