Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ»

01-07-2016 Ενημέρωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
                                                                                            Γαλάτσι, 1-7-2016
                                                                                            
Αρ. Πρωτ. 20773
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΘΕΜΑ:            Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «Βελτίωση Τοπικών Οδών Δήμου Γαλατσίου» Προϋπολογισμού 500.000,00 €.
Με το παρόν ενημερώνουμε όλους τους υπαλλήλους που πληρούν τις νόμιμες προ­ϋποθέσεις συμμετοχής στα εν λόγω συλλογικά όργανα (επισυνάπτεται κατάσταση ονομάτων) ότι σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 τα μέλη των Επιτροπών Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος θα προκύψουν μετά από διαδικασία κλήρωσης, η οποία θα διενεργηθεί στις 4 Ιουλίου 2016 (04-07-2016)και ώρα 10:00 στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου από τη Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Βαθρακοκοίλη Ιουλία, Αναπ/τρια Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Αναγνωσταρά Αικατερίνη και Προϊσταμένη Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου κ. Πετρίδου Ουρανία.
Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου καθώς και στην ιστοσελίδα αυτού.
 
                            Η Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών
 
                       
 ΙΟΥΛΙΑ ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗ
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr