Αποφάσεις

Παροχή μέσων ατομικής προστασίας
Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω2Ψ1Ω9Λ-ΙΙΠ 12/08/2016 Αρ. Πρωτ.: 226ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Παροχή μέσων ατομικής προστασίας
Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 78Χ5Ω9Λ-ΚΩΝ 12/08/2016 Αρ. Πρωτ.: 227ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ
Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Υ7ΥΩ9Λ-6ΑΚ 12/08/2016 Αρ. Πρωτ.: 228ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Υπηρεσία συμβούλου για την προετοιμασία και συμμετοχή του Δήμου Γαλατσίου στο νέο ΣΕΣ 2014-2020 στον άξονα προτεραιότητας 14, Δράσεις 1,2,3,4,5,6 (Διαχείρηση Αστικών Στερεών Αποβλήτων)
Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΡΕΛΩ9Λ-ΝΝΓ 12/08/2016 Αρ. Πρωτ.: 229ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Καταβολή ενοικίου ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016
Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΜΦΨΩ9Λ-0ΞΒ 12/08/2016 Αρ. Πρωτ.: 949ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Προμήθεια ΤΠΔ - Επισκευή & Συντήρηση Σχολικών κτιρίων
Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΠ70Ω9Λ-Φ0Ρ 12/08/2016 Αρ. Πρωτ.: 941ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων-T-FITTINGS (69,07)
Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7Ε12Ω9Λ-Π4Υ 12/08/2016 Αρ. Πρωτ.: 942ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων-ΔΕΠΑ (708,48)
Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΑΓΟΩ9Λ-71Κ 12/08/2016 Αρ. Πρωτ.: 943ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων-Α&Μ ΓΑΛΑΝΗ (3.709,09)
Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 73ΣΧΩ9Λ-ΞΝ4 12/08/2016 Αρ. Πρωτ.: 944ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων-ΙΕΡΗ ΕΛΙΑ (50,36)
Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΕΥ1Ω9Λ-ΓΓ3 12/08/2016 Αρ. Πρωτ.: 945ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων-ΤΣΟΥΝΗΣ/ΠΑΛΜΟΣ (3.878,01)
Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΥΑΔΩ9Λ-ΤΙΣ 12/08/2016 Αρ. Πρωτ.: 946ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων-ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ (29/7/2016)
Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΟ1ΟΩ9Λ-4Υ9 12/08/2016 Αρ. Πρωτ.: 947ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Προμήθεια ΤΠΔ -ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ 5/5/2016-1/7/2016
Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω0Μ6Ω9Λ-ΠΗΨ 12/08/2016 Αρ. Πρωτ.: 948ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ-ΠΕΡΙΛΘΑΛΨΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ
Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7Ν6ΗΩ9Λ-ΥΗΩ 11/08/2016 Αρ. Πρωτ.: 24992ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθ. 414/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 63Τ4Ω9Λ-ΑΞΛ 10/08/2016 Αρ. Πρωτ.: 446ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.000,00€ υπέρ Κ.Α. 00.6331.0001 οικ. έτους 2016 για: Λοιποί φόροι & τέλη
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΞ8ΩΩ9Λ-ΟΑΝ 10/08/2016 Αρ. Πρωτ.: 464ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση λογαριασμού συνολικού ποσού 691,47€ (2) δύο ενταλμάτων προπληρωμής στο όνομα της υπαλλήλου Φραγκουλοπούλου Μαρία για την πληρωμή στην ΔΕΔΔΗΕ ποσού για Μετατόπιση και επαύξηση παροχής ρεύματος στην Πλατεία Κύπρου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Ο5ΖΩ9Λ-1ΦΡ 10/08/2016 Αρ. Πρωτ.: 463ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση λογαριασμού συνολικού ποσού 478,17€ (2) δύο ενταλμάτων προπληρωμής στο όνομα της υπαλλήλου Φραγκουλοπούλου Μαρία για την πληρωμή στην ΔΕΔΔΗΕ ποσού για Τοποθέτηση 8 νέων φωτιστικών
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω2Φ9Ω9Λ-ΗΤΝ 10/08/2016 Αρ. Πρωτ.: 462ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης είκοσι τριών χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ (23.750 €) για την υπηρεσία προληπτικών ιατρικών εξετάσεων των εργαζομένων του Δήμου, σε βάρος των Κ.Α. 10.6063.0002 (1.400 €), Κ.Α. 15.6063.0001 (3.800 €), Κ.Α. 20.6063.00
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΚΕΨΩ9Λ-ΕΜΕ 10/08/2016 Αρ. Πρωτ.: 461ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Διαβίβαση Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών (Αξιολόγηση Δικαιολογητικά) του Πρόχειρου Διαγωνισμού προμήθειας πινακίδων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και μεμβρανών κάλυψης υφιστάμενης κατακόρυφης σήμανσης σε κόμβους οδών του Δήμου Γαλατσίου έτους 201
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΥΡΨΩ9Λ-341 10/08/2016 Αρ. Πρωτ.: 460ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr
[contact-form-7 404 "Not Found"]