Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου «Επισκευή αύλειων χώρων και διαγραμμίσεις διαβάσεων πέριξ των σχολικών κτιρίων του Δήμου Γαλατσίου»

22-12-2021 Ενημέρωση

«Σύσταση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή αύλειων χώρων και διαγραμμίσεις διαβάσεων πέριξ των σχολικών κτιρίων του Δήμου Γαλατσίου».

Με το παρόν ενημερώνουμε όλους τους υπαλλήλους που πληρούν τις νόμιμες προ­ϋποθέσεις συμμετοχής στα εν λόγω συλλογικά όργανα (επισυνάπτεται κατάσταση ονομάτων) ότι σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν. 4257/2014 τα μέλη των Επιτροπών Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών θα προκύψουν μετά από διαδικασία κλήρωσης, η οποία θα διενεργηθεί την 24η Δεκεμβρίου 2021 (24.12.2021) και ώρα 10:00 στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου από την Προϊσταμένη Τμήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (α/α Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών) κ. Ρηγάκου Νίκη, την Αναπληρώτρια Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Αναγνωσταρά Αικατερίνη και την Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων κ. Καρούση Ειρήνη.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου καθώς και στην ιστοσελίδα αυτού.

Μηχανικοί Δήμου Γαλατσίου-Επισκευή αύλειων χώρων και διαγραμμίσεις διαβάσεων πέριξ των σχολικών κτιρίων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργου
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr