Πρόσκληση συνεδρίασης Ο.Ε. «δια ζώσης» τη Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου 2022

03-02-2022 Προσκλήσεις, Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 3137 Ημ/νία Πρωτ.: 3/2/2022 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στη «Δια Ζώσης» Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις Εγκυκλίους 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020 και 426 με Α.Π. 77233/13.11.2020 του ΥΠ.ΕΣ. και την 643/24.09.2021 και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικά έγγραφα 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ. & 33282/29.05.2020), την 07η Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Καρούση Ειρήνη, τηλ. 2132055417-374).

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
1o 1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του «Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου» οικονομικού έτους 2022.
 
2ο Έκφραση γνώμης επί της αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του «Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου» οικονομικού έτους 2022.
 
3ο Έκθεση εσόδων – εξόδων Δ’ Τριμήνου έτους 2021 του ΝΠΔΔ του «Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου» οικονομικού έτους 2021 από την Ταμειακή Υπηρεσία.
 
4ο Διαβίβαση της  υπ’ αριθμ. 3/2022 απόφασης του  Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου», που αφορά την Έγκριση  της έκθεσης εσόδων/εξόδων Δ΄  Τριμήνου 2021.
 
5ο Έγκριση απολογισμού του Νομικού  Προσώπου  της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γαλατσίου  έτους 2020 (από 1/1/2020 έως 31/12/2020).
 
6ο Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 239/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.
 

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

 

                        Ο Πρόεδρος Ο.Ε.

              Μαρκόπουλος Γεώργιος

                         (Δήμαρχος)

                                                                                                                             

                                                                                                                                                                               

΄Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr