Σύσταση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επέκταση Αγωγών Αποχέτευσης» του Δήμου Γαλατσίου

05-05-2021 Ενημέρωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύσταση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επέκταση Αγωγών Αποχέτευσης» του Δήμου Γαλατσίου.

Με το παρόν ενημερώνουμε όλους τους υπαλλήλους που πληρούν τις νόμιμες προ­ϋποθέσεις συμμετοχής στα εν λόγω συλλογικά όργανα (επισυνάπτεται κατάσταση ονομάτων) ότι σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν. 4257/2014 τα μέλη των Επιτροπών Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών θα προκύψουν μετά από διαδικασία κλήρωσης, η οποία θα διενεργηθεί την 10η Μαΐου 2021 (10.05.2021) και ώρα 10:00 στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου από την Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Βαθρακοκοίλη Ιουλία,  την Αναπληρώτρια Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Αναγνωσταρά Αικατερίνη και την Προϊσταμένη Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων κ. Καρούση Ειρήνη.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου καθώς και στην ιστοσελίδα αυτού.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ_ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Μηχανικοί Δήμου Γαλατσίου – 2021

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr