Αποτελέσματα αναζήτησης

Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής σύμφωνα με το Ν. 3463/8-6-2006 άρθρ. 174
Οικονομική Επιτροπή 08/01/2020 Αρ. Αποφ.: 6/2020
Διαγραφή κλήσης βάσει του Ν. 3463/8-6-2006 αρθρ. 174
Οικονομική Επιτροπή 08/01/2020 Αρ. Αποφ.: 5/2020
Λήψη απόφασης περί ανάθεσης ή μη σε συμβολαιογράφο της σύνταξης συμβολαίου μεταβίβασης ακινήτου επί της οδού Μεσσηνίας 30-32 στο Δήμο Γαλατσίου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΘΣΗΩ9Λ-ΓΕΜ 09/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση χορήγησης αποζημίωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.204 του Ν.3584/2007, στους νόμιμους κληρονόμους του πρώην υπαλλήλου Λιανού Ιωάννη
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΙΡ9Ω9Λ-Ψ69 31/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 541ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση ή μη του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου: ‘Συντήρηση- Επισκευή οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων & προστατευτικών κιγκλιδωμάτων δημοτικών οδών – Εργολαβία 2018’
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΡΕΤΩ9Λ-Χ0Θ 31/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 539ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόδοση λογαριασμού παγίας προκαταβολής για το οικονομικό έτος 2018
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΒΔΒΩ9Λ-Ι3Ο 31/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 538ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
9η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2018
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 60ΘΘΩ9Λ-ΝΘΑ 20/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 537ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση διενέργειας εκδήλωσης στο ΠΑΛΑΙ από την Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΓΩΚΩ9Λ-ΥΑ7 17/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 535ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ανάθεση σε Δικαστικό Επιμελητή επίδοσης ανακοινώσεων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΩΟ6Ω9Λ-ΔΧΛ 17/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 534ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ανάθεση σε Δικαστικό Επιμελητή επίδοσης επικυρωμένων αντιγράφων του επαναπροσδιορισμού των ΑΚΔ 7888/2012 και ΑΚΔ 7923/12 εφέσεων κατά της 1715/2012 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εργατικών Διαφορών)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΤ0ΩΩ9Λ-7ΕΖ 17/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 533ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης περί ανάθεσης ή μη σε δικηγόρο του εν γένει χειρισμού και του νομικού ελέγχου για την αγορά ακινήτου επί της οδού Μεσσηνίας 30-32
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ8Ψ8Ω9Λ-ΣΛ2 17/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 532ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης περί ανάθεσης ή μη σε δικηγόρο για τον εν γένει χειρισμό υπόθεσης που αφορά την ενημέρωση ποσού παρακράτησης λόγω αναγκαστικής κατάσχεσης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω04ΞΩ9Λ-0Φ4 17/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 531ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση του Πρακτικού και κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας ανάδειξης πλειοδότη για την εκποίηση μεταλλικών κάδων, πλαστικών κάδων και λοιπού υλικού
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΘΚΖΩ9Λ-ΧΤΒ 17/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 530ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Γνωμοδότηση για την χορήγηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΨ6ΧΩ9Λ-ΥΕΘ 17/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 529ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ανάθεση σε δικηγόρο για χειρισμό υπόθεσης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΥΚ8Ω9Λ-ΜΥ6 17/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 528ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr