29-1-2009 Πρόσκληση Δ.Σ 29-1-2009

29-01-2009 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Γαλάτσι 22-1-2009

Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 2910

ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους

Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου

Τηλέφωνο: 210.2143417

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Π Ρ Ο Σ

Τ…. Δημοτικ….. Σύμβουλο

…………………………………………………………………

Σύμφωνα με τα άρθρα 95, 96 Ν. 3463/2006 (Νέου Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων) σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 29η Ιανουαρίου 2009 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΘΕΜΑΤΟΣ

Θέματα της Ημερησιας Διαταξης

1ο

Τροποποίηση οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας Δήμου Γαλατσίου

2ο

Συγκρότηση επιτροπής χαρακτηρισμού-καταγραφής ως στερεών αποβλήτων των εγκαταλειμμένων οχημάτων.

3ο

Ορισμός Προέδρου μετά του Αναπληρωτή του για το Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Κέντρων Διασκέδασης, Κινηματογράφων κ.λ.π.

4ο

Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων και ενός τεχνικού διπλωματούχου μετά των αναπληρωτών τους ως μελών της Επιτροπής Παραλαβής Έργων έως 5.869,41 € .

5ο

Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων και ενός (1) τεχνικού διπλωματούχου μετά των αναπληρωτών τους ως μελών της Επιτροπής Παραλαβής Έργων άνω των 5.869,41 € .

6ο

Ορισμός ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου μετά του αναπληρωτή του για την Επιτροπή παραλαβής εργασιών και μεταφορών σύμφωνα με τα άρθρα 63, 64 και 70 Π.Δ. 28/80.

7ο

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής εργασιών επισκευής – συντήρησης για τα πάσης φύσεως οχήματα-μηχανήματα του Δήμου σύμφωνα με το άρθρο 67 του Π.Δ/τος 28/80.

8ο

Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων μετά των αναπληρωτών τους για τη συγκρότηση επιτροπής του Π.Δ. 270/81 για τη διενέργεια δημοπρασιών εκποίησης και αγοράς ακινήτων πραγμάτων του Δήμου.

9ο

Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων μετά των αναπληρωτών τους για τη συγκρότηση επιτροπής του Π.Δ. 270/81 για τη διενέργεια δημοπρασιών εκμίσθωσης – μίσθωσης ακινήτων του Δήμου.

10ο

Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων μετά των αναπληρωτών τους για τη συγκρότηση επιτροπής του Π.Δ. 270/81 για τη διενέργεια δημοπρασιών εκποίησης – εκμίσθωσης κινητών πραγμάτων του Δήμου.

11ο

Ορισμός Εκπροσώπου του Δήμου Γαλατσίου και του αναπληρωτή του ως μέλη της γνωμοδοτικής επιτροπής για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Ολυμπιακής Εγκατάστασης καθώς και ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και λοιπών εμπορικών χρήσεων.

12ο

Ορισμός Επιτροπής προστίμων κανονισμού καθαριότητας του Δήμου μας.

13ο

Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων μετά των αναπληρωτών τους για τη συγκρότηση της Επιτροπής για την καταστροφή πεπαλαιωμένου υλικού του Δήμου.

14ο

Τροποποίηση των με αρ. 21/07 & 83/08 αποφάσεων Δημ. Συμβουλίου, σχετικά με τον επαναπροσδιορισμό Μελών Επιτροπής με αντικείμενο την εξέταση και γνωμοδότηση επί περιπτώσεων κοπής δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου.

15ο

Έγκριση Συμμετοχής στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2007-2013» και έγκριση της προμελέτης του έργου: «Ανάπλαση –κατασκευή δικτύου πλατειών, οδών ήπιας κυκλοφορίας και ποδηλατόδρομων στο Δήμο Γαλατσίου – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2007-2013» – Κατηγορία Πράξη: Πράσινη ζωή στην Πόλη – Κωδ. 04.61.01.02.

16ο

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 415/08 απόφασης του Δ.Σ. που αφορά τη χορήγηση άδειας τοποθέτησης αυτοκαθαριζόμενης τουαλέτας.

17ο

Καθορισμός αποζημίωσης Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών Δ.Σ. της Α.Δ.Ε.Γ.

18ο

Καταβολή της αξίας του γάλακτος σε χρήμα στους δικαιούχους εργαζομένους του Δήμου για το έτος 2009

19ο

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών

20ο

Έγκριση απασχόλησης εργατικού προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου παροδικών αναγκών, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 2190/94, για το έτος 2009.

21ο

Έγκριση απασχόλησης εξήντα (60) φυσικών προσώπων με σύμβαση μίσθωσης έργου για το έτος 2009.

22ο

Έγκριση συγκοινωνιακής μελέτης στο Δήμο Γαλατσίου.

23ο

Έγκριση μελέτης: «Σύνταξη τοπογραφικών μελετών».

24ο

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Εξωτερική βαφή Δημαρχιακού Καταστήματος».

25ο

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Ανακατασκευή πεζοδρομίων δημοτικών οδών» Εργ. 2008.

26ο

Έγκριση και εφαρμογή της με αρ. 401/08 απόφασης Δημαρχιακής Επιτροπής που αφορά στον καθορισμό θέσεων φορτοεκφόρτωσης στην οδό Καραϊσκάκη.

27ο

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή αγωγών σύνδεσης ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων» Σ.2

28ο

Αποδοχή παραίτησης Τακτικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου της 10ης Σχολικής Επιτροπής και αντικατάστασή του.

29ο

Διοργάνωση εθελοντικής αιμοδοσίας από Κοινωνική Υπηρεσία σε συνεργασία με το Σωματείο Εργαζομένων στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου μας την 27η Μαρτίου 2009.

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr