Ανακοίνωση Σ.Μ.Ε 1/2021 για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου (Σ.Μ.Ε.) με ένα (1) φυσικό πρόσωπο, ειδικότητας ΤΕ Νοσηλευτή/τριας

22-06-2021 Ενημέρωση

«Ανακοίνωση  Σ.Μ.Ε  1/2021 για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου (Σ.Μ.Ε.)  με ένα (1) φυσικό πρόσωπο, ειδικότητας ΤΕ Νοσηλευτή/ριας».       

Γαλάτσι, 22.06.2021

Αριθ. Πρωτ:14933

 Ο ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.2527/1997(ΦΕΚ206Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με τις διατάξεις του αρ.10 του ν.3812/2009 (ΦΕΚ 234 Α’).
  2. Τις διατάξεις της παρ.1δ του αρ.58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’).
  3. Την υπ.αριθμ:72/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γαλατσίου, με την οποία εγκρίθηκε ο προγραμματισμός σύναψης  σύμβασης μίσθωσης έργου του Δήμου Γαλατσίου με ένα(1) φυσικό πρόσωπο ΠΕ ή ΤΕ Νοσηλευτή/τριας, για το έτος 2020.
  4. Την υπ.αριθμ.πρωτ:5118/25.05.2020 βεβαίωση του ΑΣΕΠ, με την οποία γίνεται δεκτό το αίτημα για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου του Δήμου Γαλατσίου με ένα( 1) φυσικό πρόσωπο  ειδικότητας ΠΕ η ΤΕ Νοσηλευτής/τρια.
  5. Την υπ.αριθμ.πρωτ:21108/5543/10.03.2020 εισηγητική έκθεσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής προς το Υπουργείο Εσωτερικών.
  6. Την υπ’αριθμ.πρωτ.ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚ./103/12348/16.07.2020 απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου2 της ΠΥΣ:33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280/Α/28-12-2006) όπως  ισχύει, με την οποία εγκρίθηκε για τον Δήμο Γαλατσίου, η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με ένα(1) φυσικό πρόσωπο.
  7. Την υπ.αριθμ.346/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γαλατσίου, με την οποία καθορίσθηκε η ειδικότητα  ΤΕ Νοσηλευτή/τριας, για την σύναψη της  ανωτέρω σύμβασης μίσθωσης έργου.
  8. Την υπ.αριθμ.πρωτ:59500/20.05.2021 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: «Έγκριση σύμβασης μίσθωσης έργου στο Δήμο Γαλατσίου», με την οποία αποφασίστηκε ή σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου του Δήμου Γαλατσίου με ένα(1) φυσικό πρόσωπο  ΤΕ Νοσηλευτή/τριας, διάρκειας μέχρι ενός(1) έτους, για την παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής πολιτικής προς τους κάτοικους
  9. Τις διατάξεις του αρθ.20 του ν.4305/2014(ΦΕΚ237Α’)όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις όμοιες της παρ.1 του αρ.52 του ν.4554/18(ΦΕΚ 130 Α’).όπου προβλέπεται ότι «η πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου συντελείται  υποχρεωτικά εντός αποκλειστικής προθεσμίας δώδεκα(12) μηνών, από την έκδοση των εγκριτικών αποφάσεων της Επιτροπής της παρ.1 του αρθ.2 της Π.Υ.Σ 33/2006 όπως ισχύει. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής οι συμβάσεις δεν επιτρέπεται να συναφθούν και απαιτείται εκ νέου υποβολή αιτήματος για έκδοση εγκριτικής απόφασης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Ότι πρόκειται να προβεί στην  σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1)  φυσικό πρόσωπο ειδικότητας  ΤΕ Νοσηλευτή/τριας,για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Γαλατσίου, που εδρεύει στο Γαλάτσι, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών υγείας & κοινωνικής πολιτικής προς τους κατοίκους  του Δήμου Γαλατσίου (Στελέχωση των  Δημοτικών Ιατρείων της Κοινωνικής Υπηρεσίας και του Γραφείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης) ως εξής: 

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑ(12) ΜΗΝΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΜΟΙΒΗ 13.000,00€

 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1.Πτυχίο ή Δίπλωμα Τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα  Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ η Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής ,αντίστοιχης ειδικότητας.

2.Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή/Νοσηλεύτριας.

3.Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ) η οποία να είναι σε ισχύ ή βεβαίωση Ανανέωσης Εγγραφής  στην Ε.Ν.Ε του τρέχοντος έτους ή βεβαίωση εγγραφής στην Ε.Ν.Ε για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά

 ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1)Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να έχουν ηλικία από 21 έως 65 ετών.

2)Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

3)Να μην έχουν κώλυμα διορισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.16 του ν.3584/07(ΦΕΚ 143Α’).

4)Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι/ες  με την αίτηση τους,  πρέπει να υποβάλλουν.

1) Φ/Α του Δελτίου Αστυνομικής ταυτότητας.

2) Φ/Α του τίτλου σπουδών που διαθέτουν.

3)Φ/Α της άδειας άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή/Νοσηλεύτριας, η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ.

4)Φ/Α της ταυτότητας μέλους της Ένωσης νοσηλευτών/τριών Ελλάδος(Ε.Ν.Ε.), η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ, η βεβαίωση ανανέωσης  εγγραφής στην Ε.Ν.Ε.

-Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986,στην οποία  ο/η ενδιαφερόμενος/η  να δηλώνει αν έχει κώλυμα η όχι για την πρόσληψή του κατά το άρθρο 16 του ν.3584/07, σύμφωνα με το οποίο δεν μπορεί να επιλεγεί όποιος: α)έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής· β)είναι υπόδικος και έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε· γ) έχει, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή· δ)τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση & ε) οι άρρενες υποψήφιοι, ότι έχουν  εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νομίμως της υποχρέωσης στράτευσης.

5)Βιογραφικό σημείωμα καθώς και κάθε άλλο στοιχείο  το οποίο να αποδεικνύει την επιστημονική και επαγγελματική επάρκειά  τους.

 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 Οι ενδιαφερόμενοι/νες  μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους, με τα σχετικά δικαιολογητικά, από  την Τετάρτη 23.06.2021 μέχρι και  την  Τρίτη 29.06.2021 ως εξής: ι)είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρ. διεύθυνσή protokollo@galatsi.gr,

Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

ιι)είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει στην ταχυδρομική διεύθυνση (Δημαρχείο Γαλατσίου-Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας-Γρ. Πρωτοκόλλου, Αρχείου & Διεκπεραίωσης, Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους 111 46 Γαλάτσι),

ιιι) είτε   αυτοπροσώπως στο πρωτόκολλο του Δήμου Γαλατσίου, στην ανωτέρω ταχυδρομική διεύθυνση (τηλ .213 2055301)

Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος  και στην ιστοσελίδα του Δήμου Γαλατσίου.

Ο  Δήμαρχος

Γεώργιος Μαρκόπουλος

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

 

Σύναψη σύμβασης έργου για νοσηλευτή/τρια
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr