Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΛΣΟΥΣ ΒΕΪΚΟΥ»

04-11-2021 Ενημέρωση

«Σύσταση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΛΣΟΥΣ ΒΕΪΚΟΥ»

Με το παρόν ενημερώνουμε όλους τους υπαλλήλους που πληρούν τις νόμιμες προ­ϋποθέσεις συμμετοχής στα εν λόγω συλλογικά όργανα (επισυνάπτεται κατάσταση ονομάτων) ότι σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν. 4257/2014 τα μέλη των Επιτροπών Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών θα προκύψουν μετά από διαδικασία κλήρωσης, η οποία θα διενεργηθεί την 08η Νοεμβρίου 2021 (08.11.2021) και ώρα 10:00 στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου από τη Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Βαθρακοκοίλη Ιουλία, την Αναπληρώτρια Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Αναγνωσταρά Αικατερίνη και την Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων κ. Καρούση Ειρήνη.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου καθώς και στην ιστοσελίδα αυτού.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ_ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΛΣΟΥΣ ΒΕΪΚΟΥ

Μηχανικοί Δήμου Γαλατσίου – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΛΣΟΥΣ ΒΕΪΚΟΥ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΛΣΟΥΣ ΒΕΪΚΟΥ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr