Πρόσκληση Δ.Σ. Πολιτιστικού & Αθλητικού Οργανισμού στις 7 Οκτωβρίου 2019

07-10-2019 Προσκλήσεις Αρ. Πρωτ.: 2638 Ημ/νία Πρωτ.: 3/10/2019 Εποπ. Φορέας: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σας καλούμε στο Δημαρχιακό κατάστημα την 7η Οκτωβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, δεν θα μπορέσετε να πάρετε μέρος στην συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά εκλογής τους και την υπηρεσία του Ν.Π.

Αριθμός

θέματος

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1o Έγκριση σχεδίου προϋπολογισμού του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού – Βασίλης Παπαδιονυσίου οικονομικού έτους 2020.
2o Υποβολή λογαριασμών εσόδων-εξόδων του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου» οικονομικού έτους 2019 από την Ταμειακή Υπηρεσία (Αυγούστου  2019).
3o Ανάθεση εκτέλεσης της Ταμειακής Υπηρεσίας του Ν.Π. «Πολιτιστικός και Αθλητικός οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου» από το αρμόδιο τμήμα του Δήμου και ορισμός Ειδικού Ταμία μετά των αναπληρωτών του.
4o Ανάθεση σε δικηγόρο του χειρισμού της αγωγής των Κορρέ Βασιλείου κλπ., κατά του Ν.Π.Δ.Δ.
5o Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και παραλαβής υπηρεσιών για δαπάνες ενδεικτικού προϋπολογισμού έως είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00 €) χωρίς Φ.Π.Α.
6o Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης προσφορών προμηθειών για δαπάνες ενδεικτικού προϋπολογισμού έως είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000 €) χωρίς Φ.Π.Α.
7o Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και παραλαβής υπηρεσιών για δαπάνες ενδεικτικού προϋπολογισμού άνω των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000 €) χωρίς Φ.Π.Α.
8o Παραχώρηση μίας διαδρομής στο κολυμβητήριο του Άλσους Βεϊκου στον Σύλλογο Γονέων και Φίλων Αυτιστικών Ατόμων.
9o Παραχώρηση του στίβου στο γήπεδο ποδοσφαίρου Άλσους Βεϊκου στον Γυμναστικό Σύλλογο Γαλατσίου «ΓΥΜΝΑΣΤΙΟΝ».
10o Παραχώρηση του γηπέδου 5Χ5 του Άλσους Βεϊκου στην Πρεσβεία της Γεωργίας της Ελλάδος.
11o Παραχώρηση του γηπέδου 11Χ11 του Άλσους Βεϊκου στην Ελληνική Αστυνομία (Υπηρεσία Αποκατάστασης Τάξης).
12o Παραχώρηση του γηπέδου 11Χ11 του Άλσους Βεϊκου στην Ελληνική Αστυνομία (Δ/νση Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών).

Η παρούσα να επιδοθεί εντός της νομίμου προθεσμίας.

 

Ο   Π ρ ό ε δ ρ ο ς
 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr