Συγκρότηση και Ορισμός Μελών Ομάδας Διοίκησης έργου (Ο.Δ.Ε.) για το Νομικό Πρόσωπο «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ – ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ» στο πλαίσιο της εφαρμογής του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ

24-05-2011 Ενημέρωση

                                                        Αναρτητέα στο διαδίκτυο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                         Γαλάτσι, 24-5-2011

                                                                                 Αρ. Πρωτ. 11

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ – ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

 
Πληροφορίες: Εμμανουήλ Τζανακάκης
Τηλ. 210-2143356

 

ΘΕΜΑ : «Συγκρότηση και Ορισμός Μελών Ομάδας Διοίκησης έργου (Ο.Δ.Ε.) για το Νομικό Πρόσωπο «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ – ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ» στο πλαίσιο της εφαρμογής του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

ΑΠΟΦΑΣΗ
 
Ο Πρόεδρος του Οργανισμού
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

1.Τις παρ. δ΄ και θ΄ του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄/87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».

2. Την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/13-7-2010) με τίτλο «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια».

3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2016/26-1-2011 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α.& Η.Δ.

4. Την απόφαση 57/2011 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γαλατσίου (ΦΕΚ 581/13-4-2011, τ. Β’) με την οποία συστήθηκε κατόπιν συγχωνεύσεως νομικών προσώπων το ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ – ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ» στο πλαίσιο εφαρμογής του νόμου 3852/2010 Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010).

5.  Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου δεδομένου ότι η Ομάδα Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.) θα εκτελέσει το έργο της χωρίς αποζημίωση.

                                   Α π ο φ α σ ί ζ ει

1.Συγκροτούμε στο Νομικό Πρόσωπο «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ – ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ» Ομάδα Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.), αποτελούμενη από δύο (2) μέλη

2. Έργο της Ο.Δ.Ε. είναι η ρύθμιση των τεχνικών λεπτομερειών της ανάρτησης στο δικτυακό τόπο της οικείας υπηρεσίας που κατά το Ν. 3861/13-7-2010 είναι υπόχρεη σε ανάρτηση, η ίδρυση και λειτουργία του δικτυακού τόπου στον οποίο λαμβάνει χώρα η κεντρική ανάρτηση, η δημιουργία και τήρηση κεντρικού αρχείου καθώς επίσης και η διαβίβαση στο Εθνικό Τυπογραφείο όλων των αναγκαίων στοιχείων για την ανάρτηση των σχετικών πράξεων στο κεντρικό δικτυακό του τόπο. Επίσης, έργο της Ο.Δ.Ε. είναι η τήρηση αρχείου των σχετικών νομοθετημάτων, πράξεων και αποφάσεων με τρόπο προσιτό σε κάθε ενδιαφερόμενο καθώς και στα άτομα με αναπηρία και με όλα τα αναγκαία τεχνικά, διαδικαστικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των κειμένων που αναρτώνται.

3. Ορίζουμε για τη διαχείριση και εφαρμογή του Προγράμματος Διαύγεια για το Νομικό Πρόσωπο «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ – ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ» τους εξής υπαλλήλους:

4. Εμμανουήλ Τζανακάκης, μόνιμος υπάλληλος, κλάδου ΔΕ Διοικητικού, Συντονιστής με στοιχεία επικοινωνίας : (τηλ. 210-2143356 και 210-2143317, e-mail: politistikos@galatsi.gr ) και αναπληρωματικό μέλος, Γεώργιος Γκουγκούσης, μόνιμος υπάλληλος, κλάδου ΔΕ Διοικητικού, με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 210-2143405 και email: politistikos@galatsi.gr ).

5. Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

                                                                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                      ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Κοινοποίηση:
-Εθνικό Τυπογραφείο
-Δ/νσεις
-Τμήματα
-Ν.Π. Δήμου
Ενδιαφερομένους
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr