ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

03-12-2014 Ενημέρωση

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού
«Βασίλης Παπαδιονυσίου»
`               Έχοντας υπόψη:
1)    Τις διατάξεις του άρθρου 58 Ν. 3852/2012 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΦΕΚ 87/7-6-2010 τεύχος Α΄.
2)    Την υπ‘ αριθ. 57/30-3-2011 (ΦΕΚ 581/Β΄/13-4-2011) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γαλατσίου, σύμφωνα με την οποία συγχωνεύθηκαν τα ΝΠΔΔ του Δήμου: «Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου» και β) «Δημοτικό Γυμναστήριο Γαλατσίου-Βασίλης Παπαδιονυσίου», σε ένα Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ «ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ».
3)    Την υπ’ αριθ. οικ. 36005/10-9-2013 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 16-9-2013) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012.
4)    Την υπ’ αριθ. πρωτ, Οικ. 51157/41919/30-9-2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
5)    Την υπ’ αριθ. 43/13-3-2013 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.
6)    Την υπ’ αριθ. 1076/10-11-2014 ανακοίνωση του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου «Βασίλης Παπαδιονυσίου», για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ΠΕ Γυμναστικής Ακαδημίας-Κολύμβηση, ενός ατόμου (1) ΠΕ Γυμναστικής Ακαδημίας- Παραδοσιακών Χορών, ενός (1) ατόμου ΠΕ Ζωγράφων, ενός ατόμου (1) ΔΕ Μουσικής και ενός ατόμου (1) ΔΕ Μοντέρνων Χορών, η οποία εγκρίθηκε με το υπ’ αριθ. 21278/27-10-2014 έγγραφο του ΑΣΕΠ, αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος Γαλατσίου την 14/11/2014 και περίληψή της δημοσιεύτηκε στον ημερήσιο τύπο την 14/11/2014.
7)    Τους υπ’ αριθ. πρωτ. 1204, 1205, 1206 και 1207/3-12-2014 πίνακες κατάταξης και επιλογής προσωπικού, ο οποίος αναρτήθηκε στο Δημαρχιακό Κατάστημα Γαλατσίου στις 3/12/2014.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
            Προσλαμβάνουμε για την κάλυψη αναγκών του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου «Βασίλης Παπαδιονυσίου», τους: ΜΠΑΜΠΑΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟ του Αθανασίου για την θέση ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ –ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ, την ΤΣΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Αθανασίου για την θέση ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ-ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ, την ΠΛΑΤΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του Εμμανουήλ για τη θέση ΠΕ ΖΩΓΡΑΦΩΝ, την ΚΙΣΚΙΛΑ ΑΝΝΑ για την θέση ΔΕ ΜΟΝΤΕΡΝΩΝ ΧΟΡΩΝ με σύμβαση μίσθωσης έργου, διάρκειας έως δώδεκα μήνες (12), σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 2527/1997 όπως ισχύει σήμερα.
                                      Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                    ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΡΟΥΛΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ ΖΩΓΡΑΦΩΝ
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
1
ΠΛΑΤΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
1137,2
2
ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
683,6
3
ΚΑΤΣΟΥΡΗ ΚΑΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
586,4
4
ΛΑΜΠΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
539
5
ΠΑΠΑΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
522
6
ΑΓΓΕΛΕΤΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
438
7
ΕΠΤΑΗΜΕΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
416,8
8
ΛΕΚΚΑ ΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
396
9
ΚΟΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
352,2
10
ΜΟΥΡΑΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
336
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ)
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
1
ΤΣΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1076,8
2
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
714
3
ΚΡΙΠΕΝΤΗΡΗ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
564
4
ΚΑΤΣΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
455,2
5
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
443,8
6
ΒΕΡΒΕΣΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
346,8
7
ΤΖΙΚΤΖΗ ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
271
8
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
253,6
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ (ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ)
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
1
ΜΠΑΜΠΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1113,8
2
ΠΑΛΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
508,6
3
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
408
4
ΚΟΝΤΖΑΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ
379
5
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
351,4
6
ΛΑΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
288
7
ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
268
8
ΚΟΣΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
257,2
 
ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ (ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ)
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
1
ΚΡΙΜΙΤΖΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
329,2
2
ΒΙΔΑΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΘΩΜΑΣ
322
3
ΓΚΡΙΛΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
293
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΕ ΜΟΝΤΕΡΝΩΝ ΧΟΡΩΝ
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
1
ΚΙΣΚΙΛΑ ΑΝΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
388
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr